Kunnanvaltuusto, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kilpisjärven tonttien hinnat

ENODno-2020-176

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Enontekiön kunnan tonttien hinnat ja luovutusehdot on määrätty alue kerrallaan kaavan vahvistamisen yhteydessä. Kaikkien kunnan omistamien tonttien osalta tonttien myyntihinnat on tarkistettu viimeksi vuonna 1991 ja joillakin alueilla tonttien myyntihinta perustuu edelleen tähän kunnanvaltuuston päätökseen vuodelta 1991. Tonttien luovutushinnoista on aiemmin päätetty kunnanvaltuustossa ainakin seuraavissa pykälissä: Kvalt 20.5.2011 § 13 (Kilpisjärvi), Kvalt 20.5.2011 § 15 (Hetta), Kvalt 18.7.2005 § 58 (Luomaanjärvi), Kvalt 11.7.2003 § 40 (Kilpisjärvi), Kvalt 7.7.1999 § 42 (markan tontit) ja Kvalt 12.12.1991 § 116 (kaikki tontit). Luovutusehdot myös vaihtelevat alueittain ja niitä olisi hyvä yhtenäistää. Tilanteen selkeyttämiseksi olisi syytä tehdä päätös kaikkien kunnan omistamien, myyntikelpoisten tonttien hinnoista ja luovutusehdoista. Jatkossa hinnat ja luovutusehdot olisi myös hyvä tarkistaa säännöllisesti esim. viiden vuoden välein, koska yleinen hintataso voi muuttua. Valmistuvien asemakaava-alueiden hinnoittelu vahvistetaan kaavojen saatua lainvoiman tai muutoin luovutuksia valmisteltaessa ja ennen tonttien luovutusta.

Kaikkien tonttien hinnat on koottu liitteenä olevaan taulukkoon. Hinnat jätetään vanhoilla alueilla pääosin ennalleen, uudet hinnat vahvistetaan Hetassa Riekontien päässä olevalle RA tontille, suurimmalle osalle Luomaanjärven tonteista ja Kilpisjärven liiketonteille (KL ja K-LL). Uudet hinnat vahvistetaan myös Karesuvantoon, Palojoensuuhun ja Peltovuomaan palstoitussuunnitelmien mukaisille pientalo- ja teollisuustonteille.

Enontekiön kunta on tilannut hinnoittelun tueksi arvioinnin Kilpisjärven liike- ja matkailutonttien markkina-arvosta sekä yleispiirteisemmän katsauksen Pohjois-Lapin tonttimarkkinasta. Kilpisjärven matkailutonttien myyntihinnat ovat arvion mukaan keskimäärin 15 % alle tonttien markkina-arvon. Näiden osalta hinnat jätetään ennalleen. Korttelin 11 liiketontti on markkina-arvoon nähden hinnoiteltu korkealle ja sen hintaa alennetaan markkina-arvon mukaiseksi.

Enontekiön kunta on päättänyt omakotitonttien myynnistä markalla Luomaanjärven, Karesuvannon, Palojoensuun ja Peltovuoman alueella vuonna 1999. Kauppahintana on käytännössä ollut muu kunnallistekninen kustannus, alueesta riippuen 500 - 2400 euroa. Alennuskampanjasta huolimatta tonttien menekki on ollut vähäistä. Näille tonteille olisi syytä asettaa selkeät hinnat. Vähäisen kysynnän vuoksi jatketaan edullista hinnoittelua ja esitetään tonttien hinnaksi Luomaanjärvellä 2000 euroa ja Karesuvannossa, Palojoensuussa ja Peltovuomassa 1000 euroa.

Luomaanjärven loma-asuntotontit ovat suhteessa alueen omakotitontteihin korkeasti hinnoiteltuja. Esitetään, että näiden tonttien hintoja alennetaan tasosta 5 euroa/m² tasoon 3 - 4 euroa/m². Luomaanjärven teollisuustonttien hinnat ovat vuodelta 1991 ja euroiksi muutettuna 2,6 euroa/m². Hinta on markkinakatsauksen mukaan markkinaehtoinen, mutta esitetään tästä huolimatta hintojen alentamista tasoon 1,3 euroa/m². Teollisuustonttien hinnoittelussa on kuntien välillä suurta vaihtelua, mutta elinkeinopoliittisista syistä monet kunnat myyvät tontteja alle markkinahinnan.

