Kunnanvaltuusto, kokous 8.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2024

ENODno-2023-271

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marja-Riitta Lukkari enolukkama

Perustelut

Kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä kunnanvaltuuston on päätettävä mm. kiinteistöveroprosenteista, mutta käytännössä ajankohta määräytyy verotusmenettely- ja kiinteistöverolaissa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden mukaisesti. Veroprosentit tulee ilmoittaa verohallinnolle viimeistään marraskuun 17. päivänä. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosentin suuruuden vuosittain etukäteen laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa samalla kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroa suoritetaan kiinteistön viimeksi vahvistetun verotusarvon perusteella kiinteistön sijaintikunnalle.  

Kiinteistöveroprosentit tulee määrätä kiinteistöverolain määrittämien raja-arvojen väliltä prosentin sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöveroprosenttien raja-arvot ovat yleistä maapohjaa lukuun ottamatta samat kuin edellisenä vuonna.  Kiinteistöverolain mukaan veroprosenttien rajat vuodelle 2024 ovat:

 • yleinen 0,93–2,00
 • vakituiset asuinrakennukset 0,41–1,00
 • muut kuin vakituiset asuinrakennukset 0,93–2,00
 • yleishyödyllisen yhteisön rakennukset ja maapohja 0,00–2,00
 • voimalaitokset 0,93-3,10
 • rakentamaton rakennuspaikka 2,00–6,00.

 

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan yleisen maapohjan kiinteistöveron alaraja korotetaan 0,93 prosentista 1,30 prosenttiin vuoden 2024 alusta alkaen ja esitetty toimenpide edellyttää maapohjan veroprosentin eriyttämistä yleisestä kiinteistöveroprosentista. Jatkossa maapohjan kiinteistöveron vaihteluväli olisi siten 1,30-2,00 %.

Enontekiöllä yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,05 %, joten kunnan täytyy määrittää maapohjan kiinteistövero välille 1,30-2,00 % ensi vuoden alusta alkaen. Enontekiöllä maapohjan kiinteistöveron nostaminen alarajaan lisää verotuloja noin 41 000 euroa.

Enontekiön kunnan vuoden 2023 kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:

- yleinen kiinteistöveroaste 1,05 %
- vakituisten asuntojen veroaste 0,55 %
- muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 %
- voimalaitos 0,93 %
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
- rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %
(- valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,93 %).

Ehdotus

Esittelijä

Marja-Riitta Lukkari enolukkama

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kiinteistöverolain mukaiset veroprosentit säilytetään rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroa lukuun ottamatta kuluvan vuoden tasolla vuonna 2024. Maapohjan kiinteistöveroprosentiksi esitetään hallitusohjelman esityksen mukaista alarajaa 1,30 prosenttia.

 • ​​​​​yleinen kiinteistövero 1,05 %
 • maapohjan kiinteistövero 1,30 %
 • vakituisten asuntojen kiinteistövero 0,55 %
 • muut kuin vakituiset asuinrakennukset kiinteistövero 1,15 %
 • yleishyödyllisen yhteisön kiinteistövero 0,00 %
 • voimalaitoksen kiinteistövero 0,93 %
 • rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 6,00 %.

 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

 

 

Kokouskäsittely

Ulla Keinovaara esitti, että kiinteistöveroja ei koroteta. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Perustelut

-

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle,​ että kiinteistöverolain mukaiset veroprosentit säilytetään rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroa lukuun ottamatta kuluvan vuoden tasolla vuonna 2024. Maapohjan kiinteistöveroprosentiksi esitetään hallitusohjelman esityksen mukaista alarajaa 1,​30 prosenttia.

 • ​​​​​yleinen kiinteistövero 1,​05 %
 • maapohjan kiinteistövero 1,​30 %
 • vakituisten asuntojen kiinteistövero 0,​55 %
 • muut kuin vakituiset asuinrakennukset kiinteistövero 1,​15 %
 • yleishyödyllisen yhteisön kiinteistövero 0,​00 %
 • voimalaitoksen kiinteistövero 0,​93 %
 • rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 6,​00 %.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti, että kiinteistöverolain mukaiset veroprosentit säilytetään rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroa lukuun ottamatta kuluvan vuoden tasolla vuonna 2024. Maapohjan kiinteistöveroprosentiksi esitetään hallitusohjelman esityksen mukaista alarajaa 1,​30 prosenttia.

 • ​​​​​yleinen kiinteistövero 1,​05 %
 • maapohjan kiinteistövero 1,​30 %
 • vakituisten asuntojen kiinteistövero 0,​55 %
 • muut kuin vakituiset asuinrakennukset kiinteistövero 1,​15 %
 • yleishyödyllisen yhteisön kiinteistövero 0,​00 %
 • voimalaitoksen kiinteistövero 0,​93 %
 • rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 6,​00 %.

Kokouskäsittely

Birgitta Eira teki muutosehdotuksen, että vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroa lasketaan siten, että veroprosentti on 0,41. Satu-Marja Eira-Keskitalo kannatti Eiran ehdotusta. 

Ulla Keinovaara teki muutosehdotuksen, että kiinteistöveroja ei nosteta. Keinovaaran ehdotus raukesi kannattamattomana.

Koska kokouksessa oli tehty kannatettu muutosehdotus, suoritettiin äänestys. Kunnanhallituksen pohjaehdotus JAA, Birgitta Eiran ehdotus  "Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroa lasketaan siten, että veroprosentti on 0,41" EI. Äänestyksessä JAA ääniä 10 ja EI ääniä 3. Päätökseksi tuli kunnanhallituksen ehdotus. 

Äänestystulokset

 • Kyllä 10 kpl 77%

  Leena Palojärvi, Pekka Tjäderhane, Janne Laakkonen, Helinä Hautamäki, Anja-Maija Lundell, Jarno Viitanen, Outi Kurkela, Sari Norrgård, Elli-Maria Kultima, Jarmo Näkkäläjärvi

 • Ei 3 kpl 23%

  Birgitta Eira, Satu-Marja Eira-Keskitalo, Ulla Keinovaara

Tiedoksi

Verohallinto, kuntaliitto, kirjanpito

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois- suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 5642 841
Puhelinnumero:029 5642 800 (vaihde)
Virka- aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/ 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy Tuomioistuinlaitoksen sivustolta osoitteesta https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijajulkisuus/maksut/oikeudenkayntimaksuthallinto-oikeudessa.html

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero:040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla. 
Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä ja-tapa.