Kunnanvaltuusto, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Laina-anomus, Sakkaravaaran B-talon purkaminen/ Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot

ENODno-2021-329

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen hallitus pyytää Sakkaravaaran B-talon purkamisen rahoitukseen lyhytaikaista lainaa Enontekiön kunnalta.

Yhtiö on pyytänyt Sakkaravaaran purkamisesta ennakkokäsityksen kunnanhallitukselta 12.5.2016 ja saanut myönteisen päätöksen 8.6.2016 § 149. Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 14.12.2020 § 266 myöntäessään pääomalainan vanhoista Kiinteistö Oy Ounasmajojen lainoista, että yhtiön on purettava Sakkaravaaran B-talo kuluvan vuoden aikana.

Purkamisen aikataulua viivytti kohteen kuuluminen maakuntakaavassa Museoviraston suojelukseen. Kohde sai purkuluvan Siidalta 7.12.2020 ja ELY-keskukselta 15.12.2020. Rakennusvalvonta antoi purkuluvan 9.2.2021. Yhtiö teki konsulttisopimuksen Jarjotek Oy:n kanssa 22.3.2021. Sopimus sisältää rakennuttamis- ja valvontatehtävät.

Purku-urakkatarjouksia saatiin määräaikaan mennessä kaksi, joista hallitus valitsi kokouksessaan 26.8.2021 Purkupiha Oy:n tarjouksen 93 260 € sis. alv 24 %. Purkamisen kustannusarvio on 141 476 €.

ARA on myöntänyt purkuavustusta 69 992 €. Avustuksella ei kateta jäteveron ja kaatopaikkamaksun osuutta.

Purkutoimien kiireellisyys johtuu kunnan mahdollisista omista tarpeista. Pankkilainan kilpailutus ja takauspäätöksen saanti kestänee n. 1,5-2 kk, joten yhtiön hallitus päätti kokouksessaan 26.8.2021 pyytää kunnanhallitukselta purkamisen rahoittamista varten lyhytaikaista lainaa  maksimissaan 140 000 €. Lainaa lyhennetään ARAn avustuksella sekä loppulainalle tehdään joko maksusuunnitelma tai yhtiö ottaa pankkilainan, jolla maksetaan kunnalta saatu laina takaisin. Yhtiö tarvitsee kunnanhallitukselta sitoumuksen maksusuunnitelmaan tai pankkilainan takaukseen.

Todetaan, että kuluvan vuoden talousarvion rahoituslaskelmaosuudessa ei ole varauduttu lainkaan antolainasaamisten lisäyksiin. Myös takauksen tai muun vastuusitoumuksen myöntäminen toisen velasta vaatii valtuuston päätöksen. Päätäntävalta asiassa siten kuuluu valtuustolle ja valtuuston on päätöstä tehdessään otettava huomioon kuntalain 129 §:ssä säädetyt rajoitukset.

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Enontekiön kunnan omavelkaisen takauksen enintään 140 000 suuruiseen lainaan kuntakonserniinsa kuuluvan As Oy Enontekiön kunnan asunnot -nimiselle yhtiölle.

Päätös

Todetaan, että vs. hallintojohtaja toimi asian esittelijänä kunnanjohtajan ollessa estynyt.

Birgitta Eira, Outi Kurkela ja ja Jarmo Näkkäläjärvi totesivat itsensä esteellisiksi, eivätkä olleet läsnä asian käsittelyn eikä päätöksenteon aikana. Kaikkien estellisyyden syy: intressijäävi.

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.
 

Esteellisyys

Birgitta Eira, Jarmo Näkkäläjärvi, Outi Kurkela

Perustelut

-

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Enontekiön kunnan omavelkaisen takauksen enintään 140 000 suuruiseen lainaan kuntakonserniinsa kuuluvan As Oy Enontekiön kunnan asunnot -nimiselle yhtiölle.

Päätös

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti.

Asiantuntijanana kuultiin isännöitsijä Mirja Tervoa.

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot, kirjanpito

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
  • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois- suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 5642 841
Puhelinnumero:029 5642 800 (vaihde)
Virka- aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero:040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.