Kunnanhallitus, kokous 31.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 264 Talousarvio 2024/kunnanhallituksen alaiset toimialat

ENODno-2023-186

Valmistelija

  • Marja-Riitta Aalto, hallintojohtaja, marja-riitta.aalto@enontekio.fi

Perustelut

Kunnavaltuusto päätti 21.6.2023 § 71 talousarvioraamin vuodelle 2024. Vuoden 2024 talousarviovalmistelun kehys on määritelty lautakunta- ja toimialakohtaisesti siten, että talousarvion toimintakate on yhteensä enintään 8 miljoonaa euroa. 

Talousarvioraamin mukaan hallinnon toimialan talousarvioraami on 1 155 000 euroa ja ympäristöterveydenhuollon talousarvioraami on 172 000 euroa. Kunnanvaltuusto päätti 21.6.2023 talousarvioraamin yhteydessä, että investoinnit vuodelle 2024 suunnitellaan hyväksytyn vuoden 2023 talousarvion ja suunnitelmavuoden 2024 mukaisesti. Investoinneissa 2024 tulee huomioida vuonna 2023 toteuttamatta jääneet investoinnit. Kunnanvaltuusto päätti 18.10.2023 siirtää kunnanhallituksen alaisen ateria- ja puhtauspalvelut toimialan hyvinvointilautakunnan alle. 

Kunnanhallitus hyväksyi talousarvion laadintaohjeet kokouksessaan 27.6.2023 § 180. Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvion käsittelyajat ovat seuraavat:

Elinvoimalautakunta 1. käsittely 3.10.2023
Kunnanhallitus 1. käsittely 31.10.2023
Valtuustoseminaari 8.11.2023
Elinvoimalautakunta 2. käsittely 14.11.2023
Kunnanhallitus 20.11.2022
Valtuuston hyväksyttäväksi 29.11.2023

Ehdotus

Esittelijä

  • Marja-Riitta Aalto, hallintojohtaja, marja-riitta.aalto@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallituksen alaisten toimialojen talousarvioesityksen 2024 tiedoksi ja jatkaa käsittelyä talousarvion laadinta-aikataulun mukaisesti.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.