Kunnanvaltuusto, kokous 24.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Perustelut

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 17.08.2021 ja toimitettu samana päivänä valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle ja laitettu kunnan verkkosivulle www.enontekio.fi kohtaan kunnan ilmoitukset.

Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (12 valtuutettua).

Puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisella tavalla kokoon kutsuttu ja jäsenmäärältään päätösvaltainen.

Päätös

Kokouksen avasi iältään toiseksi vanhin valtuutettu Satu-Marja Eira-Keskitalo, koska iältään vanhimmalla valtuutetulla Ulla Keinovaaralla oli tosiasiallinen este.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Läsnä oli pöytäkirjan liitteen mukaisesti 17 varsinaista valtuutettua ja kunnanjohtaja sekä pöytäkirjanpitäjänä vs. hallintojohtaja.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.