Kunnanvaltuusto, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kilpisjärven asemakaavan muuttaminen, Skierrikuja; esitys kaavan hyväksymisestä

ENODno-2021-4

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa Kilpisjärvelle uusia omakotitalojen rakennuspaikkoja sekä muuttaa asemakaava vastaamaan toteutunutta tilannetta korttelissa 4. Tavoitteeseen päästään muuttamalla matkailupalvelujen (RM) korttelialueita asuinpientalojen (AP, APT) ja erillispientalojen (AO) korttelialueiksi. Kilpisjärvellä on pulaa omakotitonteista, matkailupalvelujen tontteja sen sijaan on tarjolla runsaasti.

Asemakaavan muutos mahdollistaa uusien omakotitalojen rakentamisen Kilpisjärven kyläkeskukseen, olemassa olevan asutuksen yhteyteen. Kaavaluonnoksessa alueelle osoitetaan yhteensä 7 rakennuspaikkaa (5 AO , 1 AP ja 1 APT -tontti). AO -tontit ovat rakentamattomia ja sijaitsevat Enontekiön kunnan omistamalla maalla, jossa on valmiiksi rakennettu kunnallistekniikka. AP ja APT -tontit ovat yksityisessä omistuksessa ja asumiskäyttöön rakennettuja. AP tontille on rakennettu kolme paritaloa ja APT tontille omakotitalo sekä pienyritystiloja. Kaavamuutosalueen kokonaisrakennusoikeus vähenee 1550 k-m² nykyiseen kaavaan verrattuna ollen kaavaluonnoksessa 2350 k-m². Korttelialueiden rajat pysyvät ennallaan lukuunottamatta korttelia 4, joka jaetaan pienellä puistokaistaleella kahdeksi erilliseksi kortteliksi. Yksityisten omistamissa kortteleissa rakennusoikeus ja korttelien rajat säilyvät ennallaan.

Ko. kaavamuutoksen valmistelussa on seuraavat vaiheet: 1) Kunnanhallitus päättää kaavamuutoksen vireilletulosta sekä asettaa kaavaluonnoksen nähtäville (30 vrk). Mahdolliset mielipiteet, muistutukset ja lausunnot otetaan huomioon. 2) Kunnanhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville (30 vrk). Mahdolliset mielipiteet, muistutukset ja lausunnot otetaan huomioon. 3) Kunnanhallitus hyväksyy asemakaavamuutoksen. 4) Valitusmahdollisuus. 5) Kaavamuutoksen voimaantulo.

Oheismateriaali: osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavaluonnos, asemakaavaluonnoksen selostus

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää kuuluttaa Kilpisjärven asemakaavan muutoksen vireille Skierrikujan alueella kortteleissa 4 ja 46 (MRL § 62) sekä asettaa kaavaluonnoksen nähtäville (MRL 62 § ja MRA 30 §).

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Merkitään, että Elina Rousu-Karlsen ilmoitti poistuvansa kokouksesta tämän pykälän jälkeen.

Esteellisyys

Elli-Maria Kultima

Kokouskäsittely

Elli-Maria Kultima ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi Taru Mäkitalo.
Maankäyttöinsinööri Kai Takkunen oli paikalla selvittämässä asiaa. 

Valmistelija

Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kilpisjärven Skierrikujan asemakaavan muutos kortteleissa 4 ja 46 on edennyt kaavaehdotusvaiheeseen.

Enontekiön kunnanhallitus on kuuluttanut kaavamuutoksen vireille sekä asettanut luonnoksen Kilpisjärven asemakaavan muutoksesta kortteleissa 4 ja 46 nähtäville MRL 62§ ja MRA 30§ mukaisesti kokouksessaan 18.1.2021 (§ 13). Vireilletulokuulutus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä 27.1.2021 alkaen. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 27.1.-26.2.2021 välisen ajan osallisten ja muiden kunnan jäsenten mielipiteen kuulemista varten.

