Kunnanvaltuusto, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Valtuustoaloitteet

Perustelut

Kunnan hallintosääntö 120 §

”Valtuutettujen aloitteet Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

Kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.”

Päätös

Outi Kurkela: Valtuustoaloite omaishoitajien maksuttomasta uinti- ja kuntosalikäynneistä
"Omaishoitajat tekevät tärkeää ja vaativaa työtä läheistensä parhaaksi. He ovat ensiarvoisen tärkeitä myös yhteiskunnallisesti. Omaishoitajien panos hoiva- ja hoitotyöhön tuo isoja säästöjä kuntien talouteen sekä helpottavat hoitohenkilökunnan saatavuuteen liittyvää painetta. Väestön nopea ikääntyminen tekee omaishoidosta yhä tärkeämmän hoivavaihtoehdon samalla kun laitos- ja kotihoito kärsivät resurssipulasta.

On ongelmallista, että Suomessa on miltei joka kunnassa erilaiset kriteerit tuen saannille, lisäksi omaishoidon tuen suuruus ja erilaiset tukipalvelut vaihtelevat. Omaishoitajien asemaa tulee parantaa ja käytännöt yhtenäistää valtakunnallisesti sote-uudistuksen yhteydessä.

Omaishoitajien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, jaksamiseen ja kuntoutukseen on kiinniettävä erityistä huomiota. Yhtenä parannuksena tähän liittyen esitämme, että kunnastamme/ kaupungistamme omaishoidon tukea saava henkilö pääsee maksutta kunnan/ kaupungin liikuntapalveluiden piiriissä oleviin uimahalleihin ja kuntosaleihin niiden aukioloaikoina.

päiväys 29.9.2021

kristillisdemokraattien valtuutettu 

allekirjoitukset Outi Kurkela"
Elli-Maria Kultima: Valtuustoaloite siitä, että kunnan kiinteistöille ammattilaisen suorittama vuosittainen kontrolli lämmityksen/ ilmastoinnin osalta. Näin mahdollisesti vältytään päiväkodin kaltaiselta vahingoilta.
Ulla Keinovaara:
"ASIA        ALOITE      29.9.2021

Esitän, että Yli-Kyrön oppilaat saisivat käydä Raattamassa esikoulun ja että koulukuljetus järjestetään, ottaen huomioon pitkä koulumatka Hettaan kun on kysymyksessä kuusi vuotias ja Raattamaan on vain viisi kilometrin matka.
Ulla Keinovaara"
Jarno Viitanen: Valtuustoaloite:kelkkareitti järveltä Teboilille sekä kelkkareittien kartoitus, tarvitseeko vaarallisiksi koettuja paikkoja muuttaa tai muuttaa niiden merkintää paremmaksi niiltä osin
Jarno Viitanen; Valtuustoaloite siitä, että kunnan tulee tehdä selvitys koululaisten ja opiskelijoiden mahdollisuus tarjota työ-/ tulityö/ hygieniapassi- kortit jotta heillä olisi mahdollisuus työllistyä lomakuukausien aikana
Vihreiden valtuustoryhmän valtuustoaloite maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta alle 25-vuotiaille
Birgitta Eiran valtuustoaloite siitä, että kunnan tulee selvittää mahdollisuudet hankkia defibrilaattorit kaikkiin kyliin.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.