Kunnanvaltuusto, kokous 22.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Kehittämisen ja elinvoiman talousarvion 2021 ylitysanomus

ENODno-2020-193

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirpa Mannela, Toimisto-ja tapahtumasihteeri, sirpa.mannela@enontekio.fi
Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Ylitysanomus kehittämisen ja elinvoiman talousarvioon TA2021 on laadittu valtuuston hyväksymän budjetin sekä toteuman (31.12.2021) perusteella.  
Kehittämisen ja elinvoiman talousarvio 2021 on ylittymässä 11659,03 €. Suurimmaksi osaksi tämä johtuu kaavoitusmenojen ylityksestä, jota ei saatu katettua muiden kustannuspaikkojen ylijäämillä.

Kaavoitusmenot siirtyivät kehittämiseen ja elinvoimaan syksyllä 2020. Vuoden 2021 talousarviota tehdessä ei ollut käsitystä minkälaisia ja kuinka suuria kustannuksia kaavoitukseen kuuluvat kulut ovat henkilöstömenojen lisäksi. Kaavoitukseen (asemakaavoitus ja yleiskaavoitus) oli budjetoitu vuodelle 2021 kokonaisuudessaan 54200 €. Toteutuneet kustannukset asemakaavoituksen ja yleiskaavoituksen osalta olivat yhteensä 105503,68 €, ylitys yhteensä 51303,68 €. Tätä kustannusten ylitystä ei saatu kokonaisuudessaan katettua muiden kustannuspaikkojen ylijäämillä.

Toimialalla kustannuksien alituksia tuli seuraavilta osin: elinkeinotoimi 47169,22 €, tapahtumat 2837,84 €, sidosryhmät 12719,35 € ja Järämä 6751,89 €. Ylityksiä kaavoituksen lisäksi kehittämisen ja tutkimuksen osalta 13019,01 €, työllisyyspalveluiden osalta 5554,91 €, maaseutupalveluiden osalta 6157,78 € sekä lento- ja joukkoliikenteen osalta 855,87 €. Toimialan sisäisin toimin kaikkia ylityksiä ei saatu katettua.

Lisämäärärahantarve vuoden 2021 talousarvioon on 11659,03 €.

Ehdotus

Esittelijä

Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kehittäminen ja elinvoima -toimialan ylitysanomuksen 11659,03 € vuoden 2021 talousarvioon.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

 

Päätös

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kehittäminen ja elinvoimatoimialan ylitysanomuksen 11659,03 vuoden 2021 talousarvioon.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Perustelut

-

Ehdotus

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kehittäminen ja elinvoimatoimialan ylitysanomuksen 11659, 03 vuoden 2021 talousarvioon.

Päätös

Puheenjohtaja avasi keskustelun.

Vt kunnanjohtaja ja toimisto- ja tapahtumasihteeri alustivat asiaa.   

Puheenjohtaja päätti keskustelun.

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.

Tiedoksi

Kehittäminen ja elinvoimatoimiala kirjanpito

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
  • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois- suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 5642 841
Puhelinnumero:029 5642 800 (vaihde)
Virka- aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero:040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.