Kunnanvaltuusto, kokous 22.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset

Perustelut

Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan 29.6.2022 klo 14 mennessä.

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi.

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama.

Hallintosäännön 110 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.

Valtuuston päätöksiä ei voida asettaa nähtäville ennen pöytäkirjan allekirjoittamista ja tarkastamista, joten pöytäkirjantarkastajiksi valittujen tulee suorittaa velvollisuutensa määräaikaan mennessä.

Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan nähtävilläpitoaikaan mennessä.

Jotta vältyttäisiin näiden ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka.

Tämän pykälän yhteydessä valtuutetuilla on mahdollisuus esittää kiireellisenä käsiteltäväksi kokouskutsussa mainitsemattomia asioita, joita hallitus ei ole valmistellut, mutta joita ei niiden kiireellisyyden ja merkittävyyden vuoksi voida käsitellä seuraavassa kokouksessa. Päätös valmistelemattoman asian käsittelemisestä kiireellisenä on tehtävä yksimielisesti.

Tämän pykälän yhteydessä kunnanhallituksella on mahdollisuus esittää valtuuston kiireellisenä käsiteltäväksi asioita, jotka se on valmistellut, mutta joita ei ole mainittu kokouskutsussa. Päätös valmistellun asian käsittelemisestä kiireellisenä voidaan tehdä yksinkertaisella enemmistöllä.

Jollei valtuusto toisin päätä, kiireelliseksi julistetut asiat käsitellään valmisteltujen asioiden jälkeen viimeisenä asiana ennen esityslistan kohtaa "Ilmoitusasiat".

Päätös

Kunnanvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Leena Palojärven ja Elli-Maria Kultiman.

Kokouskäsittely

Kokoustauko päättyi 15.38 ja kokous jatkuu puheenjohtajan suorittamalla nimenhuudolla ja totesi läsnäolijat. Paikalla 13 valtuutettua 4 varavaltuutettua. 

Jarmo Näkkäläjärvi esitti pöytäkirjantarkastajaksi Leena Palojärveä ja Helinä Hautamäki esitti Elli-Maria Kultimaa pöytäkirjantarkastajaksi.