Kunnanvaltuusto, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Yli-Kyrön ranta-asemakaavan muutos: Huippuwuori; esitys kaavan hyväksymisestä

ENODno-2021-58

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Maanomistaja on esittänyt Yli-Kyrön ranta-asemakaavan muuttamista omistamansa määräalan 47-403-5-22-M601 osalta ja on sitoutunut maksamaan kaavamuutoksen kustannukset Enontekiön kunnalle.

Ranta-asemakaavan muutoksella loma-asuntojen korttelialueita (RA) siirretään joitakin kymmeniä metrejä ja suurennetaan hieman, jotta rakennukset saadaan sijoiteltua parhaiten rakentamiseen sopiville paikoille. Muu alue säilytetään edelleen maa- ja metsätalouskäytössä.

Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 7,6 hehtaaria, josta loma-asuntojen korttelialuetta on 0,61 hehtaaria ja maa- ja metsätalousaluetta 7,0 hehtaaria. Ranta-asemakaavan luonnoksessa on osoitettu kerrosalaa yhteensä 240 k-m2. Kaavamuutoksella RA korttelialueiden pinta-ala kasvaa yhteensä 0,2 hehtaaria ja rakennusoikeus 40 k-m². Rakennuspaikkojen lukumäärä säilyy ennallaan.

Kaavan vaikutukset ovat nykytilanteeseen verrattuna hyvin vähäiset. Ranta-asemakaavassa ei ole osoitettu sellaista uutta rakentamista tai maankäyttöä, joka vaikuttaisi ympäröivän alueen olosuhteisiin tai maisemaan. Rakentaminen alueella on suoritettava niin, että mahdollisimman vähän rikotaan maan pintaa, muutetaan sen tasoa tai kaadetaan puustoa. Vaurioituneet alueet on korjattava ympäristön mukaisiksi.

Ko. kaavamuutoksen valmistelussa on seuraavat vaiheet: 1) Kunnanhallitus päättää kaavamuutoksen vireilletulosta sekä asettaa kaavaluonnoksen nähtäville (30 vrk). Mahdolliset mielipiteet, muistutukset ja lausunnot otetaan huomioon. 2) Kunnanhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville (30 vrk). Mahdolliset mielipiteet, muistutukset ja lausunnot otetaan huomioon. 3) Kunnanvaltuusto hyväksyy ranta-asemakaavamuutoksen kunnanhallituksen esityksestä. 4) Valitusmahdollisuus. 5) Kaavamuutoksen voimaantulo.

Oheismateriaali: kaavoitushakemus liitteineen, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, ranta-asemakaavamuutoksen luonnos, ranta-asemakaavamuutosluonnoksen selostus

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää kuuluttaa Yli-Kyrön ranta-asemakaavan muutoksen vireille määräalan 47-403-5-22-M601 alueella kortteleissa 154 ja 154A (MRL § 62) sekä asettaa kaavaluonnoksen nähtäville (MRL 62 § ja MRA 30 §).

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

Kokouskäsittely

Maankäyttöinsinööri Kai Takkunen oli paikalla selvittämässä asiaa. 

Valmistelija

Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Yli-Kyrön Huippuwuoren ranta-asemakaavan muutos kortteleissa 154 ja 154A on edennyt kaavaehdotusvaiheeseen.

Enontekiön kunnanhallitus on kuuluttanut kaavamuutoksen vireille sekä asettanut luonnoksen Yli-Kyrön Huippuwuoren ranta-asemakaavan muutoksesta kortteleissa 154 ja 154A nähtäville MRL 62§:n ja MRA 30§:n mukaisesti kokouksessaan 1.3.2021 (§ 47). Vireilletulokuulutus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä 9.3.2021 alkaen. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 9.3.-9.4.2021 välisen ajan osallisten ja muiden kunnan jäsenten mielipiteen kuulemista varten.

