Kunnanvaltuusto, kokous 22.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Sidonnaisuusilmoitukset ja rekisterin ylläpito

ENODno-2022-220

Perustelut

Tarkastuslautakunta 27 .1. 2022  § 13

SIDONNAISUUSILMOITUKSET JA REKISTERIN YLLÄPITO

Kuntalain mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitukset johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu.

Ilmoitusvelvollisuus koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä (elinvoimalautakunta), valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, johtavia virkamiehiä sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös jaostoja.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

(https://enontekio.fi/kunta-ja-hallinto/paatoksenteko/sidonnaisuusilmoitukset/)

 

Päätös

Hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Per- Oula Juuso kävi hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset lävitse.

Puheenjohtaja avasi keskustelun.

Puheenjohtaja päätti keskustelun.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta