Kunnanvaltuusto, kokous 22.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Ennakkokäsityksen antaminen; Kilpisjärvelle rakennettava uudisrakennus

ENODno-2022-187

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen hallitus pyytää konserniohjeen mukaisesti Enontekiön kunnan konsernijohdolta ennakkokäsitystä Kilpisjärvelle rakennettavasta uudisrakennuksesta. 

Tunturi-Lapin alueella toiminnankasvun yhtenä merkittävänä esteenä useilla aloilla, mutta eritoten matkailualalla, on työntekijöiden asuntotilanne. Tunturi-Lapin Kehitys Oy teetti elokuussa 2019 asuntomarkkinakyselyn Kilpisjärven asuntotilanteesta paikallisille yrityksille. Kyselyyn vastasi 18 yrittäjää/yritystä. Kyselyllä selvitettiin asuntopulan haasteen vakavuutta yrityksille. 44,4 % vastaajista piti tilannetta erittäin vakavana.

Yhtiö selvitti Valtiokonttorilta mahdollisuutta rakennushankkeeseen, mutta sai 9.12.2019 kielteisen päätöksen, perusteena vapaaehtoinen velkasaneeraus. Viime syksynä kuitenkin Valtiokonttori vapautti yhtiön velkasaneerauksesta, joten yhtiöllä on nyt mahdollisuus aloittaa hankkeen suunnittelu. Lisäksi yhtiö keskusteli ARAn kanssa 11.1.2022 uudisrakentamisen mahdollisuudesta. 

1.4.2022 pidetyssä palaverissa teknisen toimen kanssa on keskusteltu Kilpisjärven asemakaavasta. Esille nousi monitoimitalon vieressä oleva Y-tontti, jossa on 800 k-m² rakennusoikeutta. Tämä tontti sopisi erityisryhmien ja senioriasunnoiksi (10 kpl) ruoka- ja terveyspalveluiden saatavuuden kannalta. Harjukujalla vastapäätä As Oy Enontekiön Saanansäde 4 on kaavoitettu 2000 k-m² tontti, mitä on kaavailtu vuokratalolle. Rakennus käsittäisi alkuun 16 asuntoa, lisäksi tontille jää lisärakentamisen mahdollisuus. Suunniteltu uudisrakennus sijoittuisi Harjukujalle.

Yhtiön hallitus on kokouksessaan 27.4.2022 päättänyt pyytää konserniohjeen mukaisesti ennakkokäsitystä kunnanhallitukselta Kilpisjärvelle rakennettavasta uudisrakennuksesta ja sen rahoituksesta sekä omavelkaisesta takauksesta 3,5 milj. € lainalle. Mikäli hanke hyväksytään ARAssa ja siihen saadaan avustuksia ja valtion korkotukilaina, huomioidaan nämä myöhemmin takauksen määrässä.

Ehdotus

Esittelijä

Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Enontekiön kunta myöntää enintään 3,5 miljoonan euron omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot -nimiselle kuntakonserniin kuuluvalle kunnan täysin omistamalle yhtiölle. 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Outi Kurkela ja Jarmo Näkkäläjärvi ilmoittivat esteellisyydestään ja poistuivat kokouksesta.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Enontekiön kunta myöntää enintään 3,5 miljoonan euron omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot - nimiselle kuntakonserniin kuuluvalle kunnan täysin omistamalle yhtiölle.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Esteellisyys

Jarmo Näkkäläjärvi, Outi Kurkela

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja totesi, että pidetään tauko. Tauon jälkeen puheenjohtaja piti nimenhuudon ja totesi läsnäolijat. Kokousta jatkettiin samalla kokoonpanolla.

Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenjohtaja päätti keskustelun.

Perustelut

-

Ehdotus

Kunnanhallitus esitti valtuustolle,​ että Enontekiön kunta myöntää enintään 3,​5 miljoonan euron omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot -​ nimiselle kuntakonserniin kuuluvalle kunnan täysin omistamalle yhtiölle.

Päätös

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin   13”JAA”- ja  3 ”EI”-ääntä, joten puheenjohtaja totesi Leena Palojärven  esityksen tulleen valtuuston päätökseksi. Valtuusto päättää palauttaa asian takaisin valmisteluun.

Esteellisyys

  • Jarmo Näkkäläjärvi

Kokouskäsittely

Jarmo Näkkäläjärvi ilmoitti esteellisyydestä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

Puheenjohtaja avasi keskustelun.

Leena Palojärvi esitti asian palauttamista valmisteluun.

Jarno Viitanen, Kari-Pekka Stoor ja Ulla Keinovaara kannattivat Leena Palojärven esitystä.

Elli- Marja Kultima kannatti kunnanhallituksen esitystä.

Puheenjohtaja päätti keskustelun. Tämän jälkeen hän luki tehdyn esitykset.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli olemassa kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu päätösehdotus, niin hän esitti asian ratkaisemista nimenhuutoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen tekemää päätösehdotusta, äänestävät ”JAA” ja ne, jotka kannattavat Leena Palojärven tekemää kannatettua muutosehdotusta, äänestävät ”EI”.

 Puheenjohtajan esitys äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin yksimielisesti

Äänestystulokset

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot toimitusjohtaja taloushallinto