Luonnosvaiheen nähtävilläoloaikana kaavamuutokseen saapuivat lausunnot Lapin ELY-keskukselta ja Saamelaismuseo Siidalta. Tämän lisäksi saatiin mielipide naapurikiinteistön omistajalta.

Lapin ELY -keskuksen lausunnossa kiinnitetään huomiota siihen, että kaavaluonnoksessa tai -selostuksessa ei ole huomioitu muutoksen sijoittumista valtakunnallisesti arvokkaalle tuulikerrostumalle eikä kaavamuutoksen vaikutuksia siihen. Lisäksi ELY-keskus toteaa, että kaavamuutos ei ole vaikutuksiltaan vähäinen ja näin ollen vireilletulokuulutusta ja valmisteluvaiheen kuulemista ei olisi pitänyt yhdistää. Lausunnossaan ELY-keskus toteaa myös, että valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja yleiskaavan sisältövaatimukset tulee tunnistaa ja arvioida kaavamuutokseen nähden riittävällä tavalla.

Saamelaismuseolla ei ole Yli-Kyrön ranta-asemakaavan muutoksen valmisteluaineistoon huomautettavaa.

Naapurikiinteistön omistaja kiinnittää huomiota vanhentuneeseen ja virheelliseen pohjakarttaan ja vaatii kartan päivittämistä ajantasalle.

Oheismateriaali: Kaavaehdotus, Kaavaehdotuksen selostus, päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Lapin ELY-keskuksen lausunto, Saamelaismuseo Siidan lausunto, Naapurin mielipide, kaavoittajan vastine

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää, että otsikossa mainittu ranta-asemakaavamuutoksen ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville (MRL 65 §, MRA 27 §) sekä pyytää kaavasta asianmukaiset lausunnot (MRA 28 §).

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että otsikossa mainittu ranta-asemakaavamuutoksen ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville (MRL 65 §, MRA 27 §) sekä pyytää kaavasta asianmukaiset lausunnot (MRA 28 §).

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kokouskäsittely

Maankäyttöinsinööri Kai Takkunen oli paikalla selvittämässä asiaa.

Valmistelija

Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Yli-Kyrön korttelien 154 ja 154A eli Huippuwuoren ranta-asemakaavan muutos on etenemässä hyväksymisvaiheeseen.

Ranta-asemakaavan muutosehdotus on pidetty MRL 65 § ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 4.5. - 3.6.2021. Kaavaehdotuksesta on pyydetty MRA 28 §:n mukaiset lausunnot.

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunto Lapin ELY-keskukselta. Kaavaehdotuksesta ei jätetty yhtään muistutusta.

Tiivistelmä lausunnosta ja kaavan laatijan vastine:

Lapin ELY -keskus: Lapin ELY-keskuksen lausunnossa kiinnitetään huomiota valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioimiseen, valtakunnallisesti arvokkaan tuulikerrostuman kaavamääräykseen sekä ranta-asemakaavan sisältövaatimusten huomioimiseen kaavan laadinnan yhteydessä.

Lisäksi todetaan, että kaavan vaikutusten arviointi on varsin suppeaa. Kaavanlaadinnassa tulee arvioida sitä millä tavalla kaavassa esitetyt toimenpiteet vaikuttavat kaavan sisältövaatimuksissa esiintyviin tavoitteisiin nähden. Vähimmäisvaatimuksena voidaan pitää laissa ilmenevien sisältötavoitteiden asianmukaista avaamista erityisesti päätöksenteon tueksi ja kaavan lainmukaisuuden arvioimiseksi.

Asemakaavamuutos on koskenut ennestään kaavaan merkittyjen rakennuspaikkojen siirtämistä ja rakennusoikeuden vähäistä lisäämistä. Kaavamuutoksen vähämerkityksellisyys ei kuitenkaan poista Lapin ELY -keskuksen näkemyksen mukaan laissa edellytettyjen sisältövaatimusten huomioon ottamisen tarvetta.

