Kunnanvaltuusto, kokous 18.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Valtuustoaloitteet

Perustelut

Kunnan hallintosääntö 120 §

”Valtuutettujen aloitteet Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

Kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.”

Päätös

Ulla Keinovaara:

Teen valtuustoaloitteen, että valtuuston esityslistalle lisätään pykälä, jossa valtuutetut voivat ottaa esille asioita ja kysymyksiä.

 

Jarmo Näkkäläjärvi:

Teen valtuustoaloitteet, että

Toisen asteen opiskelu mahdollisuuksien parantamisesta Enontekiöllä. Enontekiön kunnan tulee pyrkiä tarjoamaan laajempaa toisen asteen koulutusta lisäämällä yhteistyötä muiden toisen asteen koulutusta tarjoavien oppilaitosten kanssa (SAKK, Lappia, REDU yms.). Myös etäopiskelu mahdollisuuksia tulisi lisätä. Tällä mahdollistamme monipuolisemman toisen asteen koulutuksen paikkakunnallemme ja samalla tarjoaisimme nuorille paremman mahdollisuuden opiskella kotoa käsin, ilman muuttoa toiselle paikkakunnalle. Lisäksi tällainen opiskelumahdollisuus voisi toimia vetovoimatekijänä muualla oleville nuorille opiskelijoille.

Enontekiön kunta selvittää mahdollisuuden lompolo-silaskaira välisen metsäautotien talvi kunnossapidosta yhteistyössä Inarin kunnan kanssa. Perustelut; Varmuus tien talvi kunnossapidosta helpottaa niin työ, kuin vapaa-ajan liikkumisen suunnittelua välillä Enontekiö-Inari.

 

Anja-Maija Lundell:

Teen valtuustoaloitteen, että Enontekiön kunta alkaa kamppailuun ja toimiin Luppokodin ja kotipalvelun henkilökunnan saatavuus- ja pysyvyysongelmaa vastaan. Tilanne henkilökunnan saatavuuden ja pysyvyyden suhteen on ollut tukala jo pitkään ja tilanteeseen on pakko alkaa etsiä ratkaisuja. Uusia työntekijöitä on vaikea saada ja nykyiset venyvät äärimmilleen sekä hakeutuvat myös muihin tehtäviin. Muissa Lapin kunnissa on samaa ongelmaa ja siellä tarjotaan jo nyt jos mimmosia bonuksia, lisiä ja houkuttimia, joten nyt on korkea aika reagoida tilanteeseen myös täällä. Esitämme, että yhtenä keinona Enontekiön kunta ottaa käyttöön Enontekiö-bonuksen, mikä on suuruudeltaan 600€ kuukaudessa ja se koskee niin uusia, kuin jo työsuhteessa olevia hoitoalanhenkilöitä. Tämän valtuustoaloitteen on tehnyt Anja-Maija Lundell ja Sirpa-Liisa Korva.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.