Vesi- ja viemäriverkostoon liittymismaksuna käytetään kulloinkin voimassa olevia hintoja. Varausmaksuksi esitetään kiinteitä hintoja; omakotitonteille ja loma-asuntotonteille 300 euroa, rivitalotonteille 500 euroa ja muille tonteille 1000 euroa. Varausmaksu hyvitetään kauppahinnasta. Varauksen peruuntuessa varausmaksua ei palauteta varaajalle.

Tonttien luovutusehdot

Tonttien luovutusehtoja yhtenäistetään rakentamisvelvoitteen ja sopimusehtojen rikkomisesta aiheutuvien sanktioiden osalta. Omakoti- ja rivitalotonttien sekä loma-asuntojen tonttien (kaavamerkinnät AO, AP, AR ja RA) osalta rakentamisvelvoitteeksi asetetaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen asuinrakennuksen rakentaminen kolmen vuoden kuluessa kaupan allekirjoituksesta ja poistetaan käytöstä joillakin alueilla käytetty velvoite rakentaa tontin kerrosalasta määrätty määrä, esim. 80 %.

Yritys- ja liiketonttien sekä matkailupalvelujen tonttien (kaavamerkinnät T, KL, RM jne.) osalta velvoitetaan edelleen rakentamaan tontin kerrosalasta määrätty määrä, esim. 80 % kolmen vuoden kuluessa kaupan allekirjoituksesta. Tässä voidaan kuitenkin käyttää tapauskohtaista harkintaa.

Sopimusehtojen rikkomisesta aiheutuvat sanktiot muutetaan kauppakirjoissa muotoon ”Mikäli ostaja laiminlyö edellä tarkoitetun rakentamisvelvollisuuden, hän on velvollinen suorittamaan myyjälle sopimussakkona 20 % kauppahinnasta määräajan kuluttua umpeen ja jokaiselta seuraavalta 12 kuukauden kaudelta, kunnes velvoite on täytetty. Mikäli ostaja luovuttaa kiinteistön sopimuksen vastaisesti rakentamattomana edelleen, hän on velvollinen suorittamaan myyjälle sopimussakkona kauppahinnan määrän kaksinkertaisena. Myyjä voi vapauttaa ostajan joko kokonaan tai osittain tässä tarkoitettujen sopimussakkojen suorittamisesta.”

Poistetaan käytöstä sanktio, jossa tontti palautetaan kunnalle kauppahinnalla, josta vähennetään kunnan kuluina 2000 euroa. Kunnalle jää kuitenkin mahdollisuus tehdä Maankäyttö ja rakennuslain 97 §:n mukainen rakentamiskehotukseen perustuva lunastus. Rakentamisvelvollisuuden rikkomisia ja rakentamattomana edelleen luovutuksia ryhdytään myös valvomaan aiempaa tarkemmin.

Luovutusehtoihin lisätään myös ympäristönsuojelulain 139 §:n mukainen selonteko ja maininta, ettei kiinteistökaupan yhteydessä myydä irtaimistoa.

Kuntaliiton mukaan tonttien vuokrauksessa yleisimmin käytetty vuotuinen vuokra on 4-6 % tontin arvosta ja vuokra sidotaan täysimääräisesti elinkustannusindeksiin. Enontekiöllä vuosivuokra on ollut 8 % myyntihinnasta (Kvalt 12.12.1991 § 116). Tämä olisi tarpeen muuttaa kuntaliiton suosituksen mukaiseksi, jolloin tontin vuokraamisesta tulisi houkuttelevampi vaihtoehto. Esitetään Enontekiön kunnan vuokraamilla tonteilla vuosivuokraksi 6 % myyntihinnasta ja vuokra sidotaan täysimääräisesti elinkustannusindeksiin.