Luonnosvaiheen nähtävilläoloaikana kaavamuutokseen saapuivat lausunnot Lapin liitolta, Lapin ELY-keskukselta ja Saamelaismuseo Siidalta. Lapin liiton virasto toteaa lausunnossaan, että Skierrikujan asemakaavan muutosluonnos kortteleissa 4 ja 46 tukee Tunturi-Lapin maakuntakaavan tavoitteita. Lapin ELY -keskuksen lausunnossa kiinnitetään huomiota mm. valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin sekä valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. ELY-keskus suosittelee lisäksi ottamaan kartoitetut luontoarvot huomioon rajaamalla AO -alueiden rakennusalat. ELY -keskus esittää lausunnossaan myös useita tarkennuksia kaavamääräyksiin. Lisäksi ELY-keskus toteaa, että asemakaavakartalta tai muusta valmisteluaineistosta ei käy esille, minkä ajankohdan pohjakarttaan asemakaavoitus perustuu. Saamelaismuseo Siida ottaa kantaa kaavakartalla olevan muinaisjäännöksen merkintätapaan ja merkinnän selitykseen.

Kaavanlaatija on päivittänyt kaavakarttaa ja -selostusta lausuntojen johdosta. Kaavaehdotuksessa tontteja ja rakennusaloja on muutettu siten, että kartoitetut luontoarvot jätetään rakentamisen ulkopuolelle. Luo -alueen kaavamääräystä on tarkennettu lisäämällä maininta kivikkometsästä ja kaavakartalla oleva luo -symboli on siirretty pistekatkoviivalla osoitetun alueen ulkopuolelle. Asemakaavamerkinnän (sm) kaavamääräystä on täsmennetty turvaamislausekkeella. Kaavakartan meluntorjuntaa koskevaan yleismääräykseen on lisätty myös sisämelua koskevat ohjearvot. Kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on lisätty pohjakartan hyväksymispäivämäärä. Kaavaselostuksen kaavan arviointi kappaleeseen on tehty lisäyksiä ja käsitelty tarkemmin, miten kaavamuutos edistää valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita.

Lausunnot kokonaisuudessaan ja kaavan laatijan vastine oheismateriaalina.

Oheismateriaali: Kaavaehdotus, Kaavaehdotuksen selostus, Lapin liiton lausunto, Lapin ELY-keskuksen lausunto, Saamelaismuseo Siidan lausunto, kaavoittajan vastine

Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää, että otsikossa mainittu asemakaavamuutoksen ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville (MRL 65 §, MRA 27 §) sekä pyytää kaavasta asianmukaiset lausunnot (MRA 28 §).

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Valmistelija

Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kilpisjärven Skierrikujan korttelien 4 ja 46 asemakaavan muutos on etenemässä hyväksymisvaiheeseen.

Asemakaavan muutosehdotus on pidetty MRL 65 § ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 8.4. - 10.5.2021. Kaavaehdotuksesta on pyydetty MRA 28 §:n mukaiset lausunnot.

Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Lausunnon antoivat Lapin liitto, Lapin ELY-keskus, Saamelaismuseo Siida ja Käsivarren paliskunta.

Tiivistelmä jätetyistä lausunnoista ja kaavan laatijan vastineet:

Lapin liitto: Lapin liiton mukaan ehdotusvaiheen kaavaselostuksessa on huomioitu hyvin valmisteluvaiheessa annettu lausunto. Lapin liiton virasto toteaa, että Skierrikujan asemakaavamuutosehdotus sopeutuu Tunturi-Lapin maakuntakaavan tavoitteisiin.

Vastine (kaavan laatija): Merkitään tiedoksi

Lapin ELY -keskus: Lapin ELY -keskuksen mukaan kaavaehdotuksessa on otettu huomioon valmisteluaineistosta esitetyt huomiot. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan asemakaavan sisältövaatimuksia (MRL 54 §) on arvioitu kaavamuutoksen tarkoitukseen nähden riittävällä tavalla.

