Kunnanvaltuusto, kokous 22.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Perustelut

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 15.03.2022 ja toimitettu samana päivänä valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle ja laitettu kunnan verkkosivulle www.enontekio.fi kohtaan kunnan ilmoitukset.

Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (12 valtuutettua).

Puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisella tavalla kokoon kutsuttu ja jäsenmäärältään päätösvaltainen.

Päätös

Kokouksen puheenjohtajana toimii kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Outi Kurkela.

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. Paikalla 15 valtuutettua ja 1 varavaltuutettu.

Poissa oli Per-Oula Juuso.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.