Kunnanhallitus, kokous 31.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 265 Talousarvio 2024

ENODno-2023-186

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sarita Helttunen, varhaiskasvatuksen päällikkö, sarita.helttunen@enontekio.fi

Perustelut

Kunnahallitus päätti 27.6.2023 § 180 talousarvioraamin 2024. Vuoden 2024 talousarviovalmistelun kehys määritellään lautakunta- ja toimialakohtaisesti siten, että talousarvion toimintakate on yhteensä enintään 8 miljoonaa euroa. Edellyttää, että valtuuston ja hallituksen tekemät päätökset organisaatiomuutoksesta otetaan talousarvion valmistelussa huomioon. 

Toimialat esittelevät talousarvio- ja taloussuunnitelmien tulo- ja menokohdat kokouksessa.

Ehdotus

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyvinvointilautakunnan alaisten toimialojen talousarvio- ja taloussuunnitelman hyväksymistä oheismateriaalin mukaisesti vuodelle 2024.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija

Antti Starck, Yritys- ja kehittämisasiantuntija, antti.starck@enontekio.fi
Mika Karsikas, työpäällikkö, mika.karsikas@enontekio.fi

Perustelut

Kunnavaltuusto päätti 21.6.2023 § 71 talousarvioraamin vuodelle 2024. Vuoden 2024 talousarviovalmistelun kehys on määritelty lautakunta- ja toimialakohtaisesti siten, että talousarvion toimintakate on yhteensä enintään 8 miljoonaa euroa. 

Talousarvioraamin mukaan elinvoima- ja kehittäminen toimialan talousarvioraami on 530 000 euroa ja Infrastruktuuri-toimialan talousarvioraami on 1 349 000 euroa. Kunnanvaltuusto päätti 21.6.2023 talousarvioraamin yhteydessä, että investoinnit vuodelle 2024 suunnitellaan hyväksytyn vuoden 2023 talousarvion ja suunnitelmavuoden 2024 mukaisesti. Investoinneissa 2024 tulee huomioida vuonna 2023 toteuttamatta jääneet investoinnit.

Kunnanhallitus hyväksyi talousarvion laadintaohjeet kokouksessaan 27.6.2023 § 180. Talousarvion laadintaohjeen mukaan elinvoimalautakunnan talousarvion käsittelyajat ovat seuraavat:

Elinvoimalautakunta 1. käsittely 3.10.2023
Kunnanhallitus 1. käsittely 31.10.2023
Valtuustoseminaari 8.11.2023
Elinvoimalautakunta 2. käsittely 14.11.2023
Kunnanhallitus 20.11.2022
Valtuuston hyväksyttäväksi 29.11.2023

Elilnvoimalautakunnan alaiset toimialat esittelevät talousarvio- ja taloussuunnitelmien tulo- ja menokohdat kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Antti Starck, Yritys- ja kehittämisasiantuntija, antti.starck@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle elinvoimalautakunnan alaisten toimialojen talousarvio- ja taloussuunnitelman hyväksymistä oheismateriaalin mukaisesti vuodelle 2024.

Päätös

Outi Kurkela poistui kokouksesta klo 15:30. Outi Kurkelan tilalle pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Daniela Huber pykälän 49 ajaksi. Outi Kurkela palasi klo 15:47.

Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija

  • Marja-Riitta Aalto, hallintojohtaja, marja-riitta.aalto@enontekio.fi

Perustelut

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä. Kuntarakennelaissa tarkoitetun uuden kunnan alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa kuntajaon muutoksen voimaantulosta. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. (21.5.2021/419)

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 3.10.2023/§ 49hyväksynyt talousarvion vuodelle 2024. Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2024 kokouksessaan 23.9.2023/§ 89. 

Kunnanhallituksen ja lautakuntien talousarvioesitykset ovat kokonaisuudessaan pysyneet valtuuston 21.6.2023 hyväksymässä raamissa, mutta verotuloennuste ja valtionosuudet ovat tuoreen ennusteen mukaan selkeästi alempia kuin raamin hyväksymisen aikaan. Tämän johdosta talousarvio nykyisellä raamilla johtaa alijäämäiseen tilikauteen.

Toimintakate 1000 Euroa Talousarvioraami 2024 Tilanne 31.10.2023 Erotus raamiin
Kunnanhallitus -1 352 -1 348 4
- Hallinto -1 180 -1 155 25
- Ympäristöterveydenholto -172 -193 -21
Elinvoimalautakunta -1 879 -1 828 51
- Elinvoima ja kehittäminen -530 -531 -1
- Infrastruktuuri -1 349 -1 297 52
Hyvinvointilautakunta -4 769 -4 791 -22
- Opetustoimi -3 030 -3 030 0
- Varhaiskasvatus -730 -730 0
- Kulttuuri, nuoriso ja vapaa-aika -549 -549 0
- Työllisyys -220 -220 0
- Ateria- ja puhtauspalvelut -240 -262 -22
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ  -8 000 -7 967 33
Kunnan tulovero 2 870 2 818 -52
Yhteisövero 530 507 -23
Kiinteistövero 1 000 1 043 43
Valtionosuudet 3 560 3 465 -95
Rah. Tuotot ja kulut 500 432 -68
Vuosikate 460 298 -162
Poistot -460 -456 4
Varausten muutokset   6 6
Tilikauden ylijäämä/-alijäämä 0 -152 -152

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marja-Riitta Aalto, hallintojohtaja, marja-riitta.aalto@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsee lautakuntien talousarvioesitykset vuodelle 2024 tiedoksi ja jatkaa talousarvion käsittelyä talousarvion laadinta-aikataulun mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.