Kunnanvaltuusto, kokous 9.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Perustelut

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 2.11.2022 ja toimitettu samana päivänä valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle ja laitettu kunnan verkkosivulle www.enontekio.fi kohtaan kunnan ilmoitukset.

Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (12 valtuutettua).

Puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisella tavalla kokoon kutsuttu ja jäsenmäärältään päätösvaltainen.

Päätös

Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi paikalla olevan 12 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua.  Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että seuraavat valtuutetut ovat ilmoittaneet olevansa estyneitä saapumasta tähän kunnanvaltuuston kokoukseen, minkä johdosta paikalle on kutsuttu varavaltuutetut:

Pekka Tjäderhane, paikalla kutsuttuna Kok-KD 1. varavaltuutettu Heikki Järvistö.

Jarno Viitanen, paikalle kutsuttuna Yhteislista Enontekiöläisten äänen 1. varavaltuutettu Sirpa-Liisa Korva.

Kari-Pekka Stoor, PS 1. varavaltuutettu Emilia Lyttinen oli ilmoittanut olevansa estynyt saapumaan, paikalla kutsuttuna PS 2. varavaltuutettu Marko Keskitalo.

Birgitta Eira, paikka jäi tyhjäksi. Vihreiden 1. varavaltuutettu Virpi Labba oli ilmoittanut osallistuvansa, mutta ei saapunut kokoukseen.

 

Merkittiin, että Janne Laakkonen ei ollut ilmoittanut esteestä, paikka jäi tyhjäksi. 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.