Elinvoimalautakunta, kokous 18.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Ilmoitusasiat

Perustelut

Elinvoimalautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 

Lapin ELY-keskus

- 29.3.2023 selvityspyyntö: Lyijyhauleja koskevan REACH-rajoituksen valvonta ympäristönsuojelulain mukaisessa valvonnassa Lapin alueella (oheismateriaali)

Ehdotus

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Elinvoimalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.