Kunnanvaltuusto, kokous 24.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Tunturi-Lapin maaseutulautakunnan jäsenten ja vara- jäsenten vaali

ENODno-2021-285

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Enontekiön kunta on 13.11.2012 allekirjoittanut yhteistoimintasopimuksen maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä yhdessä Muonion ja Kittilän kuntien kanssa. Muonion kunta toimii maaseutuhallinnon tehtävien hoitajana ja palvelujen järjestäjänä eli ”isäntäkuntana”.

Sopimuksen kohdan 3 mukaan kunnallisena toimielimenä isäntäkunnan kunnanhallituksen alaisuudessa toimii sopijakuntien yhteinen Tunturi-Lapin maaseutulautakunta, johon kuuluu yhteensä seitsemän (7) jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Jäseniksi valittavista henkilöistä kaksi (2) jäsentä valitsee Muonion kunnanvaltuusto, kaksi (2) jäsentä Enontekiön kunnanvaltuusto ja kolme (3) jäsentä valitsee Kittilän kunnanvaltuusto. Jokaiselle jäsenelle valitaan varajäsen ja valinnat suoritetaan valtuustokausittain.

Enontekiön ja Kittilän kuntia edustavien jäsenten nimeämisen yhteydessä nimetään myös lautakunnan puheenjohtajaksi ja 1. varapuheenjohtajaksi valittavat henkilöt siten, että kunkin valtuustokauden kahtena ensimmäisenä vuotena puheenjohtajana toimii Kittilän kunnan nimeämä jäsen ja 1. varapuheenjohtajana Enontekiön kunnan nimeämä jäsen. Kunkin valtuustokauden kolmantena ja neljäntenä vuotena puheenjohtajana toimii vuorostaan Enontekiön kunnan ja 1. varapuheenjohtajana Kittilän kunnan nimeämä jäsen.

Lisäksi isäntäkunta valitsee lautakunnalle 2. varapuheenjohtajan koko valtuustokaudeksi.

Lain 609/1986, 4 a §:n muutettu 29.6.2021/657 muutettu kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee Tunturi-Lapin maaseutulautakuntaan kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää valituista jäsenistä maaseutulautakunnan 1. varapuheenjohtajan valtuustokauden ensimmäiseksi ja toiseksi vuodeksi sekä puheenjohtajan valtuustokauden kolmanneksi ja neljänneksi vuodeksi.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Perustelut

-

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee Tunturi-Lapin maaseutulautakuntaan kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää valituista jäsenistä maaseutulautakunnan 1. varapuheenjohtajan valtuustokauden ensimmäiseksi ja toiseksi vuodeksi sekä puheenjohtajan valtuustokauden kolmanneksi ja neljänneksi vuodeksi.

 

Päätös

Käydyn keskustelun aikana Kokoomuksen Helinä Hautamäki esitti Tunturi-Lapin maaseutulautakunnan jäseniksi  ja heidän henkilökohtaiseksi varajäseniksi seuraavia henkilöitä:

jäsen                                varajäsen

Hannu Ranta                     Lars-Aslak Tornensis

Kati Peltovuoma                Marko Keskitalo

Hautamäki esitti, että näistä Hannu Ranta toimii lautakunnan varapuheenjohtajana kaksi ensimmäistä vuotta ja puheenjohtajana kaksi seuraavaa vuotta.

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Helinä Hautamäen esityksen.

Tiedoksi

Tunturi-Lapin maaseutulautakunta, valitut, luottamustoimikortistonhoitaja

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
  • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois- suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 5642 841
Puhelinnumero:029 5642 800 (vaihde)
Virka- aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero:040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.