Kunnanvaltuusto, kokous 24.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Kunnanhallituksen jäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

ENODno-2021-285

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallituksen tulee:

1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;

2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;

3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa;

4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta;

5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta;

6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta;

7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Hallintosäännön 10 §:n mukaan kunnanhallituksessa on 7 jäsentä, joista valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. 

Kunnanhallituksen jäsenen vaalikelpoisuudesta säädetään kuntalain 73 §:ssä.

Lain 609/1986, 4 a §:n muutettu 29.6.2021/657 muutettu kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.
 

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee seitsemän jäsentä kunnanhallitukseen ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää jäsenistä puheenjohtajan, I varapuheenjohtajan ja II varapuheenjohtajan. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Perustelut

-

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee seitsemän jäsentä kunnanhallitukseen ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää jäsenistä puheenjohtajan, I varapuheenjohtajan ja II varapuheenjohtajan. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.


 

Päätös

Kokoomuksen Helinä Hautamäki esitti kunnanhallitukseen valittavaksi seuraavat jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä:
 

Jäsenet                                                                          Varajäsenet

 1. Leena Palojärvi                            -                    Ulla Keinovaara
 2. Pekka Tjäderhane                        -                    Daniela Ranta
 3. Elli-Marja Kultima                       -                     Juha-Pekka Mäntyvaara
 4. Jarno Viitanen                              -                   Oula-Matti Palojärvi
 5. Janne Näkkäläjärvi                       -                   Tytti Valkeapää
 6. Kari-Pekka Stoor                         -                    Emilia Lyttinen
 7. Helinä Hautamäki                        -                    Heikki Järvistö

ja joista puheenjohtajaksi valittavaksi Leena Palojärveä ja 1. varapuheenjohtajaksi Pekka Tjäderhanea ja 2. varapuheenjohtajaksi Elli-Maria Kultimaa.

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Helinä Hautamäen tekemän esityksen.

Pöytäkirjaan merkittiin toivonmuspontena, että ryhmien välisten neuvottelujen tuloksena kunnanhallituksen puheenjohtajuus olisi nyt kuluvan kaksivuotiskauden jälkeen kokoomuksen ja kristillistillisdemokraattien vaaliliittoa edustavalla valtuutetulla, ensimmäinen varapuheenjohtajuus vihreiden valtuutetulla ja toinen varapuheenjohtajuus keskustalaisella valtuutetulla.

Tiedoksi

Valitut, luottamustoimikortistonhoitaja

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois- suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 5642 841
Puhelinnumero:029 5642 800 (vaihde)
Virka- aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero:040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.