Kunnanvaltuusto, kokous 18.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanvaltuuston tietoon saatettavat ilmoitusasiat selvitetään kokouksessa.

 

Päätös

Vt kunnanjohtaja toi esille kunnanjohtajan ja hallintojohtajan rekrytointien aikataulut.

Kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.