Vastine (kaavan laatija):

Lapin ELY -keskuksen lausunnon johdosta kaavakartan ge -merkinnän kaavamääräystä on tarkennettu. Kaavaselostuksen kappaletta 4.3 on täydennetty avaamalla ranta-asemakaavan sisältövaatimukset ja kertomalla miten ne on tässä kaavamuutoksessa huomioitu. Kaavaselostuksen kappaleeseen 4.4 on täydennetty kaavan vaikutusten arviointia. Vaikutukset on arvioitu kaavan tehtävä ja tarkoitus huomioiden MRA 1 §:n mukaisesti jaoteltuna. Kappaleeseen 4.4 on lisätty myös kuvaus siitä, mikä on ranta-asemakaavamuutoksen suhde muihin kaavoihin ja valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin.

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden osalta kaavaselostuksessa todetaan, että kaavamuutos edistää niitä turvaamalla valtakunnallisesti arvokkaan luonnonperinnön arvoja. Luonnonperinnön arvoja turvataan kaavamääräyksillä, jotka ilmenevät kaavakartalta ja -selostuksesta. Muita valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ei juurikaan voida edistää kaavamuutoksen luonteesta ja vähämerkityksellisyydestä johtuen.

Kaava-aineistoon tehdyt muutokset:

Lapin ELY -keskuksen lausunnon johdosta kaavaselostukseen on tehty em. vastineessa kuvatut täydennykset. Lisäksi kaavaselostusta on täydennetty tarvittavin päiväyksin, maininnalla saapuneesta lausunnosta sekä yhteenvedolla kaavan ehdotusvaiheen jälkeisistä korjauksista.

Laaditut muutokset ja täydennykset eivät ole siten oleellisia, että kaava-aineistoa tulisi laittaa uudestaan nähtäville tai kuulla osallisia MRL 32 §:n tarkoittamalla tavalla.

Kaavahankkeen vaiheet tiivistetysti:

 • Enontekiön kunnanhallitus on päättänyt kuuluttaa kaavamuutoksen vireille sekä asettaa kaavaluonnoksen nähtäville kokouksessaan 1.3.2021 (§ 47)
 • Vireilletulokuulutus ja osallistumis ja arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä 9.3.2021 alkaen
 • Valmisteluaineisto (kaavaluonnos) oli nähtävillä 9.3.-9.4.2021
 • Enontekiön kunnanhallituksen päätös kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta 3.5.2021 (§ 103)
 • Ehdotusaineisto (kaavaehdotus) oli nähtävillä 4.5.-3.6.2021
 • Kaavamuutoksen hyväksyminen kunnanvaltuustossa kunnanhallituksen esityksestä
 • Muutoksenhaku
 • Lainvoimaisuus
 • Kuulutus kaavamuutoksen voimaantulosta

Oheismateriaali: asemakaavakartta, kaavaselostus, Lapin ELY -keskuksen lausunto ja kaavan laatijan vastine

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä ehdotusaineistosta saatuun viranomaislausuntoon laaditun vastineet sekä kaava-aineistoon laaditut vähäiset täydennykset.

Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto päättää hyväksyä Yli-Kyrön Huippuwuoren ranta-asemakaavamuutoksen MRL 52 §:n tarkoittamalla tavalla.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotusaineistosta saatuun viranomaislausuntoon laaditun vastineet sekä kaava-aineistoon laaditut vähäiset täydennykset.

Kunnanhallitus esittää yksimielisesti, että kunnanvaltuusto päättää hyväksyä Yli-Kyrön Huippuwuoren ranta-asemakaavamuutoksen MRL 52 §:n tarkoittamalla tavalla.

Perustelut

-

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää yksimielisesti, että kunnanvaltuusto päättää hyväksyä Yli-Kyrön Huippuwuoren ranta-asemakaavamuutoksen MRL 52 §:n tarkoittamalla tavalla.

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Lapin ELY-keskus, maanomistajat, maankäyttöinsinööri

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois- suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 5642 841
Puhelinnumero:029 5642 800 (vaihde)
Virka- aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero:040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.