Kunnanhallitus, kokous 31.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 261 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2024 presidentinvaalia ja europarlamenttivaaleja varten

ENODno-2023-208

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marja-Riitta Lukkari enolukkama

Perustelut

Selostus

Vuonna 2024 toimitetaan kahdet yleiset vaalit: presidentinvaali sekä europarlamenttivaalit.

Kunnanhallitus päättää nimetä vuoden 2024 presidentinvaalia ja europarlamenttivaaleja varten kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunnan sekä laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yhden tai useamman vaalitoimikunnan (vaalilaki 15 §).

 • Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.
 • Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.
 • Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.


Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita edellisissä (vuoden 2023) eduskuntavaaleissa siinä vaalipiirissä, johon kunta kuuluu.

Oikeusministeriö kiinnittää kuntien huomiota siihen, että vaalilain 15 §:n 2 momentin sanamuotoa ”mahdollisuuksien mukaan” voidaan soveltaa myös siten, että jos puolueet eivät niille tehdystä pyynnöstä huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalilautakuntiin, jäseniksi voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia henkilöitä.

Ehdotus

Esittelijä

Petri Härkönen, kunnanjohtaja, petri.harkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus nimeää vuoden 2024 presidentinvaalia ja europarlamenttivaaleja varten vaalilautakunnat Enontekiön kunnan äänestysalueille:

Hetta- Leppäjärvi- Palojoensuu
Karesuvanto
Kilpisjärvi
Nunnanen- Peltovuoma- Vuontisjärvi

sekä nimeää laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten vaalitoimikunnan.

Kunnanhallitus valitsee vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että asia siirretään päätettäväksi 31.10.2023 kunnanhallituksen kokoukseen.

Valmistelija

 • Marja-Riitta Aalto, hallintojohtaja, marja-riitta.aalto@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Vuonna 2024 toimitetaan kahdet yleiset vaalit: presidentinvaali sekä europarlamenttivaalit.

Kunnanhallitus päättää nimetä vuoden 2024 presidentinvaalia ja europarlamenttivaaleja varten kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunnan sekä laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yhden tai useamman vaalitoimikunnan (vaalilaki 15 §).

 • Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.
 • Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.
 • Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.


Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita edellisissä (vuoden 2023) eduskuntavaaleissa siinä vaalipiirissä, johon kunta kuuluu.

Oikeusministeriö kiinnittää kuntien huomiota siihen, että vaalilain 15 §:n 2 momentin sanamuotoa ”mahdollisuuksien mukaan” voidaan soveltaa myös siten, että jos puolueet eivät niille tehdystä pyynnöstä huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalilautakuntiin, jäseniksi voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia henkilöitä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Marja-Riitta Aalto, hallintojohtaja, marja-riitta.aalto@enontekio.fi

Kunnanhallitus nimeää vuoden 2024 presidentinvaalia ja europarlamenttivaaleja varten vaalilautakunnat Enontekiön kunnan äänestysalueille:

Hetta- Leppäjärvi- Palojoensuu
Karesuvanto
Kilpisjärvi
Nunnanen- Peltovuoma- Vuontisjärvi

sekä nimeää laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten vaalitoimikunnan.

Kunnanhallitus valitsee vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.

Päätös

Kunnanhallitus nimesi vuoden 2024 presidentinvaalia ja europarlamenttivaaleja varten vaalilautakunnat Enontekiön kunnan äänestysalueille sekä nimesi laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten vaalitoimikunnan, sekä nimesi vaalilautakunnille ja vaalitoimikunnalle puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat oheisen liitteen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Ennen tämän asian käsittelyä kokouksessa pidettiin tauko klo 13:20-13:32. Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että paikalla samat henkilöt kuin ennen taukoa. Tauon jälkeen kunnanjohtaja kertoi ilmoitusasioita, jotka kirjattiin § 269. Kunnanjohtaja poistui kokouksesta klo 13:39. Hallintojohtaja toimi kokouksen esittelijänä kunnanjohtajan poistumisen jälkeen.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
  päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
​​​​​​​Asianosaiselle lähetettävään oikaisuvaatimusosoitukseen merkitään lähettämispäivä ja-tapa.