Kunnanvaltuusto, kokous 9.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2023

ENODno-2022-366

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sadasosan tarkkuudelle vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.

Kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan puolestaan prosentin sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöverolain perusteella vuodelle 2023 kiinteistöveroprosenttivälit ovat:

 • Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 %
 • Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,41–1,00 %
 • Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 %
 • Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 0,93–3,10 %
 • Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00–2,00 % (kiinteistöveroprosentiksi 0,00 vain, jos valtuusto on erikseen näin määrännyt. Jos erillistä veroprosenttia ei ole päätetty, jätetään ilmoituskenttä tyhjäksi.)
 • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 2,00–6,00 % (Huom! KiintVL 12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on kunnanvaltuuston määräämä yleinen veroprosentti + 3,00 %).

 

Ilmoitus suositellaan tehtäväksi välittömästi valtuuston päätettyä veroprosenteista. Sähköinen ilmoitus Verohallintoon tulee tehdä viimeistään torstaina 17.11.2022.

Enontekiön kunnan vuoden 2022 kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:

- yleinen kiinteistöveroaste 1,05 %
- vakituisten asuntojen veroaste 0,55 %
- muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 %
- voimalaitos 0,93 %
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
- rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %
- valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,93 %.

Ehdotus

Esittelijä

Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle että se päättää Enontekiön kunnan vuoden 2023 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

- yleinen kiinteistöveroaste 1,05 %
- vakituisten asuntojen veroaste 0,55 %
- muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 %
- voimalaitos 0,93 %
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
- rakentamaton rakennuspaikka 5,00 %
- valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,93 %

Päätös

Kunnanhallitus esittää valtuustolle että se päättää Enontekiön kunnan vuoden 2023 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

- yleinen kiinteistöveroaste 1,05 %
- vakituisten asuntojen veroaste 0,55 %
- muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 %
- voimalaitos 0,93 %
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
- rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %
- valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,93 %.

Kokouksessa pidettiin tauko tämän pykälän käsittelyn jälkeen kello 13:30-13:45. Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että paikalla ovat samat henkilöt kuin ennen taukoa.

Kokouskäsittely

Jarno Viitanen esitti, että vaikean taloudellisen ja vallitsevan epävarman tilanteen vuoksi verot pidetään ennallaan ja tarkastellaan asiaa uudelleen ensi vuonna. Pohjaesitys on hyvä mutta ajankohta ei siihen ole oikea. Helinä Hautamäki kannatti Jarno Viitasen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys. Puheenjohtaja totesi, että suoritetaan äänestys, jossa JAA on esittelijän ehdotus ja EI on Jarno Viitasen kannatettu esitys. Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestys: Kiinteistövero 2023
Kunnanjohtajan esitys JAA
Jarno Viitasen muutosesitys EI

Jaa 1 Leena Palojärvi
Ei 5 Kari-Pekka Stoor, Jarno Viitanen, Elli-Maria Kultima, Helinä Hautamäki, Tytti Valkeapää
Tyhjä  0  

 

Ääniä annettiin yhteensä 6 kappaletta, joista JAA ääniä 1 ja EI ääniä 5 kappaletta. Äänestyksen perusteella kunnanhallitus hyväksyi Jarno Viitasen muutosehdotuksen.

Perustelut

-

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle että se päättää Enontekiön kunnan vuoden 2023 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

- yleinen kiinteistöveroaste 1,05 %
- vakituisten asuntojen veroaste 0,55 %
- muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 %
- voimalaitos 0,93 %
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
- rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %
- valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,93 %.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Kokouskäsittely

Jarmo Näkkäläjärvi esitti 2 % korotusta rakentamattoman rakennuspaikan veroon, eli vero nousisi 5,00 %;iin. Muut verot esityksen mukaan:

Yleinen kiinteistöveroaste 1,​05 %
Vakituisten asuntojen veroaste 0,​55 %
Muun asuinrakennuksen veroaste 1,​15 %
Voimalaitos 0,​93 %
Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,​00 %
Rakentamaton rakennuspaikka 5,​00 %
Valtion omistamat suojelu-​ ja erämaa-​alueet 0,​93 %.

Leena Palojärvi, Anja-Maija Lundell ja Sirpa-Liisa Korva kannattivat Jarmo Näkkäläjärven esitystä. 

Ulla Keinovaara ja Elli-Maria Kultima kannattivat kunnanhallituksen esitystä.

Koska oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin äänestys. 

Äänestys: Jarmo Näkkäläjärven kannatettu ehdotus: Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti nostetaan 5 prosenttiin.
Kunnanhallituksen esitys (3 %) JAA, Jarmo Näkkäläjärven esitys (5 %) EI

Jaa 8 Juha-Pekka Mäntyvaara, Helinä Hautamäki, Janne Näkkäläjärvi, Sari Norrgård, Elli-Maria Kultima, Satu-Marja Eira-Keskitalo, Marko Keskitalo, Ulla Keinovaara
Ei 7 Leena Palojärvi, Jarmo Näkkäläjärvi, Anja-Maija Lundell, Per-Oula Juuso, Outi Kurkela, Sirpa-Liisa Korva, Heikki Järvistö
Tyhjä 0  

Ääniä annettiin yhteensä 15 kappaletta, joista JAA ääniä 8 ja EI ääniä 7 kappaletta. Äänestyksen perusteella kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.

Tiedoksi

Verohallinto, kuntaliitto, kirjanpito

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois- suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 5642 841
Puhelinnumero:029 5642 800 (vaihde)
Virka- aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero:040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.