Kunnanhallitus, kokous 31.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 253 Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

 

Hallintosäännön 32 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Päätökset, joita ei voi ottaa ylemmän toimielimen käsittelyyn määrätään Kuntalain 92 §:ssä.

Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen sekä lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä viipymättä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Seuraavien asiaryhmien osalta ei tarvitse ilmoittaa kunnanhallitukselle:
1. Vuosiloma,
2. Sairausloma,
3. Virkavapaus tai työloma, johon hakijalla on ehdoton oikeus,
4. Harkinnanvarainen  palkaton  virkavapaus/työloma, jos sen kesto on enintään 30 päivää ja se on myönnetty henkilöstöohjeen mukaisesti
5. Virkamatkamääräys

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat ja päätökset:

  • Hyvinvointilautakunta 28.9.2023
  • Elinvoimalautakunta 3.10.2023

 

Kunnanjohtaja
Hankinta:
§ 9 Hankinta; Kilpisjärven kaavoituksen vaikutusten arviointi Natura-alueisiin ja lievennyskeinojen toimenpideohjelma, 16.10.2023
Muu päätös:
§ 8 Tontin myynti, Kilpisjärven kortteli 17, rakennuspaikka 3, 12.10.2023
§ 10 Kuntasitoumus Lappi-brändi 2.0 – Vahvalla ja monipuolisella brändillä ratkaisuja Lapin haasteisiin 2024–2026 -hankkeeseen, 24.10.2023

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa ja viranhaltijapäätöksissä olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.