Vastine (kaavan laatija): Merkitään tiedoksi

Saamelaismuseo Siida: Saamelaismuseo on antanut asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheesta lausunnon. Tuolloin on ehdotettu asemakaavamerkinnän (sm) määräystä täydennettäväksi. Saamelaismuseon näkemyksen mukaan kaavamääräystä tulee edelleen tarkentaa. Saamelaismuseo Siidalla ei ole asemakaavaehdotukseen toimialaansa liittyvää muuta huomautettavaa.

Vastine (kaavan laatija): Asemakaavamerkinnän (sm) kaavamääräys on muutettu Saamelaismuseo Siidan esittämään muotoon.

Käsivarren paliskunta: Käsivarren paliskunnan hallitus päätti 10.5.2021, että tässä vaiheessa paliskunnalla ei ole lausuttavaa Skierrikujan asemakaavan aineistoon. Lisäksi paliskunta toteaa täydentävänsä mahdollisesti myöhemmin lausunnollaan asemakaavamuutosta.

Vastine (kaavan laatija): Asemakaavamuutos on menossa hyväksymiskäsittelyyn ja lausuntoja ei enää kaavaehdotusvaiheen jälkeen pyydetä. Mikäli kaavamuutos hyväksytään, paliskunnalla on mahdollisuus valittaa hyväksymispäätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen ja hallinto-oikeuden päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kaava-aineistoon tehdyt muutokset:

Kaavaselostusta on täydennetty tarvittavin päiväyksin, maininnalla saapuneista lausunnoista sekä yhteenvedolla kaavan ehdotusvaiheen jälkeisistä korjauksista. Asemakaavamerkinnän (sm) kaavamääräys on muutettu kaavakartalla Saamelaismuseo Siidan esittämään muotoon. Kaavaehdotukseen ei tehty muita muutoksia. Laaditut muutokset ja täydennykset eivät ole siten oleellisia, että kaava-aineistoa tulisi laittaa uudestaan nähtäville tai kuulla osallisia MRL 32 §:n tarkoittamalla tavalla.

Kaavahankkeen vaiheet tiivistetysti:

 • Enontekiön kunnanhallitus on päättänyt kuuluttaa kaavamuutoksen vireille sekä asettaa kaavaluonnoksen nähtäville kokouksessaan 18.1.2021 (§ 13)
 • Vireilletulokuulutus ja osallistumis ja arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä 27.1.2021 alkaen
 • Valmisteluaineisto (kaavaluonnos) oli nähtävillä 27.1.-26.2.2021
 • Enontekiön kunnanhallituksen päätös kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta 29.3.2021 (§ 70)
 • Ehdotusaineisto (kaavaehdotus) oli nähtävillä 8.4.-10.5.2021
 • Kaavamuutoksen hyväksyminen kunnanvaltuustossa kunnanhallituksen esityksestä
 • Muutoksenhaku
 • Lainvoimaisuus
 • Kuulutus kaavamuutoksen voimaantulosta

Oheismateriaali: asemakaavakartta, kaavaselostus, lausunnot ja kaavan laatijan vastine

Yritysvaikutusten arvionti
Vaikutukset myönteiset.

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä ehdotusaineistosta saatuihin viranomaislausuntoihin laaditut vastineet sekä kaava-aineistoon laaditut vähäiset täydennykset.

Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto päättää hyväksyä Kilpisjärven Skierrikujan asemakaavamuutoksen MRL 52 §:n tarkoittamalla tavalla.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Maankäyttöinsinööri oli paikalla selvittämässä asiaa.

Perustelut

-

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto päättää hyväksyä Kilpisjärven Skierrikujan asemakaavamuutoksen MRL 52 §:n tarkoittamalla tavalla.

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Lapin ELY-keskus, Lapin liitto, Saamelaismuseo Siida, Käsivarren paliskunta, maanomistajat, maankäyttöinsinööri

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois- suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 5642 841
Puhelinnumero:029 5642 800 (vaihde)
Virka- aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero:040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.