Kunnanhallitus, kokous 31.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 267 Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2024

ENODno-2023-271

Valmistelija

 • Marja-Riitta Aalto, hallintojohtaja, marja-riitta.aalto@enontekio.fi

Perustelut

Kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä kunnanvaltuuston on päätettävä mm. kiinteistöveroprosenteista, mutta käytännössä ajankohta määräytyy verotusmenettely- ja kiinteistöverolaissa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden mukaisesti. Veroprosentit tulee ilmoittaa verohallinnolle viimeistään marraskuun 17. päivänä. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosentin suuruuden vuosittain etukäteen laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa samalla kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroa suoritetaan kiinteistön viimeksi vahvistetun verotusarvon perusteella kiinteistön sijaintikunnalle.  

Kiinteistöveroprosentit tulee määrätä kiinteistöverolain määrittämien raja-arvojen väliltä prosentin sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöveroprosenttien raja-arvot ovat yleistä maapohjaa lukuun ottamatta samat kuin edellisenä vuonna.  Kiinteistöverolain mukaan veroprosenttien rajat vuodelle 2024 ovat:

 • yleinen 0,93–2,00
 • vakituiset asuinrakennukset 0,41–1,00
 • muut kuin vakituiset asuinrakennukset 0,93–2,00
 • yleishyödyllisen yhteisön rakennukset ja maapohja 0,00–2,00
 • voimalaitokset 0,93-3,10
 • rakentamaton rakennuspaikka 2,00–6,00.

 

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan yleisen maapohjan kiinteistöveron alaraja korotetaan 0,93 prosentista 1,30 prosenttiin vuoden 2024 alusta alkaen ja esitetty toimenpide edellyttää maapohjan veroprosentin eriyttämistä yleisestä kiinteistöveroprosentista. Jatkossa maapohjan kiinteistöveron vaihteluväli olisi siten 1,30-2,00 %.

Enontekiöllä yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,05 %, joten kunnan täytyy määrittää maapohjan kiinteistövero välille 1,30-2,00 % ensi vuoden alusta alkaen. Enontekiöllä maapohjan kiinteistöveron nostaminen alarajaan lisää verotuloja noin 41 000 euroa.

Enontekiön kunnan vuoden 2023 kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:

- yleinen kiinteistöveroaste 1,05 %
- vakituisten asuntojen veroaste 0,55 %
- muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 %
- voimalaitos 0,93 %
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
- rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %
(- valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,93 %).

Ehdotus

Esittelijä

 • Marja-Riitta Aalto, hallintojohtaja, marja-riitta.aalto@enontekio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kiinteistöverolain mukaiset veroprosentit säilytetään rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroa lukuun ottamatta kuluvan vuoden tasolla vuonna 2024. Maapohjan kiinteistöveroprosentiksi esitetään hallitusohjelman esityksen mukaista alarajaa 1,30 prosenttia.

 • ​​​​​yleinen kiinteistövero 1,05 %
 • maapohjan kiinteistövero 1,30 %
 • vakituisten asuntojen kiinteistövero 0,55 %
 • muut kuin vakituiset asuinrakennukset kiinteistövero 1,15 %
 • yleishyödyllisen yhteisön kiinteistövero 0,00 %
 • voimalaitoksen kiinteistövero 0,93 %
 • rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 6,00 %.

 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

 

 

Kokouskäsittely

Ulla Keinovaara esitti, että kiinteistöveroja ei koroteta. Ehdotus raukesi kannattamattomana.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.