Kunnanvaltuusto, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Valtuustoaloitteet 2020

ENODno-2021-230

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kunnan hallintosäännön 14. luvun 120 §:n mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa.

Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi.Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

Kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Liitteenä luettelo vuonna 2020 tehdyistä valtuustoaloitteista.

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle luettelon valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä vuoden 2020 aloitteista (liite). 

Todetaan samalla, että kaikki aloitteet merkitään loppuun käsitellyiksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Perustelut

-

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle luettelon valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä vuoden 2020 aloitteista (liite). 
Todetaan samalla, että kaikki aloitteet merkitään loppuun käsitellyiksi.

Päätös

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen muutoin paitsi se päätti yksimielisesti, että Birgitta Eiran valtuustoaloite "Kehittämishanke Kilpisjärven uuden tampparin hankkimiseksi" on edelleen valmistelussa.

Asiantuntijana kuultiin Heli Nurmea klo 18:30 - 18:45

Merkittiin kokoustauko klo 18:50 - 19:00.

Kokous jatkui uudella nimenhuudolla klo 19:00. Todettiin, että paikalla oli 16 varsinaista valtuutettua ja yksi varavaltuutettu.

 

 

Tiedoksi

Aloitteiden tekijät, toimialat

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.