Kunnanvaltuusto, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Perustelut

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 20.9.2021 ja toimitettu samana päivänä valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle ja laitettu kunnan verkkosivulle www.enontekio.fi kohtaan kunnan ilmoitukset.

Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (12 valtuutettua).

Puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisella tavalla kokoon kutsuttu ja jäsenmäärältään päätösvaltainen.

Päätös

Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että Janne Näkkäläjärvi on ilmoittanut esteen ja tilalle on kutsuttu Lars-Aslak Tornensis, mutta hän myös ilmoitti esteen ja tilalle on kutsuttu Tytti Valkeapää.  Edelleen puheenjohtaja totesi, että paikalla on 16 valtuutettua ja 1 varavaltuutettu, joten kokous on päätösvaltainen.

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.