Kunnanhallitus, kokous 31.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 255 Kunnanhallituksen päätösvallan siirtäminen etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä koskevissa asioissa

ENODno-2023-24

Valmistelija

 • Petri Härkönen, kunnanjohtaja, petri.harkonen@enontekio.fi

Perustelut

Kunta pyrkii ensisijaisesti hankkimaan omistukseensa maata vapaaehtoisin kaupoin. Maata hankitaan yleiskaavan mukaisilta asemakaavoitettavilta alueilta, mutta tarpeen mukaan myös muilta kunnan kannalta merkittäviltä alueilta.

Kunta voi myös tarvittaessa käyttää etuosto-oikeutta maanhankintaan. Etuostosta käyttämisestä säädetään Etuostolaissa (608/1977) . Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa kahden osapuolen vastikkeellisessa kaupassa kohteena oleva kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta hinnasta. Etuostossa kunta asettuu ostajan tilalle, saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa noudattamalla kaupassa ostajalle määrättyjä ehtoja.

Kunta voi käyttää etuosto-oikeutta, jos

 • kohteen pinta-ala on yli 5 000 m²,
 • kaupan osapuolena ei ole valtio tai sen laitos,
 • kyseessä ei ole sukulaisluovutus,
 • kyseessä ei ole pakkohuutokauppa tai
 • kohde sijaitsee yhdyskuntarakentamiseen, virkistys- ja suojelutarkoitukseen osoitetulla alueella.

 

Kunnan tulee ilmoittaa myyjälle, ostajalle ja kirjaamisviranomaiselle etuosto-oikeuden käyttämisestä kolmen kuukauden kuluessa kaupasta.

Etuostolain mukaan kunnalla on etuosto-oikeus tietyin edellytyksin ja rajoituksin kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Kyseisen lain 21 §:n mukaan kunnalle kuuluvat tehtävät hoitaa kunnanhallitus. Kunnanhallitus voi päätöksestään ilmenevässä laajuudessa siirtää sen ratkaisemisen, ettei kunta käytä etuostooikeuttaan, määräämänsä viranhaltijan tehtäväksi.

Enontekiön kunnassa Kiinteistönluovutukset / kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen -asiat käsitellään ensin elinvoimalautakunnassa, jonka jälkeen ne siirtyvät kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Nykyinen käytäntö on tarpeettoman raskas lainsäädäntöön nähden.

Tarkoituksenmukaista on siirtää teknisen johtajan ratkaistavaksi ne asiat, joissa kunnalla ei lain mukaan ole etuosto-oikeutta tai etuosto-oikeuden käyttäminen on ilmeisen epätarkoituksenmukaista.

Ehdotus

Esittelijä

 • Petri Härkönen, kunnanjohtaja, petri.harkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää, että etuostolain mukainen päätösvalta siirretään 1.11.2023 lukien tekniselle johtajalle niissä kiinteistökaupoissa, joissa kunnalla lain mukaan ei ole etuostooikeutta tai etuosto-oikeuden käyttäminen on ilmeisen epätarkoituksenmukaista. Teknisen johtajan tulee kuitenkin saattaa asia kunnanhallituksen ratkaistavaksi, jos valmistelussa perustellusta syystä päädytään etuosto-oikeuden käyttämiseen.

Päätös

Kunnanhallitus päätti, että etuostolain mukaista päätösvaltaa ei siirretä 1.11.2023 lukien tekniselle johtajalle, vaan pitäydytään vanhassa käytännössä

Kokouskäsittely

Pekka Tjäderhane ehdotti, että etuostolain mukaista päätösvaltaa ei siirretä 1.11.2023 lukien tekniselle johtajalle, vaan pitäydytään vanhassa käytännössä. Helinä Hautamäki kannatti Tjäderhanen ehdotusta. 

Koska Pekka Tjäderhane oli tehnyt kannatetun muutosehdotuksen kunnanjohtajan pohjaehdotukseen, suoritettiin äänestys. Kunnanjohtajan pohjaehdotus JAA, Pekka Tjäderhanen ehdotus "Etuostolain mukaista päätösvaltaa ei siirretä 1.11.2023 lukien tekniselle johtajalle, vaan pitäydytään vanhassa käytännössä" EI. Äänestyksessä JAA ääniä 2 ja EI ääniä 5. Päätökseksi tuli Pekka Tjäderhanen ehdotus.

Äänestystulokset

 • Kyllä 2 kpl 29%

  Leena Palojärvi, Anja-Maija Lundell

 • Ei 5 kpl 71%

  Helinä Hautamäki, Pekka Tjäderhane, Janne Näkkäläjärvi, Oula-Matti Palojärvi, Ulla Keinovaara

Tiedoksi

tekninen johtaja, elinvoimalautakunta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
  päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
​​​​​​​Asianosaiselle lähetettävään oikaisuvaatimusosoitukseen merkitään lähettämispäivä ja-tapa.