Kunnanvaltuusto, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alueen ympäristöjaostoon (lisäpykälä)

ENODno-2021-373

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Sodankylän kunta on vastannut 1.1.2020 alkaen Sodankylän, Inarin, Muonion, Enontekiön ja Utsjoen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä. Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii teknisen lautakunnan alainen ympäristöjaosto. Ympäristöjaostossa on 7 jäsentä; kaksi jäsentä Sodankylästä ja Inarista, yksi jäsen Muoniosta, Enontekiöltä sekä Utsjoelta.

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on ympäristönsuojelun valvomiseksi ja edistämiseksi kunnassa:

1. huolehtia sen hoidettaviksi laissa tai sen nojalla säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä;

2. huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä;

3. huolehtia ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista;

4. osallistua kunnassa tarvittavan ympäristönsuojelua koskevan ohjauksen ja neuvonnan järjestämiseen;

5. antaa lausuntoja sekä tehdä esityksiä ja aloitteita ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista muille viranomaisille;

6. huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta, valistuksesta ja koulutuksesta kunnassa;

7. edistää kunnan yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojeluasiassa sekä

8. suorittaa muut sille johtosäännöllä määrätyt tehtävät.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä on lisäksi säädetty ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa, maa-aineslaissa, vesihuoltolaissa, vesilaissa, maastoliikennelaissa ja vesiliikennelaissa. Nämä tehtävät ovat pääsääntöisesti lupa- ja valvontaviranomaistehtäviä.

Jäsenen nimeäminen kuuluu kunkin kunnan kunnanvaltuustolle
 

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee Sodankylän kunnan teknisen lautakunnan alaiseen ympäristöjaostoon jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.
 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Perustelut

-

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle,​ että se valitsee Sodankylän kunnan teknisen lautakunnan alaiseen ympäristöjaostoon jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Leena Palojärvi esitti Enontekiön kunnan edistajaksi ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alueen ympäristöjaostoon Birgitta Eiraa varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi Jarmo Näkkäläjärveä.

Elli-Maria Kultima esitti Enontekiön kunnan edustajaksi ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alueen ympäristöjaostoon Juha-Pekka Mäntyvaaraa varsinaiseksi jäseneksi  ja varajäseneksi Outi Kurkelaa

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, koska ehdolle oli asetettu enemmän henkilöitä kuin mitä voidaan valita niin hän esitti, että asia on ratkaistava enemmistövaalilla kuntalain 105 § 3 momentin säännöksen mukaisesti. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemän esityksen.

Elli-Maria Kultima ja Helinä Hautamäki vaativat suljettua lippuäänestystä.

Valtuusto päätti yksimielisesti suorittaa suljetun lippuvaalin asian ratkaisemiseksi. Puheenjohtaja kutsui pöytäkirjantarkastajat ääntenlaskijoiksi.

Suoritetussa vaalissa annettiin 17 ääntä, joista Birgitta Eira varsinaisena ja Jarmo Näkkäläjärvi hänen varajäsenenään saivat  10 ääntä ja Juha-Pekka Mäntyvaara varsinaisena jäsenenä ja hänen varajäsenenään Outi-Kurkela saivat 7 ääntä. Näin ollen puheenjohtaja totesi Birgitta Eiran tulleen valituksi Enontekiön kunnan edustajaksi ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alueen ympäristöjaoston varsinaiseksi jäseneksi ja Jarmo Näkkäläjärven tulleen valituksi hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen.

 


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
  • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois- suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 5642 841
Puhelinnumero:029 5642 800 (vaihde)
Virka- aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero:040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.