Kunnanvaltuusto, kokous 30.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Arviointikertomus 2020 (valtuusto jatkokokous)

ENODno-2021-270

Perustelut

Tarkastuslautakunta 3.6.2021 § 17 / Vuoden 2020 arviointikertomus 

Ehdotus: Keskustellaan arviointikertomuksesta.

Päätös:Käytiin läpi arviointikertomuksen laadintaan liittyvät asiat ja sovittiin mm. työnjaosta. Arviointikertomukseen liittyvät vastineet jäsenet lähettävät sihteerille 19.6.2021 mennessä.

Tarkastuslautakunta 21.6.2021 § 23 / Vuoden 2020 arviointikertomus

Ehdotus: Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2020 arviointikertomuksen ja allekirjoittaa sen valmistuttua. Tarkastuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta vastineen arviointikertomukseen 15.9.2021 mennessä.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

Toimeenpantavaksi: Valtuusto

-----

Kunnanvaltuusto, 23.06.2021

Ehdotus

Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2020 arviointikertomuksen ja allekirjoittaa sen valmistuttua. Tarkastuslautakunta jätti arviointikertomuksen valtuuston toimeenpantavaksi. Tarkastuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta vastineen arviointikertomukseen 15.9.2021 mennessä.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Helinä Hautamäki esitteli tarkastuskertomuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.