Kunnanvaltuusto, kokous 30.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Valtuustoaloitteet

Perustelut

Kunnan hallintosääntö 120 §

”Valtuutettujen aloitteet Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

Kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.”

Päätös

.

Kokouskäsittely

Satu-Marja Eira-Keskitalo teki valtuustoaloitteen: "Esitän, että Enontekiön kunta ylläpitäisi Peltovuoman koulun kiinteistöä maksamalla lämmön, sähkön, veden ja vakuutukset, jolloin koulu voisi toimia kylätalona. Perustelu: koulu voisi toimia useamman kylän kylätalona. Itäkylissä ei ole minkäänlaisia yhteisiä tiloja. Kylätalo edesauttaisi toteuttamaan Enontekiön kunnan strategista linjausta, jolla edistetään väestön terveellistä ja liikunnallista elämäntapaa. Lisäksi kylätalo mahdollistaisi yhteiset toiminnat ja aktiviteetit, jotka kehittävät kylien yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia."

Valtuuston puheenjohtaja Seppo Alatörmänen kiitti valtuustoa valtuustokaudesta 2017 - 2021 todeten sen olleen erittäin merkittävä ja isoja päätöksiä sisältänyt, mutta viimeisen parin vuoden ajan olleen raskas kausi.

 

Tiedoksi

Palvelu- ja asuntosihteeri (valtuustoaloitteet CaseM:ään)

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.