Kunnanvaltuusto, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Kehitysjohtajan viran täyttäminen

ENODno-2021-192

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi
Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Kunnanhallitus on 8.4.2021 §:ssä 93 päättänyt laittaa kehitysjohtajan viran haettavaksi ja hyväksynyt kehitysjohtajan tehtäviksi seuraavat: Kehitysjohtaja vastaa elinvoiman palvelualan ja kehittäminen ja elinvoima -toimialan johtamisesta ja kehittämisestä, suunnittelusta ja seurannasta sekä toimialan osalta osin myös toimeenpanosta. Lisäksi kehitysjohtaja vastaa yksityisen sektorin ja investorien kontaktoinnista kunnan elinvoiman näkökulmasta, sekä kehittää ja yhteensovittaa tarpeita kunnan prosesseihin. Tehtävässä on esimiesvastuita. Tehtävässä on johtamis- ja kehittämisvastuu hankkeiden ja kunnan omien investointien prosesseista sekä osallistuu kaavoituksen ja maankäytön kehittämiseen. Tehtäväkokonaisuudet ovat toimialapalvelut, elinvoiman palvelualan johtaminen ja prosessit ja sidosryhmätyö sekä esimiehen määräämät muut tehtävät.

Kunnanhallitus päätti lisäksi 8.4.2021, että viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta vähintään 3 vuotta kunnallisen tai alueellisen elinvoiman- tai yksityisen sektorin kehittämistehtävistä. Lisäksi vaatimuksena on sujuva suomen ja englannin kielen taito. Palkkaus määräytyy KVTESin mukaan, hinnoittelukohta on hinnoittelematon.
Edelleen kunnanhallitus päätti antaa kunnanjohtajalle oikeuden päättää haastateltavaksi kutsuttavista ja haastatteluaikataulusta. Kunnanhallitus päätti, että haastatteluryhmänä toimii valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajat sekä johtoryhmä. Kunnanhallituksen jäsenet voivat halutessaan osallistua haastatteluun. 

Kunnanhallitus päätti 3.5.2021 § 118 jatkaa kehitysjohtajan viran hakuaikaa 19.5.2021 klo 15 mennessä ja  totesi, että aikaisemmin saapuneet hakemukset otetaan huomioon.
Hakuajan päättymiseen 19.5.2021 klo 15 mennessä saatiin 9 hakemusta  kehitysjohtajan virkaan, joista 4 täytti kelpoisuusehdot. Kelpoisuusehdot täytäneet hakijat haastateltiin.

Kunnanhallituksen päätti, että haastatteluryhmänä toimii valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajat sekä johtoryhmä. Kunnanhallituksen jäsenillä oli halutessaan mahdollisuus osallistua haastatteluun. 

Haastatteluryhmän yksimielinen kanta on, että kehitysjohtajaksi tulisi valita Erpo Kiviniemi.

Hallintosäännön mukaan kehitysjohtajan valitsee kunnanvaltuusto.

Ohessa on yhteenveto hakijoista. Ennakkotehtävät ovat nähtävillä kokouksessa.

Yritysvaikutusten arvionti
Ei vaikutuksia.

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että kehitysjohtajan virkaan valitaan Erpo Kiviniemi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää yksimielisesti valtuustolle, että kehitysjohtajan virkaan valitaan Erpo Kiviniemi.

Perustelut

-

Ehdotus

Kunnanhallitus päätti esittää yksimielisesti valtuustolle, että kehitysjohtajan virkaan valitaan Erpo Kiviniemi.

Päätös

.

Esteellisyys

  • Seppo Alatörmänen

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Seppo Alatörmänen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Puheenjohtajan tehtävät otti Birgitta Eira.

Jaakko Alamattila esitti Tanja Lepistöä. Outi Kurkela kannatti esitystä.

Helinä Hautamäki esitti, että pidettäisiin hakijoiden tarkemman esittelyn ajaksi tauko, ettei tulisi tietosuojaongelmaa. Puheenjohtaja totesi, että yleisesittely voitaisiin pitää aluksi ja mikäli mennään yksityiskohtiin, siinä vaiheessa pidettäisiin tauko, minkä valtuusto hyväksyi yksimielisesti.

Puheenjohtaja totesi, että ennen esitysten tekoa asia esitellään valtuustolle.

Kunnanjohtaja selvitti haastatteluryhmän kannan ja kunnanhallituksen esityksen sisällön ja perustelut valita Erpo Kiviniemi kehitysjohtajaksi. Lisäksi kunnanjohtaja totesi, että hakemuksiin on voinut tutustua ennen kokousta ja ne ovat nähtävillä kokouksessa. 

Puheenjohtaja totesi klo 18.00, että pidetään 15 minuutin tauko ja käydään läpi hakijoiden yksityiskohtaisempia tietoja, minkä valtuusto hyväksyi yksimieliseti. Viranhaltijoita pyydettiin poistumaan lukuunottamatta henkilöstöjohtajaa.

Tauon päätyttyä klo 19.00 puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että paikalla ovat kaikki ennen tauokoa paikalla olleet lukuunottamatta Elli-Maria Kultimaa. 

Puheenjohtaja totesi, että pidetään vielä 5 minuutin tauko teknisistä syistä, koska Elli-Maria Kultima ei pääse liittymään kokoukseen etäyhteydellä.
Tauon päätyttyä klo 19.16 puheenjohtaja totesi, että kokous jatkuu samalla kokoonpanolla ilman Elli-Maria Kultimaa.

Taru Mäkitalo kannatti kunnanhallituksen esitystä.

Jaakko Alamattila kannatti Tanja Lepistöä.

Leena Palojärvi esitti suljettua lippuäänestystä.

Outi Kurkela kannatti Tanja Lepistöä.

Helinä Hautamäki esitti, että koska moni valtuutettu on lähdössä kokouksesta ja etäyhteydet eivät toimi hyvin, niin jatkettaisiin valtuuston kokousta ensi viikolla. Janne Näkkäläjärvi kannatti esitystä. 

Puheenjohtaja rajasi keskustelun Hautamäen esitykseen. 

Taru Mäkitalo ja Jaakko Alamattila sekä Ulla Keinovaara kannattivat Helinä Hautamäen esitystä. 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että voitaisiinko yksimielisesti hyväksyä Helinä Hautamäen esitys siitä, että kokousta jatkettaisiin ensi viikolla, minkä valtuusto hyväksyi yksimielisesti. 

Puheenjohtaja totesi, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu ensi viikolla koolle jatkokokouksen haluamallaan tavalla. 

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Birgitta Eira teki ponnen, että valtuuston kokous jatkuisi ensi viikolla puheenjohtajan päättämänä aikana ja että kokoukseen osallistuttaisiin paikanpäällä.

Puheenjohtaja totesi klo 19.45, että valtuuston kokous keskeytetetään.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.