Kunnanvaltuusto, kokous 24.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Enontekiön kunnan edustajien ehdollepano Tunturi-Lapin kehitys ry:n valtuuskuntaan

ENODno-2021-285

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Tunturi-Lapin Kehitys Ry:n sääntöjen 5 § kuuluu:

”Valtuuskunta

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous ja valtuutettujen muodostama valtuuskunta.

Valtuuskuntaan kuuluu vähintään kuusitoista ja enintään kaksikymmentäneljä jäsentä.  Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varamies.

Valtuutetut valitaan jäsenyhteisöjen asettamista ehdokkaista. Kukin jäsen asettaa ehdolle vähintään neljä valtuuskunnan jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet.

Yhdistystä perustettaessa valittavien valtuuskunnan jäsenten toimikausi päättyy vuonna 2001 pidettävän yhdistyksen vuosikokouksen alkaessa.  Sen jälkeen valtuuskunnan jäsenet valitaan nelivuotiskaudeksi, jolloin toimikausi alkaa edellisten valtuuskunnan jäsenten toimikauden päättyessä ja päättyy sen jälkeen pidettävän yhdistyksen vuosikokouksen alkaessa.

Valtuuskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  Näiden toimikausi alkaa siinä kokouksessa, jossa heidät valitaan ja päättyy sitä ensiksi seuraavan valtuuskunnan kevätkokouksen alkaessa.”

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se asettaa ehdolle Tunturi-Lapin Kehitys Ry:n valtuuskuntaan nelivuotiskaudeksi neljä jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Perustelut

-

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se asettaa ehdolle Tunturi-Lapin Kehitys Ry:n valtuuskuntaan nelivuotiskaudeksi neljä jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös

Käydyn keskustelun aikana Vihreän Liiton Anja-Maija Lundell esitti  Tunturi-Lapin Kehitys Ry:n valtuuskuntaan nelivuotiskaudeksi asetettavaksi ehdolle seuraavat neljä jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:
 

Jäsenet                                        varajäsenet

Jarno Viitanen                             Satu-Marja Eira-Keskitalo

Taru Mäkitalo                              Helinä Hautamäki

Sari Norrgård                              Juha-Pekka Mäntyvaara

Lars-Aslak Tornensis                  Per-Oula Juuso

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Anja-Maija Lundellin tekemän esityksen.

Tiedoksi

Tunturi-Lapin Kehitys ry, valitut, luottamustoimikortistonhoitaja

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
  • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois- suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 5642 841
Puhelinnumero:029 5642 800 (vaihde)
Virka- aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero:040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.