Kunnanvaltuusto, kokous 30.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Talousarvioraami 2022 (valtuusto jatkokokous)

ENODno-2021-229

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markus Viljanen, Pääkirjanpitäjä-controller, markus.viljanen@enontekio.fi
Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi
Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi
Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kunnan talousarvio ja -suunnitelma laaditaan vuosille 2022–2024.

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Hallintosäännön 60 §:n mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy talousarvioraamin. Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion laadintaohjeet. Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa.  

Viime vuosina on annettu sitova talousarvioraami hyvissä ajoin alkukesästä, mikä on nähty hyvänä toimialojen talousarviovalmistelun kannalta. TA ja TS:n valmistelussa on edellytetty, että suunnitelmavuosien budjetointi tulee tehdä mahdollisimman tarkasti. Suunnitelmavuosien mahdollisimman tarkalla budjetoinnilla painopiste suunnittelussa siirtyy pidemmälle taloussuunnitelmaan.

Talousarvion ja –suunnitelman laadinnassa on otettava huomioon mm. toiminnalliset muutokset ja kuntastrategia. 

Vuoden 2022 talousarvioraamivalmistelussa on huomioitu mm. kuntatalouden kehitysnäkymät (Kuntaliitto ja VM), tarkasteltu kahden edellisvuoden tilinpäätöksiä, vuoden 2021 talousarviota ja tämänhetkistä toteutumaa sekä kunnan talouden painelaskelmia.

Sopimuskausi on kaikissa kunta-alan sopimuksissa 1.4.2020–28.2.2022. Sopimukset noudattavat kustannustasoltaan ns. yleistä linjaa eli niiden kustannusvaikutus on 23 kuukauden sopimusjaksolla 3,04 prosenttia.

Ta-raamia käsiteltiin vastuuviranhaltijoiden kanssa 31.5.2021. Kunnan johtoryhmä on käsitellyt asian.

Kunnanhallitus käsittelee talousarvion laatimisohjeet myöhemmin.

Yritysvaikutusten arviointi
Merkittäviä vaikutuksia

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi ohessa olevan talousarvioraamin 2022-24 toimialoille, lautakunnille ja kunnan tytäryhtiöille.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi ohessa olevan talousarvioraamin 2022-24 toimialoille, lautakunnille ja kunnan tytäryhtiöille.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että hallinto, henkilöstö sekä viestintä ja markkinointi yhdistetään talousarvioon 2022 yhdeksi kokonaisuudeksi ja muutos huomioidaan hallintosäännön päivityksen yhteydessä. Perusteluna on, että kunnassa on ollut käytössä kokeilukulttuuri ja kokeiltu yhdeksää toimialakokonaisuutta. Kokeilu on kuitenkin osoittanut, että nämä kokonaisuudet eivät ole tasapainoisia ja ovat olleet kankeita taloudenhoidon kannalta. Parempi ja joustavampi tapa sekä vähemmän työllistävä olisi siirtyä isompiin ja tasapainoisempiin kokonaisuuksiin. Kokonaisuuden ja joustavuuden kannalta on perusteltua yhdistää esitetyt kolme kokonaisuutta.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kokouskäsittely

Kunnanjohtajan muutettu ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että hallinto, henkilöstö sekä viestintä ja markkinointi yhdistetään talousarvioon 2022 yhdeksi kokonaisuudeksi ja muutos huomioidaan hallintosäännön päivityksen yhteydessä. Perusteluna on, että kunnassa on ollut käytössä kokeilukulttuuri ja kokeiltu yhdeksää toimialakokonaisuutta. Kokeilu on kuitenkin osoittanut, että nämä kokonaisuudet eivät ole tasapainoisia ja ovat olleet kankeita taloudenhoidon kannalta. Parempi ja joustavampi tapa sekä vähemmän työllistävä olisi siirtyä isompiin ja tasapainoisempiin kokonaisuuksiin. Kokonaisuuden ja joustavuuden kannalta on perusteltua yhdistää esitetyt kolme kokonaisuutta.

Keskustelun kuluessa Jaakko Alamattila kannatti esitystä.

 

 

Perustelut

-

Ehdotus

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi ohessa olevan talousarvioraamin 2022-24 toimialoille, lautakunnille ja kunnan tytäryhtiöille. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että hallinto, henkilöstö sekä viestintä ja markkinointi yhdistetään talousarvioon 2022 yhdeksi kokonaisuudeksi ja muutos huomioidaan hallintosäännön päivityksen yhteydessä. Perusteluna on, että kunnassa on ollut käytössä kokeilukulttuuri ja kokeiltu yhdeksää toimialakokonaisuutta. Kokeilu on kuitenkin osoittanut, että nämä kokonaisuudet eivät ole tasapainoisia ja ovat olleet kankeita taloudenhoidon kannalta. Parempi ja joustavampi tapa sekä vähemmän työllistävä olisi siirtyä isompiin ja tasapainoisempiin kokonaisuuksiin. Kokonaisuuden ja joustavuuden kannalta on perusteltua yhdistää esitetyt kolme kokonaisuutta. 

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kunnanjohtaja esitteli raamin.

Tiedoksi

Vastuuviranhaltijat, Lautakunnat (elinvoima, hyvinvointi, tarkastus), Kirjanpito

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.