Kunnanvaltuusto, kokous 30.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Kehitysjohtajan viran täyttäminen (valtuusto jatkokokous)

ENODno-2021-192

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi
Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Kunnanhallitus on 8.4.2021 §:ssä 93 päättänyt laittaa kehitysjohtajan viran haettavaksi ja hyväksynyt kehitysjohtajan tehtäviksi seuraavat: Kehitysjohtaja vastaa elinvoiman palvelualan ja kehittäminen ja elinvoima -toimialan johtamisesta ja kehittämisestä, suunnittelusta ja seurannasta sekä toimialan osalta osin myös toimeenpanosta. Lisäksi kehitysjohtaja vastaa yksityisen sektorin ja investorien kontaktoinnista kunnan elinvoiman näkökulmasta, sekä kehittää ja yhteensovittaa tarpeita kunnan prosesseihin. Tehtävässä on esimiesvastuita. Tehtävässä on johtamis- ja kehittämisvastuu hankkeiden ja kunnan omien investointien prosesseista sekä osallistuu kaavoituksen ja maankäytön kehittämiseen. Tehtäväkokonaisuudet ovat toimialapalvelut, elinvoiman palvelualan johtaminen ja prosessit ja sidosryhmätyö sekä esimiehen määräämät muut tehtävät.

Kunnanhallitus päätti lisäksi 8.4.2021, että viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta vähintään 3 vuotta kunnallisen tai alueellisen elinvoiman- tai yksityisen sektorin kehittämistehtävistä. Lisäksi vaatimuksena on sujuva suomen ja englannin kielen taito. Palkkaus määräytyy KVTESin mukaan, hinnoittelukohta on hinnoittelematon.
Edelleen kunnanhallitus päätti antaa kunnanjohtajalle oikeuden päättää haastateltavaksi kutsuttavista ja haastatteluaikataulusta. Kunnanhallitus päätti, että haastatteluryhmänä toimii valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajat sekä johtoryhmä. Kunnanhallituksen jäsenet voivat halutessaan osallistua haastatteluun. 

Kunnanhallitus päätti 3.5.2021 § 118 jatkaa kehitysjohtajan viran hakuaikaa 19.5.2021 klo 15 mennessä ja  totesi, että aikaisemmin saapuneet hakemukset otetaan huomioon.
Hakuajan päättymiseen 19.5.2021 klo 15 mennessä saatiin 9 hakemusta  kehitysjohtajan virkaan, joista 4 täytti kelpoisuusehdot. Kelpoisuusehdot täytäneet hakijat haastateltiin.

Kunnanhallituksen päätti, että haastatteluryhmänä toimii valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajat sekä johtoryhmä. Kunnanhallituksen jäsenillä oli halutessaan mahdollisuus osallistua haastatteluun. 

Haastatteluryhmän yksimielinen kanta on, että kehitysjohtajaksi tulisi valita Erpo Kiviniemi.

Hallintosäännön mukaan kehitysjohtajan valitsee kunnanvaltuusto.

Ohessa on yhteenveto hakijoista. Ennakkotehtävät ovat nähtävillä kokouksessa.

Yritysvaikutusten arvionti
Ei vaikutuksia.

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että kehitysjohtajan virkaan valitaan Erpo Kiviniemi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää yksimielisesti valtuustolle, että kehitysjohtajan virkaan valitaan Erpo Kiviniemi.

Valmistelija

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

-

Ehdotus

Kunnanhallitus päätti esittää yksimielisesti valtuustolle, että kehitysjohtajan virkaan valitaan Erpo Kiviniemi.

Päätös

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Santeri Kirkkala ja Elli-Maria Kultima, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

Kunnanvaltuusto päätti, että kehitysjohtajan virkaan valitaan Erpo Kiviniemi.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Puheenjohtaja totesi, että valtuusto pitää 15 minuutin tauon klo 14.30 alkaen, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Seppo Alatörmänen ja Birgitta Eira eivät olleet paikalla, joten valtuuston puheenjohtajana toimi II varapuheenjohtaja Juha-Pekka Mäntyvaara. Puheenjohtaja totesi, että valtuuston kokous, joka aloitettiin 23.6.2021, jatkuu. Kaikki valtuutetut on kutsuttu paikalle valtuustosaliin.

Puheenjohtaja totesi, että paikalla eivät ole Seppo Alatörmänen ja Birgitta Eira. Alatömäsen tilalla on Alpo Peltovuoma, Birgitta Eiran tilalla Virpi Labba, Janne Näkkäläjärven tilalla Oula-Matti Palojärvi ja Leena Palojärven tilalla Satu-Marja Eira-Keskitalo. Hannu Ranta ei ole paikalla..Piia Juuso on ilmoittanut esteen, mutta varavaltuutettua ei ole saatu.

Puheenjohtaja totesi, että 23.6 kokouksessa kehitysjohtajan valintapykälässä Birgitta Eira toimi puheenjohtajana ja hän oli myös pöytäkirjan tarkastajana, joten 23.6. kokouksessa ei kyseisessä pykälässä ollut toista pöytäkirjan tarkastajaa, joten kehitysjohtajan valintapykälä tulee käsitellä kokonaan alusta uudelleen. Valtuusto hyväksyi tämän yksimielisesti.

Helinä Hautamäki esitti pöytäkirjantarkastajaksi Santeri Kirkkalaa ja Jaakko Alamattila esitti pöytäkirjantarkastajaksi Elli-Maria Kultimaa, mitkä hyväksyttiin yksimielisesti. Samalla pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina. Puheenjohtaja esitti, että tämä pykälä tarkastettaisiin kokouksessa, minkä valtuusto hyväksyi yksimielisesti.

Kunnanjohtaja esitteli kehitysjohtajan valintaprosessin ja kunnanhallituksen esityksen perusteet.

Jaakko Alamattila esitti Tanja Lepistöä kehitysjohtajaksi, perusteenaan se, että tulisi naisnäkökulmaa.

Taru Mäkitalo, Santeri Kirkkala, Pentti K. Keskitalo, Satu-Marja Eira-Keskitalo ja Ulla Keinovaara kannattivat kunnanhallituksen esitystä.

Outi Kurkela esitti Tanja Lepistöä perusteena asiantuntemus ja se, että naisjohtajia saadaan kuntaan.

Puheenjohtaja esitti, että toimitetaan suljettu lippuäänestys, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja totesi, että vain kelpoisuuehdot täyttäville hakijoille voidaan antaa ääni. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden nimet laitettiin nähtäville. Puheenjohtaja esitt, että valtuutetut äänestävät nimenhuutojärjestyksessä ja äänestyslippuun kirjoitettiin valittavan etunimi ja sukunimi, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. 
Äänestysliput jaettiin valtuutetuille. Puheenjohtaja pyysi valtuutettuja pudottamaan äänestyslipun nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä vaaliuurnaan. Tämän jälkeen pöytäkirjantarkastajat, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina, laskivat äänet ja antoivat tiedon puheenjohtajalle.

Puheenjohtaja totesi, että vaalissa annettiin 15 ääntä seuraavasti: Erpo Kiviniemi kymmenen (10) ääntä ja Tanja Lepistö viisi (5) ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että kehitysjohtajan virkaan tuli valituksi Erpo Kiviniemi.

Puheenjohtaja onnitteli valittua kehitysjohtajaa.

Tiedoksi

Virkaa hakeneet, kunnanjohtaja, 

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
  • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois- suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 5642 841
Puhelinnumero:029 5642 800 (vaihde)
Virka- aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero:040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.