Kunnanhallitus, kokous 31.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 263 Talousarvion toteutuminen osavuosikatsausten yhteenveto 1.1.-30.6.2023

ENODno-2023-162

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Riitta Peltovuoma, hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi
Sarita Helttunen, varhaiskasvatuksen päällikkö, sarita.helttunen@enontekio.fi
Heli Kolehmainen, kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, heli.kolehmainen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan Hyvinvointilautakunta seuraa niiden toimialojen talouden kehitystä, jotka kuuluvat sen alaisuuteen.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Kolehmainen, kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, heli.kolehmainen@enontekio.fi
Sarita Helttunen, varhaiskasvatuksen päällikkö, sarita.helttunen@enontekio.fi
Riitta Peltovuoma, hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee alaisuuteensa kuuluvien toimialojen osavuosikatsaukset tiedoksi ja esittää ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija

Antti Starck, Yritys- ja kehittämisasiantuntija, antti.starck@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan Elinvoimalautakunta seuraa niiden toimialojen talouden kehitystä, jotka kuuluvat sen alaisuuteen.

Ehdotus

Esittelijä

Antti Starck, Yritys- ja kehittämisasiantuntija, antti.starck@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta merkitseen alaisuuteensa kuuluvien toimialojen osavuosikatsaukset tiedoksi ja esittää ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja ja tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Kokouskäsittely

Ennen tämän pykälän käsittelyä kokouksessa pidettiin tauko klo 14:45 -14:50.

Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että paikalla olivat samat henkilöt kuin ennen.

Valmistelija

  • Marja-Riitta Aalto, hallintojohtaja, marja-riitta.aalto@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kunnanvaltuusto on 14.12.2022/20.12.2022 § 84 hyväksynyt talousarviossa ja –suunnitelmassa 2023-2025 sitovat tavoitteet ja määrärahat toimialoille vuodelle 2023. Tämän lisäksi valtuusto on hyväksynyt yhteiset tavoitteet kaikille toimialoille noudatettavaksi. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet toimivat hallintosäännön ohella vuoden 2023 talousarvion toimeenpanoa koskevana ohjeena, ellei kunnanhallituksen päätöksistä muuta ilmene. Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeen vuodelle 2023 7.2.2023 / 35 §.

Toimialoilla ja johtoryhmässä tulee tarkastella taloutta kuukausittain. Talouden ja toiminnan seuraamista varten toimialajohtajien ja -vastaavien on toimitettava kunnanhallitukselle, tarkastuslautakunnalle ja ao. lautakunnalle toimialan osavuosikatsaukset (kuukaudet 1-3, 1-6, 1-9) taloushallinnon antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Osavuosikatsaukset on toimitettava kunnanhallitukselle siten että kunnanhallitus voi käsitellä ne kokouksissaan toukokuussa (osavuosikatsaus 1-3), syyskuussa (osavuosikatsaus 1-6) ja marraskuussa (osavuosikatsaus 1-9).

Ehdotus

Esittelijä

  • Marja-Riitta Aalto, hallintojohtaja, marja-riitta.aalto@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1.1.-30.6.2023 tiedoksi  ja esittää sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.