Kunnanvaltuusto, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Talousarvion 2021 muuttaminen/ Kehittäminen ja elinvoima toimialan lisämääräraha

ENODno-2020-95

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirpa Mannela, Toimisto-ja tapahtumasihteeri, sirpa.mannela@enontekio.fi
Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Enontekiön kunta toimii isäntäkuntana kansainvälisessä maantiepyöräilykilpailussa Arctic Race of Norway, joka järjestetään 5.-8.8.2021. Kisa koostuu neljästä etapista Pohjois-Norjassa ja ensimmäistä kertaa kilpailu ulottuu Suomen puolelle, Kilpisjärvi toimii 2. etapin maalina 6.8.2021. Tapahtuma oli suunnitelmissa toteuttaa jo vuonna 2020, mutta Covid19-pandemia peruutti tapahtuman. Tämän vuotisen tapahtuman toteutuminen vahvistuu kisajärjestäjän puolesta toukokuun 2021 aikana.

Kansainvälisessä pyöräilytapahtumassa taustalla on kokenut kisaorganisaatio Norjassa. Sama organisaatio järjestää myös Tour de Francen Ranskassa ja Norjan kisa tunnetaan maailmalla arktisena Tourina. Pyöräilijöitä kisassa on 120 ja heitä seuraa päivittäin 180 autoa (organisaatio, joukkueiden huolto, poliisi, televisiointi, media). Tapahtuma televisioidaan 190 maahan, joten tapahtumasta saatava näkyvyys Enontekiölle on huomattava. Helikopterista ja moottoripyörästä lähetetään kilpailun aikana livekuvaa ja samalla esitellään mielenkiinnonkohteita ja yleisön tekemiä tempauksia kultakin alueelta. Mahdollisuus näkyvyyteen on huima ja kuvat jäävät elämään kilpailun jälkeen. Pohjois-Norjassa Arctic Racen matkailullinen arvo on tunnustettu laajasti ja kilpailussa on ollut näkyvästi mukana norjalaisia henkilöitä kuninkaankaartista maan pääministeriin.
Isäntäkunnan velvollisuuksiin kuuluu mittava määrä tapahtumaan liittyviä järjestämistehtäviä sekä avustaminen suomalaisten viranomaisten kanssa lupa-asioihin liittyen. Valtatie 21 tullaan sulkemaan Skibotnin ja Kilpisjärven välillä 5-7 tunniksi kisapäivänä, teiden sulkemisessa tarvitaan poliisin lisäksi noin 30 vapaaehtoista/työntekijää Suomesta. Kilpisjärvellä kisan maali on Kilpishallin piha-alue, jota varten tien ja pihan välissä oleva maantieoja tulee täyttää kilpailun ajaksi, paikalle sijoittuu televisio- ja ajanottoautot. Maalialueelle tulee järjestää myös nostolava/nosturi mainosten huputuksia ja televisiointia varten. Isäntäkunnan vastuulla on myös mm. kilpailu- ja lehdistökeskuksien organisointi, laajojen parkkialueiden järjestäminen (organisaatio, kisajoukkueet, matkailijat), aitauksien ja kulkuesteiden pystyttäminen kisa-alueelle, peseytymistilojen järjestäminen pyöräilijöille, tapahtuman jätehuolto, vessat ja talkoolaisten majoitukset.

Tapahtuma antaa Enontekiölle maailmanlaajuisen näkyvyyden. ARN-organisaatio kertoo myös Enontekiöstä tapahtumansa nettisivuilla sekä eri tiedotusmateriaaleissaan. Osallistumalla tapahtuman eri osa-alueisiin saatu näkyvyys lisääntyy (esim. ennen kilpailijoita tuleva autosaattue, joka viihdyttää ja jakaa logotuotteita kisatunnelmaan virittyvälle yleisölle sekä päätapahtuma ARN Race Village Harstadissa lauantaina ja sunnuntaina).

Kehittäminen ja elinvoima -toimialan talousarvioon tulisi saada lisämäärärahaa 30 000 euroa vuodelle 2021 Arctic Race of Norway –tapahtuman toteutuksesta aiheutuviin kuluihin. Mikäli tapahtuma peruuntuu vuodelta 2021, lisämäärärahaa ei käytetä.

Yritysvaikutusten arviointi
Vaikutukset myönteiset

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kehittäminen ja elinvoima –toimialan talousarvioon vuodelle 2021 lisämäärärahan 30 000 euroa selostusosan mukaisesti.

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kehittäminen ja elinvoima –toimialan talousarvioon vuodelle 2021 lisämäärärahan 30 000 euroa selostusosan mukaisesti.

Perustelut

-

Ehdotus

Kunnanhallitus päätti esittää yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kehittäminen ja elinvoima –toimialan talousarvioon vuodelle 2021 lisämäärärahan 30 000 euroa selostusosan mukaisesti.

Tiedoksi

Kehitysjohtaja, kirjanpito

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
  • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois- suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 5642 841
Puhelinnumero:029 5642 800 (vaihde)
Virka- aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero:040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.