Kunnanhallitus, kokous 31.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 259 Hetan asemakaava ja asemakaavan muutos, lämpölaitos; asemakaava vireille

ENODno-2023-185

Valmistelija

  • Kai Takkunen, maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Enontekiön kunta on päättänyt uuden kaukolämpölaitoksen rakentamisesta urheilukentän viereen. Rakennuspaikka sijaitsee osittain asemakaavoittamattomalla alueella. Alueelle on syytä laatia asemakaava ja samassa yhteydessä on järkevää tarkastella myös ympäröiviä alueita.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden lämpölaitoksen rakentaminen Hettaan. Lisäksi kirkon, päiväkodin ja koulun tontin käyttötarkoitusmerkintöjä sekä rajoja olisi tarkoitus muuttaa vastaamaan olemassa olevaa tilannetta. Asemakaavatyössä tarkastellaan myös urheilukentän aluerajausta sekä kuntoradan linjausta.

Kaava-alue on kunnan omistuksessa lukuun ottamatta kirkon ja hautausmaan tonttia, joka on seurakunnan omistuksessa.

Ko. kaavamuutoksen valmistelussa on seuraavat vaiheet: 1) Kunnanhallitus päättää kaavamuutoksen vireilletulosta sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 2) Kunnanhallitus asettaa kaavaluonnoksen nähtäville (30 vrk). Mahdolliset mielipiteet, muistutukset ja lausunnot otetaan huomioon. 3) Kunnanhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville (30 vrk). Mahdolliset mielipiteet, muistutukset ja lausunnot otetaan huomioon. 4) Kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavamuutoksen kunnanhallituksen esityksestä. 5) Valitusmahdollisuus. 6) Kaavamuutoksen voimaantulo.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Härkönen, kunnanjohtaja, petri.harkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää kuuluttaa Hetan lämpölaitoksen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireille sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville (MRL 63 §).

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Ennen päätöksentekoa kunnanhallitus kuuli maankäyttöinsinööri Kai Takkusta asiasta.

Tiedoksi

maanomistaja, maankäyttöinsinööri, tekninen johtaja

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.