Kunnanhallitus, kokous 31.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 252 Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Perustelut

Seloste

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Em. mukaan kunnanhallituksen on todettava päätösten laillisuus ja päätettävä niiden täytäntöönpanosta.

Kunnanvaltuusto on kokoontunut 18.10.2023 ja käsitellyt seuraavat asiat:

  • § 87 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  • § 88 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset
  • § 89 Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset
  • § 90 Tunturi-Lapin ja Pellon kuntien työllisyysalueen yhteistoimintasopimus ja järjestämissuunnitelma sekä tähän liittyvä poikkeuslupahakemus valtioneuvostolle 
  • § 91 Virasto-organisaation muutokset 
  • § 92 Hallintosäännön päivittäminen § 14, § 18, § 28 alkaen 1.1.2024 
  • § 93 Talousarvio 2024 ateria- ja puhtauspalveluiden siirto hyvinvointilautakunnan alaiseksi toimialaksi 1.1.2024 lähtien
  • § 94 Ilmoitusasiat

 

Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston em. päätökset laillisiksi ja panna ne täytäntöön.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.