Kunnanvaltuusto, kokous 8.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Tuloveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2024

ENODno-2023-271

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marja-Riitta Lukkari enolukkama

Perustelut

Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä tulovero- ja kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. 

Verotuksen tuloarvio määräytyy arvioitavan verotettavan tulon ja tuloveroprosentin mukaan. Tuloveroprosentin määräämisen perustana ei lain mukaan tarvitse olla laskelmia, sillä päätös on kunnallispoliittinen. Käytännössä laskelmia ja arvioita on kuitenkin tarpeen tehdä mm. sen selvittämiseksi, selviääkö kunta entisellä tuloveroprosentilla.

Kuntaliiton 10.10.2023 julkaiseman koko maan kuntien veroennustekehikon mukaan ensi vuoden kunnallisverotulojen arvioidaan pienevän noin 6,6 ja yhteisöverojen noin 10 prosenttia tästä vuodesta. Kiinteistöverojen arvioidaan kasvavan noin 6,8 prosenttia. Kokonaisuutena verotuloiksi kirjattavan määrän arvioidaan kunnissa pienenevän noin 5 prosenttia tästä vuodesta.

Kuntaliiton 10.10.2023 päivitetyn kuntakohtaisen verotulosennustekehikon mukaan Enontekiön kunnalle arvioidaan maksettavan ensi vuonna kunnallisveroja 8,8 % ja yhteisöveroja 12,6 % vähemmän ja kiinteistöveroja 4,5 % enemmän kuin vuonna 2023. Kaikki verolajit huomioiden kunnan verotuloksi kirjattavan määrän arvioidaan laskevan vuoden 2023 lopullisesta ennusteesta noin 6 %. Suunnitelmavuosien 2025 ja 2026 verotulotuottojen arvioidaan hieman kasvavan vuosittain. Vuoden 2025 osalta kasvu olisi noin 1 % ja vuoden 2026 osalta noin 2 %.

Kunnan vuoden 2024 verotulolajikohtaisiksi verotuloiksi arvioidaan kuntaliiton laatiman kunnan oman verotuloennustekehikon mukaan kertyvän 4,37 miljoonaa euroa, josta:

 • kunnallisverotuloja 2,82 milj. euroa
 • yhteisöveroja 0,51 milj. euroa ja 
 • kiinteistöverotuloja 1,04 milj. euroa. 

 

Kunnan efektiivinen veroaste oli 13,57 % vuonna 2022 ja vuoden 2023 veroprosenttileikkauksen jälkeen 5,99 %. (Kuntaliitto; kunnan verotuloennustekehikko 10.10.2023). Käytännössä kunnan efektiivinen veroaste (tuloveroprosentti versus efektiivinen veroaste) parani veroprosenttileikkauksen jälkeen.

Vuoden 2023 verotulokertymä on ollut ennakoitua parempi. Vuoden alusta syyskuun loppuun asti maksuunpantuja veroja on tilitetty kunnalle 3,3 milj. euroa (80,8 % talousarvioon verrattuna). Maksuunpanosta kunnallisveron osuus on 2,1 milj. euroa (talousarvioon verrattuna 81,1 %), yhteisövero 0,5 milj.euroa (talousarvioon verrattuna 77,5 %) ja kiinteistövero 0,7 milj.euroa (talousarvioon verrattuna 82,2 %).

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä pelastustoimea koskeva uudistus vaikutti kuntien vuoden 2023 kunnallisveroprosenttien tasoon. Kunnat eivät voineet päättää itsenäisesti vuoden 2023 kunnallisveroprosenttia, vaan kaikkien Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentteja alennettiin kuluvalle vuodelle 12,64 prosenttiyksiköllä. Näin ollen tuloveroprosentit ovat tällä hetkellä prosentin sadasosan tarkkuudella. Ensi vuoden tuloveroprosentit tulee määrätä ja ilmoittaa 0,10 %-yksikön tarkkuudella, eli näin ollen kaikkien kuntien tuloveroprosentit muuttuvat. Jos kunta ei ilmoita tuloveroprosenttinsa määräajassa Verohallinnolle tai virheellisesti (ei 0,10 % -yksikön tarkkuudella) kunnan vuoden 2023 sovellettua tuloveroprosenttia voidaan pyöristää lähimpään prosenttiyksikön kymmenykseen vuodelle 2024. (Laki verotusmenettelystä 91 a § ja 91 b §).