Asuintonttien osalta vuokra-aika on ollut pääsääntöisesti 25 vuotta. Lain mukaan asuintonttien vuokra-aika pitää olla vähintään kolmekymmentä vuotta, mikäli vuokra-alue on varustettava pääsiallisesti vuokramiehen rakennettavilla rakennuksilla (Maanvuokralaki 52 §). Esitetään, että asumiskäyttöön tarkoitetuilla tonteilla maanvuokrasopimukset tehdään jatkossa kolmeksikymmeneksi vuodeksi, muiden tonttien kohdalla voidaan käyttää tapauskohtaista harkintaa. Maanvuokrasopimuksissa sopimussakkona peritään vuokran määrä kolminkertaisena jokaiselta määräajan ylittävältä vuokrakaudelta, siihen saakka kunnes rakentamisvelvoite on täytetty.

Asuintonttien kauppakirjamalli ja maanvuokrasopimusmalli oheismateriaalina.

Varausehdot

Enontekiön kunta luovuttaa hakemuksesta omistamansa tontin rakentajalle noudattaen näitä tontinvarausehtoja. Rakentajan tulee tehdä tonttia koskeva kirjallinen varaushakemus.

Uudet tontit voidaan asettaa määräajaksi yleiseen hakuun. Yleisen haun jälkeen vapaaksi jääneet tontit ovat haettavissa niin sanotun jatkuvan haun periaatteella.

Jatkuvassa haussa olevat tontit varataan ensimmäiselle hakijalle. Enontekiön kunnalla ja asiasta vastaavalla virkamiehellä on oikeus erityisestä syystä jättää varaus hyväksymättä. Tällainen erityinen syy voi olla esimerkiksi, ettei varaajalla ole aikomusta tai mahdollisuutta selvitä rakentamisvelvoitteesta.

Tontti varataan rakentajalle varaussopimuksella, joka sisältää määräykset varausehdoista. Varaussopimusmalli oheismateriaalina.

Tonttivaraukset ovat voimassa enintään vuoden ja varauksesta peritään hinnaston mukaiset maksut. Varausta voidaan varaajan pyynnöstä jatkaa erityisistä syistä vuodella, jatkoajalta peritään myös saman suuruinen varausmaksu. Varausmaksu hyvitetään kauppahinnasta. Varauksen peruuntuessa varausmaksua ei palauteta varaajalle.

Varaussopimuksen perusteella tontin varaajalla on oikeus saada pyydettäessä päätös tontin luovuttamisesta ja kauppakirja tai vuokrasopimus. Varaajan on huolehdittava, että tontin luovutusta pyydetään ennen kuin varausaika on päättynyt.

Liite: Tonttien luovutushinnat taulukko
Oheismateriaali: kartta Enontekiön kunnan myytävistä tonteista, kauppakirjamalli, maanvuokrasopimusmalli ja varaussopimusmalli

Yritysvaikutusten arviointi
Myönteiset vaikutukset.

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää esittää selostuksen ja liitteen mukaiset tonttien hinnat, luovutusehdot ja varausehdot kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Muutettu päätösehdotus
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää selostuksen ja liitteen mukaiset tonttien hinnat, luovutusehdot ja varausehdot kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kokouskäsittely

Maankäyttöinsinööri oli paikalla selvittämässä asiaa klo 20.12-20.44.

Kunnanjohtaja esitti, että tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

 

Perustelut

-

Ehdotus

Kunnanhallitus päätti esittää selostuksen ja liitteen mukaiset tonttien hinnat, luovutusehdot ja varausehdot kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen. 

Kokouskäsittely

Maankäyttöinsinööri Kai Takkunen oli paikalla selvittämässä asiaa ja vastaamassa valtuutettujen kysymyksiin klo 20.20-20.45.

Elli-Maria Kultima esitti, että asia laitetaan uudelleen valmisteltavaksi. Jaakko Alamattila, Satu-Marja Eira-Keskitalo ja Ulla Keinovaara kannattivat esitystä.
Taru Mäkitalo ja Leena Palojärvi kannattivat kunnanhallituksen esitystä. 
Helinä Hautamäki kannatti asian käsittelyn jatkamista. 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu esitys asian uudelleen valmisteluun laittamisesta. Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat  asian käsittelyn jatkamista äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat sitä, että asian käsittelyä ei jatketa, äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 ”jaa” ääntä (Alatörmänen Seppo, Hautamäki Helinä, Kirkkala Santeri, Mäkitalo Taru, Mäntyvaara Juha-Pekka, Näkkäläjärvi Janne, Palojärvi Leena, Rousu-Karlsen Elina)  ja 8 ”ei” ääntä (Alamattila Jaakko, Eira Birgitta, Eira-Keskitalo Satu-Marja, Keinovaara Ulla, Keskitalo Pentti K., Kultima Elli-Maria, Kultima Unto, Kurkela Outi). Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan puheenjohtajan äänen ratkaistessa. 

