Kunnanvaltuusto, kokous 30.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Vuoden 2020 tilinpäätös (valtuusto jatkokokous)

ENODno-2021-130

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markus Viljanen, Pääkirjanpitäjä-controller, markus.viljanen@enontekio.fi
Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

Kunnan tilinpäätöksen 2020 ylijäämä on 649 000 euroa vuosikatteen ollessa 1 157 000 euroa. Kunnan toimintatuotot ylittivät talousarvion 200 000 eurolla, mikä johtuu lähinnä tukien/avustusten ylittymisestä (samalla tasolla vuoteen 2019 nähden). Henkilöstökulut alittivat talousarvion noin 270  000 euroa. Suurimmat henkilöstömenojen alitukset tehtiin seuraavilla toimialoilla:  sosiaalitoimi 86 000 euroa, varhaiskasvatus 85 000 euroa, hallinto 70 000 euroa ja opetus 26 000 euroa. 
Alkuperäiseen talousarvioon nähden perusterveydenhuolto ylittyi 500 000 euroa. Muutettuun perusterveydenhuollon talousarvioon nähden budjetti toteutui ali 98 000 euroa. Erikoissairaanhoito puolestaan alitti budejetin lähes 450 000 eurolla. Infrastruktuuri toimialalla tonttien myyntivoitot (pääosin Kilpisjärvellä) olivat noin 130 000 euroa. 

Valtionosuudet toeutuivat koronasta johtuen 727 000 yli talousarvion. Kejo-tuotto jäi noin 110 000 euroa talousarviovuodelle budjetoidusta ja 150 000 euroa edellisestä vuodesta. Poistoihin sisältyy kertaluonteisia poistoja 140 000 euroja, lähinnä aktivoituja kaavoituskuluja, jotka olisivat pitänyt poistua jo aikaisempina vuosina.

Kunnan tilinpäätöksen 2020 keskeiset luvut oheismateriaalina.  

Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnan tilinpäätöksen 2020 esittelyn. Tilinpäätösasiakirja ml. konserni käsitellään huhtikuun kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Unto Kultima ja Janne Näkkäläjärvi saapuivat kokoukseen pykälän alussa.

 

 

Valmistelija

Markus Viljanen, Pääkirjanpitäjä-controller, markus.viljanen@enontekio.fi
Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi
Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi

Perustelut

.

 

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää
- esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2020 tulos  649 218,84 euroa (ylijäämä) jätetään tilikauden ylijäämä –tilille ja allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

- että tilinpäätökseen voidaan tarvittaessa tehdä teknisluontoisia korjauksia.

 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Hallintojohtaja selvitti tilinpäätöksen sisällön.

Valmistelija

Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi
Markus Viljanen, Pääkirjanpitäjä-controller, markus.viljanen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Lentoaseman kiitoradan remix-päällystystyö -investointiin saatavaa rahoitusosuutta ei ole kirjattu kunnanhallituksen 24.5.2021 hyväksymään tilinpäätökseen saamisiin. Rahoitusosuudesta 901 196,80 € on tehty Lapin liitossa maksatuspäätös 3.5.2021 ja kunnan tilille raha on tullut 4.5.2021.
Em. päätös Lapin liiton rahoituspäätös ei ole ollut käytössä investointien tilinpäätösvalmistelun aikana.

Rahoitusosuus on tilintarkastajan mukaan perusteltua kirjata oikaisuna tilinpäätökseen 2020 eli investointiosan tuotoksi. Tämän tuottokirjauksen jälkeen investointien toteuma-aste on 43 %. Kirjauksen seurauksena myös kunnan tase on todellisempi.

Yritysvaikutuksen arviointi
Ei vaikutuksia.

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää oikaista tilinpäätöstä siten, että investointiosan kohtaan Enontekiön lentoaseman kiitotien päällystystyö kirjataan tuotoksi Lapin liiton myöntämä rahoitusosuus 901 196,80 €, ja tämän seurauksena tarvittavat laskemat ja tiedot päivitetään tilinpäätökseen 2020. Lisäksi päivitetään tilinpäätökseen Enontekiön Sähkö Oy:n tuloskortti.
 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Perustelut

Päätöshistoria
Tarkastuslautakunta 21.6.2020 § 25

TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE TILINTARKASTUSKERTOMUKSESTA

Tarkastuslautakunnan tulee
- saattaa tilintarkastuskertomus valtuustolle tiedoksi mahdollisen lausunnon kera
- esittää kannanottonsa siitä, onko vuoden 2020 tilinpäätös hyväksyttävissä
- esittää kannanottonsa siitä, onko kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnettävä vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta tekee esityksensä valtuustolle.

Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen.

Valtuusto hyväksyy tilinpäätöksen ja tarkastuslautakunta esittää myönnettäväksi vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

Päätettäväksi: Valtuusto

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää
- esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2020 tulos  649 218,84 euroa (ylijäämä) jätetään tilikauden ylijäämä –tilille.

Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen.

Valtuusto hyväksyy tilinpäätöksen ja tarkastuslautakunta esittää myönnettäväksi vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020.

Päätös

Valtuusto merkitsi yksimielisesti tarkastuslautakunnan tilintarkastuskertomuksen tiedoksi.

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että tilikauden 2020 tulos  649 218,84 euroa (ylijäämä) jätetään tilikauden ylijäämä –tilille.

Valtuusto yksimielisesti hyväksyi tilinpäätöksen. 

Valtuusto yksimielisesti myönsi tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020.

Kokouskäsittely

Kunnanjohtaja esitteli tilinpäätöksen.

Tiedoksi

Lautakunnat, vastuuviranhaltijat, kirjanpito

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
  • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois- suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 5642 841
Puhelinnumero:029 5642 800 (vaihde)
Virka- aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero:040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.