Kunnanhallitus, kokous 31.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 257 Hakemus Kilpisjärven asemakaavan muuttamiseksi kiinteistöllä 47-402-42-71

ENODno-2023-236

Valmistelija

  • Kai Takkunen, maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Kiinteistön 47-402-42-71 omistajat ovat 16.7.2023 saapuneella sähköpostilla hakeneet asemakaavan muutosta Kilpisjärven korttelin 30 rakennuspaikalle 1. Kyseinen kiinteistö sijaitsee Harjuntiellä. Kiinteistöllä sijaitsee loma-asunnosta käyttötarkoituksen muutoksella vakituiseen käyttöön muutettu asunto.

Hakijoiden perusteluja kaavamuutoksen tekemiseksi: "Asemakaavan muutoksen tavoitteena on laajentaa korttelin 30 rakennuspaikkaa 1 nykyisen kaavan mukaiselle retkeily- ja ulkoilualueelle kohti Kilpisjärven rantaa. Rakennuspaikka on lisärakentamisen, pienen koon ja maastonmuotojen takia haastava. Käyttämätöntä rakennusalaa on jäljellä 20 neliömetriä. Rakennuspaikan laajentamisella tontista muodostuu käyttötarkoituksellisempi rakentamiseen ja vakituiseen elämiseen. Hakijoiden tavoitteena on saattaa rakennuspaikka vakituiseen asumiseen kokonaisuudessaan soveltuvammaksi ja säilyttää luonnonmukainen ympäristö. Voimassa oleva kaavan mukainen rakennuspaikka on yksityisomistuksessa ja laajennusalue kunnan omistuksessa. Hakijat sitoutuvat maksamaan kaavamuutos ja maa-alan lunastuskustannukset."

Haettava tontin lisäalue on kooltaan noin 950 m2 ja etäisyys kaavamuutosalueelta Kilpisjärveen olisi noin viisi metriä.

Voimassa olevassa asemakaavassa korttelin 30 rakennuspaikka on tarkoitettu loma-asumiseen ja kooltaan 1025 m2. Rakennusoikeutta tontilla on 80 + t20 k-m2

Lisämaan myyminen ja yksittäisen tontin laajentaminen Kilpisjärven rantaan ilman painavia perusteluja ei olisi tasapuolista muiden maanomistajien kannalta. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Härkönen, kunnanjohtaja, petri.harkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää, että haettua kaavamuutosta ei käynnistetä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Ennen päätöksentekoa kunnanhallitus kuuli maankäyttöinsinööri Kai Takkusta asiasta.

Tiedoksi

hakija

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
​​​​​​​Asianosaiselle lähetettävään oikaisuvaatimusosoitukseen merkitään lähettämispäivä ja-tapa.