Vuoden 2023 kunnallisveroprosentin leikkauksen jälkeen Enontekiön veroprosentiksi määräytyi  8,61. Lain määräämän lähimmän prosenttiyksikön kymmenyksen pyöristyksen jälkeen kunnan kunnallisveroprosentti vuodelle 2024 olisi 8,60. Tätä prosenttia on käytetty talousarviovalmistelun pohjana.

Ehdotus

Esittelijä

Marja-Riitta Lukkari enolukkama

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää vuoden 2024 tuloveroprosentiksi 8,60.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää vuoden 2024 tuloveroprosentiksi 8,80.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kokouskäsittely

Anja-Maija Lundell ehdotti, että tuloveroprosentti nostetaan 8,80 prosenttiin. Pekka Tjäderhane kannatti Lundellin ehdotusta.

Ulla Keinovaara kannatti kunnanjohtajan ehdotusta.

Koska Anja-Maija Lundell oli tehnyt kannatetun muutosehdotuksen kunnanjohtajan pohjaehdotukseen, suoritettiin äänestys. Kunnanjohtajan pohjaehdotus JAA, Anja-Maija Lundellin ehdotus  "Tuloveroprosentti 2024 on 8,80" EI. Äänestyksessä JAA ääniä 2 ja EI ääniä 5. Päätökseksi tuli Anja-Maija Lundellin ehdotus.

Tämän pykälän käsittelyn jälkeen kokouksessa pidettiin tauko klo 15:08-15:23. Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että kokouksessa on paikalla samat henkilöt kuin ennen taukoa.

Äänestystulokset

 • Kyllä 2 kpl 29%

  Janne Näkkäläjärvi, Ulla Keinovaara

 • Ei 5 kpl 71%

  Anja-Maija Lundell, Leena Palojärvi, Pekka Tjäderhane, Helinä Hautamäki, Oula-Matti Palojärvi

Perustelut

-

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle,​ että se päättää vuoden 2024 tuloveroprosentiksi 8,​80.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti, että tuloveroprosentti vuonna 2024 on 8,60.

Kokouskäsittely

Ulla Keinovaara teki muutosehdotuksen, että tuloveroprosentti vuonna 2024 on 8,60 prosenttia. Birgitta Eira kannatti Keinovaaran ehdotusta.

Koska kokouksessa oli tehty kannatettu muutosehdotus, suoritettiin äänestys. Kunnanhallituksen pohjaehdotus JAA, Ulla Keinovaaran ehdotus  "Tuloveroprosentti 2024 on 8,60" EI. Äänestyksessä JAA ääniä 6 ja EI ääniä 7. Päätökseksi tuli Ulla Keinovaaran ehdotus.

Äänestystulokset

 • Kyllä 6 kpl 46%

  Anja-Maija Lundell, Jarno Viitanen, Leena Palojärvi, Pekka Tjäderhane, Helinä Hautamäki, Outi Kurkela

 • Ei 7 kpl 54%

  Birgitta Eira, Janne Laakkonen, Jarmo Näkkäläjärvi, Sari Norrgård, Elli-Maria Kultima, Satu-Marja Eira-Keskitalo, Ulla Keinovaara

Tiedoksi

Verohallinto, kuntaliitto, kirjanpito

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois- suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 5642 841
Puhelinnumero:029 5642 800 (vaihde)
Virka- aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/ 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy Tuomioistuinlaitoksen sivustolta osoitteesta https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijajulkisuus/maksut/oikeudenkayntimaksuthallinto-oikeudessa.html

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero:040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla. 
Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä ja-tapa.