Kunnanvaltuusto, kokous 18.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Kuntastrategia 2021-2025

ENODno-2021-384

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi
Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kunnassa on laadittu kuntalain velvoittamaa kuntastrategiaa. Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;

2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;

3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;

4) omistajapolitiikka;

5) henkilöstöpolitiikka;

6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;

7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

Enontekiön kuntastrategia 2022-2025, Ihmiset - Hyvinvointi - Asuminen - Elinvoima.

Kuntastrategiaa on valmisteltu seuraavasti:

Enontekiön kuntastrategia on laadittu yhdessä laajasti osallistaen touko-joulukuussa 2021 sekä alkuvuodesta 2022.

Valmisteluun ovat osallistuneet kuntalaiset, kunnan henkilöstö, luottamushenkilöt ja kunnan sidosryhmät.

Kuntastrategiakyselyihin saatiin 115 vastausta ja luonnosversioihin 41 palautetta.

Kuntastrategia määrittää valtuustokauden 2021-2025 painopisteet, vision vuodelle 2030, kunnan arvot ja olemassa olon tarkoituksen sekä valtuustokauden strategiset projektit.

Ehdotus

Esittelijä

Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi Enontekiön kuntastrategian 2022-2025. 

Päätös

Puheenjohtaja päätti, että pidetään tauko. Tauon päätteeksi puheenjohtaja totesi läsnäolijat. Kokousta jatkettiin alkuperäisellä kokoonpanolla.

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi Enontekiön kuntastrategian 2022-2025.

Perustelut

-

Ehdotus

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi Enontekiön kuntastrategian 2022-2025.

Päätös

Tauon päätteeksi puheenjohtaja piti nimenhuudon ja totesi läsnäolijat. Tytti Valkeapää palasi kokoukseen. Kokousta jatkettiin samalla kokoonpanolla.

Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että Janne Laakkosen esitys raukeaa kannattamattomana.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli olemassa kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu päätösehdotus, niin hän esitti asian ratkaisemista nimenhuutoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen tekemää päätösehdotusta, äänestävät ”JAA” ja ne, jotka kannattavat Jarmo Näkkäläjärven tekemää muutosehdotusta, äänestävät ”EI”.

Puheenjohtajan esitys äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin (10) ”JAA”- ja (6) ”EI”-ääntä.  

JAA (Satu-Marja Eira-Keskitalo, Helinä Hautamäki, Ulla Keinovaara, Elli-Maria Kultima, Outi Kurkela, Janne Laakkonen, Unto Kultima, Juha Pirskanen, Tytti Valkeapää, Pekka Tjäderhane).

EI (Anja-Maija Lundell, Sari Norrgård, Jarmo Näkkäläjärvi, Leena Palojärvi, Kari-Pekka Stoor, Jarno Viitanen).

Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen esityksen tulleen kunnanvaltuuston päätökseksi.

Eriävä mielipide

  • Suullinen eriävä mielipide: Jarmo Näkkäläjärvi, Leena Palojärvi, Anja-Maija Lundell, Jarno Viitanen ja Kari-Pekka Stoor.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja avasi keskustelun sekä pyysi vt kunnanjohtajaa esittelemään asiaa. Kunnanjohtaja esitteli kuntastrategian.

Jarmo Näkkäläjärvi esitti, että kuntastrategia hyväksytään kaikilta muilta osin, mutta poistetaan tekstistä kohta lentokenttä toiminnan aktivointi. Leena Palojärvi kannatti Jarmo Näkkäläjärven esitystä.

Janne Laakkonen esitti, että kuntastrategia hyväksytään muilta osin, mutta kohta "Enontekiö on kaivosvapaa kunta jatkossakin" poistetaan.

Sari Norrgård esitti lentokenttäasiassa kompromissia. Meillä on kuntastrategian alussa maininta` Enontekiön lentoasema sijaitsee 300 metriä merenpinnan yläpuolella ja on siten Suomen korkeimmalla sijaitseva lentoasema`. Näin ollen selkeästi tulee esille se, että Enontekiön kunnassa on lentokenttä. Ehdotan siis, että mainitaan alkulehdellä oleva teksti, ja otetaan aktivointi pois. Jarno Viitanen kannatti Sari Norrgårdin esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että pidetään neuvottelutauko. Tauon päätteeksi puheenjohtaja piti nimenhuudon ja totesi läsnäolijat. Kokousta jatkettiin samalla kokoonpanolla.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelu asiasta jatkuu.

Sari Norrgård veti esityksensä pois.

Tiedoksi

Lautakunnat Vastuuviranhaltijat

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
  • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois- suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 5642 841
Puhelinnumero:029 5642 800 (vaihde)
Virka- aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero:040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.