Kunnanvaltuusto, kokous 18.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kilpisjärven Revontulentien RM -tonttien hinnoittelu

ENODno-2022-119

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Kilpisjärven Revontulentielle on hyväksytty asemakaavamuutos (kvalt jatkokokous 9.2.2022 § 9), jossa muutettiin matkailupalvelujen tonttien sijaintia ja rakennusoikeutta. Kunta omistaa muutetun kaavan kaksi tonttia, joista toinen on varattu ja toista koskee maanvuokrasopimus.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Enontekiön kunnan tonttien hinnat kokouksessaan 11.11.2020 § 59. Matkailupalvelutonttien hinta Kilpisjärvellä on ollut 110 - 150 euroa/k-m2. Kerrosneliömetrihinta on vaihdellut tontilla olevan rakennusoikeuden mukaan. Tontilla, jolla on paljon rakennusoikeutta, kerrosneliömetrihinta on ollut alhaisempi kuin tontilla, jolla on vähän rakennusoikeutta. Näitä hintoja käytetään tämän kaavamuutosalueen tonttien hinnoittelun perusteena. Uuden kaavan mukaiselle tontille 43/1 esitetään hinnaksi 30.000,00 euroa. Tontilla on rakennusoikeutta 200 k-m2 eli hinnaksi tulee 150 euroa/k-m2. Tontille 43/2 esitetään hinnaksi 246.000,00 euroa. Tontilla on rakennusoikeutta 2100 k-m2 eli hinnaksi tulee noin 117 euroa/k-m2.

Tonttien luovutusmuotona on myynti tai vuokraus. Elinkustannusindeksiin sidottu perusvuokra on 6 % kauppahinnasta.

Voimassa oleva maanvuokrasopimus koskee aikaisemman asemakaavan kortteleita 44 ja 45. Vuokran perusteena oleva korttelien 44 ja 45 tonttien kauppahinta on yhteensä 246.000,00 euroa, joka on sama kuin tontille 43/2 esitetty hinta. Elinkustannusindeksiin sidottu vuosivuokra on 6% kauppahinnasta eli 14.760,00 euroa.

Maanvuokrasopimuksessa osapuolet ovat sitoutuneet siihen, että vuokra-alue muutetaan vastaamaan muutetun asemakaavan mukaisia korttelin/tontin rajoja ja vuokran suuruus uudelle tontille määrättävää hintaa. Asemakaavan muutoksen myötä vuokra-alueen rakennusoikeus säilyy ennallaan, mutta vuokra-alue pienenee 383 m2.

Ehdotus

Esittelijä

Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää esittää liitteen mukaiset tonttien hinnat kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Tauon jälkeen puheenjohtaja piti nimenhuudon ja totesi läsnäolijat. Kokousta jatkettiin samalla kokoonpanolla.

Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenjohtaja päätti keskustelun.

Kunnanhallitus päättää esittää liitteen mukaiset tonttien hinnat kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Perustelut

-

Ehdotus

Kunnanhallitus päätti esittää liitteen mukaiset tonttien hinnat kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Puheenjohtaja avasi keskustelun sekä pyysi vt kunnanjohtajaa esittelemään asiaa. Tämän pykälän käsittelyn ajaksi kutsuttiin asiantuntijaksi maankäyttöinsinööri Kai Takkunen, joka esitteli RM-tonttien hinnoitteluasiaa.

Kunnanvaltuusto päättää asian kunnanhallituksen esityksen mukaan.

Tiedoksi

Maankäyttöinsinööri Tekninen johtaja

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
  • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois- suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 5642 841
Puhelinnumero:029 5642 800 (vaihde)
Virka- aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero:040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.