Kunnanvaltuusto, kokous 8.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Enontekiön kunnan maapoliittinen ohjelma

ENODno-2021-403

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kai Takkunen, maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Maapoliittisen ohjelman luonnos on päivitetty ajantasalle. Maapoliittista ohjelmaa on tarkoitus esitellä valtuustoseminaarissa, jonka jälkeen ohjelma käsitellään kunnanhallituksessa ja viedään valtuustoon hyväksyttäväksi.

Ehdotus

Esittelijä

Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnan maapoliittisen ohjelman tilanteen ja esittää valtuustolle, että järjestetään maapoliittisen ohjelman valtuustoseminaari 15.3.2023.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kokouskäsittely

Ennen päätöksentekoa kunnanhallitus kuuli maankäyttöinsinööri Kai Takkusta asiasta.

Perustelut

-

Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnan maapoliittisen ohjelman tilanteen ja esittää valtuustolle, että järjestetään maapoliittisen ohjelman valtuustoseminaari 15.3.2023.

Päätös

Valtuustoseminaari järjestetään ehdotuksen mukaan. 

Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.

Valmistelija

Kai Takkunen, maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Enontekiön kunnan maapoliittista ohjelmaa on esitelty valtuustoseminaarissa 15.3.2023. Ohjelmaluonnokseen on tehty muutoksia seminaarissa käydyn keskustelun ja saatujen kommenttien perusteella.

Ehdotus

Esittelijä

Marja-Riitta Lukkari enolukkama

Enontekiön kunnanhallitus päättää pyytää maapoliittisen ohjelman luonnoksesta lausunnot kuntalaisilta ja sidosryhmiltä. Maapoliittisen ohjelman luonnos asetetaan julkisesti nähtäville ja lausunnot tulee antaa 30.6.2023 mennessä. Lausuntopyyntö lähetetään erikseen tärkeimmille sidosryhmille, joita ovat Lapin liitto, Lapin ELY-keskus, Muonion, Kittilän ja Inarin kunnat, Käsivarren ja Näkkälän paliskunnat, Saamelaiskäräjät sekä Metsähallitus.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Kokouskäsittely

Ennen päätöksentekoa kunnanhallitus kuuli maankäyttöinsinööri Kai Takkusta asiasta.

Valmistelija

Kai Takkunen, maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Enontekiön kunnan maapoliittinen ohjelma on etenemässä hyväksymiskäsittelyyn. Ohjelmaluonnos esiteltiin valtuustoseminaarissa keväällä. Seminaarissa käydyn keskustelun jälkeen ohjelmaluonnosta täydennettiin. Tämän jälkeen maapoliittiinen ohjelma asetettiin julkisesti nähtäville sekä pyydettiin siitä lausunnot kuntalaisilta ja sidosryhmiltä.

Ohjelmaluonnoksesta antoivat lausunnon Lapin liitto, Lapin ELY-keskus, Metsähallitus, Käsivarren paliskunta ja Näkkälän paliskunta. Inarin kunta ilmoitti, ettei sillä ole lausuttavaa. Saamelaiskäräjät pyysi jatkoaikaa lausunnon jättämiselle. Jatkoaikaa myönnettiin, mutta lausuntoa ei kuitenkaan saatu. Lausuntokierroksen jälkeen maapoliittista ohjelmaa täydennettiin kunnan viranhaltijoiden kommenttien ja sidosryhmien lausuntojen johdosta. Lisäykset on merkitty liitteenä olevaan luonnokseen vihreällä ja sinisellä tekstillä.

Ehdotus

Esittelijä

Petri Härkönen, kunnanjohtaja, petri.harkonen@enontekio.fi

Enontekiön kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan maapoliittisen ohjelman luonnoksen.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kokouskäsittely

Ennen päätöksentekoa kunnanhallitus kuuli maankäyttöinsinööri Kai Takkusta asiasta.

Perustelut

-

Ehdotus

Enontekiön kunnanhallitus esittää valtuustolle,​ että se hyväksyy liitteenä olevan maapoliittisen ohjelman luonnoksen.

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi liitteenä olevan maapoliittisen ohjelman.

Kokouskäsittely

Maankäyttöinsinööri Kai Takkunen esitteli maapoliittista ohjelmaa kunnanvaltuustolle.

Birgitta Eira teki muutosehdotuksen, että maapoliittisen ohjelman kohdasta 6.6 Tontinluovutus olevasta lauseesta "kunta varmistaa kuntalaisten asumismahdollisuudet, osa tonteista pisteytetään ottaen huomioon asuminen ja työnteko kunnassa sekä perheen koko" poistetaan kohta "sekä perheen koko". Anja-Maija Lundell ja Pekka Tjäderhane kannattivat Eiran ehdotusta. 

Koska kokouksessa oli tehty kannatettu muutosehdotus, suoritettiin äänestys. Kunnanhallituksen pohjaehdotus JAA, Birgitta Eiran ehdotus  [Maapoliittisen ohjelman kohdasta 6.6 Tontinluovutus olevasta lauseesta "kunta varmistaa kuntalaisten asumismahdollisuudet, osa tonteista pisteytetään ottaen huomioon asuminen ja työnteko kunnassa sekä perheen koko" poistetaan sanat "sekä perheen koko"] EI. Äänestyksessä JAA ääniä 7 ja EI ääniä 6. Päätökseksi tuli kunnanhallituksen ehdotus.

Äänestystulokset

 • Kyllä 7 kpl 54%

  Outi Kurkela, Leena Palojärvi, Jarno Viitanen, Sari Norrgård, Helinä Hautamäki, Elli-Maria Kultima, Ulla Keinovaara

 • Ei 6 kpl 46%

  Birgitta Eira, Anja-Maija Lundell, Satu-Marja Eira-Keskitalo, Pekka Tjäderhane, Janne Laakkonen, Jarmo Näkkäläjärvi

Tiedoksi

Lapin liitto, Lapin ELY-keskus, Metsähallitus, Käsivarren paliskunta, Näkkälän paliskunta, Saamelaiskäräjät, maankäyttöinsinööri, tekninen johtaja

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois- suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 5642 841
Puhelinnumero:029 5642 800 (vaihde)
Virka- aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/ 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy Tuomioistuinlaitoksen sivustolta osoitteesta https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijajulkisuus/maksut/oikeudenkayntimaksuthallinto-oikeudessa.html

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero:040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla. 
Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä ja-tapa.