Elinvoimalautakunta, kokous 18.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Hetan hoivayksikön KVR-tarjouspyyntöasiakirjojen hyväksyminen

ENODno-2023-140

Valmistelija

  • Kimmo Lämsä, tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Perustelut

Hetan hoivayksikön suunnitelmat ja tarjouspyyntöasiakirjat ovat valmistuneet kunnanhallituksen nimeämän ohjausryhmän, käyttäjien ja ARA:n kanssa yhteistyössä sekä ohjauksessa. ARA:n antoi kohteelle kilpailutusluvan 28.2.2023.

Pääsuunnittelusta on vastannut Arkkitehtipalvelut Oy ja KVR-tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelusta kohteen rakennuttajakonsulttina toimiva Welado Oy.

Em. toimijat on elinvoimalautakunta valinnut kilpailutuksien kautta tehtäviin.

Uuden rakennuksen sijoituspaikaksi valtuustossa valikoitui eläinlääkärin-lääkärintalojen rakennuspaikat ja kiinteistöt on yhdistetty yhdeksi ja samaksi kiinteistöksi.

Molempiin purettaviin rakennuksiin on teetetty haitta-ainekartoitukset purkua varten sekä perustamistapalausunto uuden rakennuksen sijoittamispaikalle. Purkutyöt kuuluvat KVR-urakkaan.

Rakennuttajakonsultti sekä pääsuunnittelija esittelevät asiakirjoja lautakunnalle kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Lämsä, tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta hyväksyy oheismateriaalin mukaiset Hetan monitoimitalon KVR-tarjouspyyntöasiakirjat ja valtuuttaa teknisen johtajan tekemään niihin tarvittavat teknisluonteiset muutokset sekä kilpailuttamaan hankeen. Elinvoimalautakunta tekee erillisen hankintapäätöksen tarjouskilpailutuksen jälkeen.

Kohde on investointiohjelmassa: Hetan hoivayksikkö

 

Päätös

Muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Esittelyn jälkeen puheenjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen seuraavasti:

Purku-urakka eriytetään omaksi urakaksi ja tekninen johtaja valtuutetaan laatimaan tarjouspyyntöasiakirjat sekä kilpailuttamaan purku-urakan.

Elinvoimalautakunta tekee erillisen hankintapäätöksen tarjouskilpailutuksen jälkeen.

Muuten alkuperäisen ehdotuksen mukaisesti.

Elinvoimalautakunta hyväksyi yksimielisesti muutetun päätösehdotuksen.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.