Kunnanhallitus, kokous 31.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 266 Tuloveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2024

ENODno-2023-271

Valmistelija

 • Marja-Riitta Aalto, hallintojohtaja, marja-riitta.aalto@enontekio.fi

Perustelut

Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä tulovero- ja kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. 

Verotuksen tuloarvio määräytyy arvioitavan verotettavan tulon ja tuloveroprosentin mukaan. Tuloveroprosentin määräämisen perustana ei lain mukaan tarvitse olla laskelmia, sillä päätös on kunnallispoliittinen. Käytännössä laskelmia ja arvioita on kuitenkin tarpeen tehdä mm. sen selvittämiseksi, selviääkö kunta entisellä tuloveroprosentilla.

Kuntaliiton 10.10.2023 julkaiseman koko maan kuntien veroennustekehikon mukaan ensi vuoden kunnallisverotulojen arvioidaan pienevän noin 6,6 ja yhteisöverojen noin 10 prosenttia tästä vuodesta. Kiinteistöverojen arvioidaan kasvavan noin 6,8 prosenttia. Kokonaisuutena verotuloiksi kirjattavan määrän arvioidaan kunnissa pienenevän noin 5 prosenttia tästä vuodesta.

Kuntaliiton 10.10.2023 päivitetyn kuntakohtaisen verotulosennustekehikon mukaan Enontekiön kunnalle arvioidaan maksettavan ensi vuonna kunnallisveroja 8,8 % ja yhteisöveroja 12,6 % vähemmän ja kiinteistöveroja 4,5 % enemmän kuin vuonna 2023. Kaikki verolajit huomioiden kunnan verotuloksi kirjattavan määrän arvioidaan laskevan vuoden 2023 lopullisesta ennusteesta noin 6 %. Suunnitelmavuosien 2025 ja 2026 verotulotuottojen arvioidaan hieman kasvavan vuosittain. Vuoden 2025 osalta kasvu olisi noin 1 % ja vuoden 2026 osalta noin 2 %.

Kunnan vuoden 2024 verotulolajikohtaisiksi verotuloiksi arvioidaan kuntaliiton laatiman kunnan oman verotuloennustekehikon mukaan kertyvän 4,37 miljoonaa euroa, josta:

 • kunnallisverotuloja 2,82 milj. euroa
 • yhteisöveroja 0,51 milj. euroa ja 
 • kiinteistöverotuloja 1,04 milj. euroa. 

 

Kunnan efektiivinen veroaste oli 13,57 % vuonna 2022 ja vuoden 2023 veroprosenttileikkauksen jälkeen 5,99 %. (Kuntaliitto; kunnan verotuloennustekehikko 10.10.2023). Käytännössä kunnan efektiivinen veroaste (tuloveroprosentti versus efektiivinen veroaste) parani veroprosenttileikkauksen jälkeen.

Vuoden 2023 verotulokertymä on ollut ennakoitua parempi. Vuoden alusta syyskuun loppuun asti maksuunpantuja veroja on tilitetty kunnalle 3,3 milj. euroa (80,8 % talousarvioon verrattuna). Maksuunpanosta kunnallisveron osuus on 2,1 milj. euroa (talousarvioon verrattuna 81,1 %), yhteisövero 0,5 milj.euroa (talousarvioon verrattuna 77,5 %) ja kiinteistövero 0,7 milj.euroa (talousarvioon verrattuna 82,2 %).

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä pelastustoimea koskeva uudistus vaikutti kuntien vuoden 2023 kunnallisveroprosenttien tasoon. Kunnat eivät voineet päättää itsenäisesti vuoden 2023 kunnallisveroprosenttia, vaan kaikkien Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentteja alennettiin kuluvalle vuodelle 12,64 prosenttiyksiköllä. Näin ollen tuloveroprosentit ovat tällä hetkellä prosentin sadasosan tarkkuudella. Ensi vuoden tuloveroprosentit tulee määrätä ja ilmoittaa 0,10 %-yksikön tarkkuudella, eli näin ollen kaikkien kuntien tuloveroprosentit muuttuvat. Jos kunta ei ilmoita tuloveroprosenttinsa määräajassa Verohallinnolle tai virheellisesti (ei 0,10 % -yksikön tarkkuudella) kunnan vuoden 2023 sovellettua tuloveroprosenttia voidaan pyöristää lähimpään prosenttiyksikön kymmenykseen vuodelle 2024. (Laki verotusmenettelystä 91 a § ja 91 b §).

Vuoden 2023 kunnallisveroprosentin leikkauksen jälkeen Enontekiön veroprosentiksi määräytyi  8,61. Lain määräämän lähimmän prosenttiyksikön kymmenyksen pyöristyksen jälkeen kunnan kunnallisveroprosentti vuodelle 2024 olisi 8,60. Tätä prosenttia on käytetty talousarviovalmistelun pohjana.

Ehdotus

Esittelijä

 • Marja-Riitta Aalto, hallintojohtaja, marja-riitta.aalto@enontekio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää vuoden 2024 tuloveroprosentiksi 8,60.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää vuoden 2024 tuloveroprosentiksi 8,80.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kokouskäsittely

Anja-Maija Lundell ehdotti, että tuloveroprosentti nostetaan 8,80 prosenttiin. Pekka Tjäderhane kannatti Lundellin ehdotusta.

Ulla Keinovaara kannatti kunnanjohtajan ehdotusta.

Koska Anja-Maija Lundell oli tehnyt kannatetun muutosehdotuksen kunnanjohtajan pohjaehdotukseen, suoritettiin äänestys. Kunnanjohtajan pohjaehdotus JAA, Anja-Maija Lundellin ehdotus  "Tuloveroprosentti 2024 on 8,80" EI. Äänestyksessä JAA ääniä 2 ja EI ääniä 5. Päätökseksi tuli Anja-Maija Lundellin ehdotus.

Tämän pykälän käsittelyn jälkeen kokouksessa pidettiin tauko klo 15:08-15:23. Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että kokouksessa on paikalla samat henkilöt kuin ennen taukoa.

Äänestystulokset

 • Kyllä 2 kpl 29%

  Janne Näkkäläjärvi, Ulla Keinovaara

 • Ei 5 kpl 71%

  Anja-Maija Lundell, Leena Palojärvi, Pekka Tjäderhane, Helinä Hautamäki, Oula-Matti Palojärvi


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.