Hyppää sisältöön
  Vireilletulo   Valmisteluvaihe   Ehdotusvaihe   Hyväksymisvaihe   Kaavan voimaantulo

HOMMAKANGAS korttelien 9-52 asemakaavan muutos

TUNNUS
ENODno-2021-152
YHTEYSHENKILÖ
Kai Takkunen
LAINVOIMAISUUS
Kaava on saanut lainvoiman 20.9.2023

Sijainti

Hommakangas sijoittuu Yli-Kyrö Vuontisjärvi alueelle lähelle Pallas-Yllästunturin kansallispuiston rajaa, Pallastunturin Vuontiskeron, Lumikeron ja Tynnyrivaaran itäpuolelle. Pallaksen kerot ovat jyrkkiä itärinteiltään. Hommakangas on yleispiirteitään tasainen kangasalue heti jyrkänteen ja kansallispuiston rajan itäpuolella.

Kaavan tavoitteet

Hommakankaan asemakaavan saneeraus on laadittu maanomistajan Enontekiön yhteismetsän tavoitetta noudattaen. Kaavan saneerauksella ja osittaisella kumoamisella Hommakankaan asemakaava muutetaan niin, että kaava vastaa nykyaikaiselle loma-asuntoalueen asemakaavalle asetettavia vaatimuksia, samalla kaava vastaa rakentajien kysyntään toimivasta loma-asuinympäristöstä. Vaikka asemakaavoitettavaksi jäävä alue pinta-alaltaan pienenee merkittävästi, nykyaikainen rakentamistapa huomioon otettuna rakennusoikeuden määrä säilyy lähes vanhan asemakaavan mukaisena. Rakennuspaikkojen koko kasvaa ja kokonaismäärä pienenee. Kaavaan ei osoiteta aikaisemman kaavan mukaisia tarpeettomiksi osoittautuneita liikerakennusten-, yleisten rakennusten- eikä torialueita. Kaavan saneerauksessa on otettu alueelle rakennettu vesihuollon verkosto ja olemassa oleva tiestö niin, että kaikki alueen luonnontilaa muuttaneet toimet hyödynnetään saneerattua kaavaa toteutettaessa. Kaavan osittaisella kumoamisella kaavan ulkopuolelle jäävällä alueella on alueen luontoarvoiltaan arvokkaimmat suo- ja ranta-alueet. Uudelleen muodostuvassa Hommakankaan asemakaavassa kaikki rakentaminen sijoitetaan rakentamiseen hyvin soveltuville alueille. Kaikki luontoarvoiltaan arvokkaat alueet jäävät kaavan asemakaava-alueen ulkopuolelle. Muutoksella asemakaavaan ei osoiteta yhtään rantaviivaan rajoittuvaa rakennuspaikkaa. Rannat jäävät virkistysalueiksi joihin myös reitit sijoittuvat.


ASIAN KÄSITTELY

  Kaavan voimaantulo - Valmis

Kaavan voimaantulo kuulutus

Hommakankaan asemakaavan muutos, korttelit 9-52; voimaan / Hommakangas sajádatláva nuppástus, goartilat 9–52; fápmui

Kuulutusaika: 20.9.2023 - 20.10.2023

Enontekiön kunnanvaltuusto on hyväksynyt 8.5.2023 § 44 Hommakankaan korttelien 9-​52 asemakaavan muutoksen.

Kaavamuutos tulee maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti voimaan tällä kuulutuksella.

 

Eanodaga váldostivra lea dohkkehan 8.5.2023 § 44 Hommakangas goartiliid 9–52 sajádatláva nuppástusa.

Lávvanuppástusat bohtet eanageavahan- ja huksenlága 200 §:a ja eanageavahan- ja huksenásahusa 93 §:a mieldásaččat fápmui dáinna gulahusain.


  Ehdotusvaihe - Valmis

Hallituksen päätöksenteko

Ehdotusvaiheen kuulutus

Hommakankaan asemakaavan muutos, korttelit 9-52; kaavaehdotus nähtäville / Hommakangas sajádatláva nuppástus, koartilat 9-52; lávvaevttohus oaidnin láhkai

Kuulutusaika: 24.11.2022 - 27.12.2022

Kunnanhallitus asettaa Hommakankaan korttelien 9-52 muutosehdotuksen MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti nähtäville 24.11 - 27.12.2022 väliseksi ajaksi Enontekiön kunnanvirastolla ja kunnan internet sivulla. Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee jättää kirjallisena viimeistään 27.12.2022 osoitteella: Enontekiön kunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköisesti: kirjaamo@enontekio.fi. Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Kai Takkunen, puh. 040 571 6537 tai kai.takkunen@enontekio.fi.

Gielddaráđđehus ásaha Hommakangas goartiliid 9 – 52 nuppástusevttohusa EHL 65 § ja EHÁ 27 § mielde oaidnin láhkai 24.11 - 27.12.2022 gaskasaš áigái Eanodaga gielddaviesus ja gieldda internet-siidduin. Vejolaš oaiviliid ja muittuhusaid galgá guođđit čálalaččat maŋimustá 27.12.2022 čujuhusain: Eanodaga gielda, Ounastie 165, 99400 Eanodat dahje elektrovnnalaččat: kirjaamo@enontekio.fi. Lassidieđuid addá eanangeavahusinšenevra Kai Takkunen, t. 040 571 6537, kai.takkunen@enontekio.fi.

 


  Valmisteluvaihe - Valmis
  Vireilletulo - Valmis

Kaava-aineistot

Asiakirjat

Hommakangas K9-52 OAS (pdf, 1243 kt)