Unto Kultima ilmoitti klo 21.08, että poistuu kokouksesta.

Kehitysjohtaja Hannu Autto oli paikalla 21.09-21.11.

Puheenjohtaja totesi, että pidetään neuvottelutauko klo 21.11-21.26, minkä jälkeen puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.

Kehitysjohtaja Hannu Autto oli paikalla selvittämässä asiaa klo 21.30-21.33 

Keskustelun kuluessa Seppo Alatörmänen esitti seuraavan lisäyksen päätökseen: Erityisissä tapauksissa, perustellusta syystä, kunnanhahallitus voi käyttää harkintaa ja poiketa määräyksistä eri hakemuksesta. 

Birgitta Eira ja Jaakko Alamattila kannattivat kunnanhallituksen esitystä.

Leena Palojärvi kannatti Seppo Alatörmäsen esitystä. 

Pentti K. Keskitalo kannatti kunnanhallituksen esitystä.

Elli-Maria Kultima kannatti Seppo Alatörmäsen lisäystä.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi. Puheenjohtaja totesi, että on tehty kunnanhallituksen päätösehdotuksesta poikkeavan kannattettu esitys. Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kunnanhallituksen päätösehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat Seppo Alatörmäsen esitystä lisäyksestä, jota Leena Palojärvi ym. ovat kannattaneet äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 ”jaa” ääntä (Eira Birgitta, Hautamäki Helinä, Eira-Keskitalo Satu-Marja, Keinovaara Ulla, Keskitalo Pentti K., Kirkkala Santeri, Mäkitalo Taru, Näkkäläjärvi Janne, Rousu-Karlsen Elina)  ja 6 ”ei” ääntä (Alamattila Jaakko, Alatörmänen Seppo, Kultima Elli-Maria, Kurkela Outi, Mäntyvaara Juha-Pekka, Palojärvi Leena). Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen esitys on tullut kunnanvaltuuston päätökseksi. 

Valmistelija

Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Enontekiön kunnan tonttien hinnat kokouksessaan 11.11.2020 § 59. Kilpisjärvellä on hyväksyttävänä Skierrikujan kaavamuutos, jossa osoitetaan uusia omakotitontteja. Tontit olisi tarkoitus asettaa myyntiin kesällä ja niille täytyisi päättää hinnat. Samassa yhteydessä on syytä päättää hinta myös Urpiaisentien varressa olevalle liiketontille, joka ei ollut mukana marraskuussa hyväksytyssä hinnastossa.

Omakotitonttien hinta Kilpisjärvellä on ollut maltillinen 50 - 75 euroa/k-m2. Skierrikujan tonteille esitetään hinnaksi hyvästä sijainnista ja kovasta kysynnästä johtuen 80 euroa/k-m2. Tämä tarkoittaa neljälle tontille hintaa 16000 euroa ja yhdelle 24000 euroa, joka on edelleen kysyntään nähden edullinen hintataso. Urpiaisentien liiketontille esitetään hinnaksi 130000 euroa, joka on sama hinta kuin toisella myynnissä olevalla liiketontilla.

Oheismateriaali: tonttien hinnat taulukko ja kartta

Yritysvaikutusten arviointi
Myönteisiä vaikutuksia

 

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää esittää selostuksen ja liitteen mukaiset tonttien hinnat kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää selostuksen ja liitteen mukaiset tonttien hinnat kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kokouskäsittely

Maankäyttöinsinööri oli  paikalla selvittämässä asiaa.

Kunnanjohtajan muutettu ehdotus:
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Perustelut

-

Ehdotus

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää selostuksen ja liitteen mukaiset tonttien hinnat kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Maankäyttöinsinööri

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
  • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois- suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 5642 841
Puhelinnumero:029 5642 800 (vaihde)
Virka- aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero:040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.