Kunnanvaltuusto, kokous 18.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Hetan asemakaavan muuttaminen, Pikku-Jyppyrä; kaavan hyväksyminen

ENODno-2021-151

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Hetan Pikku-Jyppyrän asemakaava ja asemakaavan muutos on edennyt hyväksymisvaiheeseen.

Asemakaavaehdotus on pidetty MRL 65 § ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 1.2. - 3.3.2022. Kaavaehdotuksesta on pyydetty MRA 28 §:n mukaiset lausunnot.

Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Lausunnon antoivat Lapin liitto, Lapin ELY-keskus ja Saamelaismuseo Siida. Lapin liitolla ei ollut huomautettavaa asemakaavaehdotukseen. Saamelaismuseon lausunnon johdosta kaavaselostuksen maisemavaikutusten arviointiin on lisätty lause alueelle tulevan rakentamisen aiheuttamasta muutoksesta maisemaan ja maiseman kokemiseen.

Lapin ELY-keskus pyytää huomioimaan asemakaavassa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet siten, että edistetään niiden toteutumista. ELY-keskus kiinnittää lausunnossaan huomiota myös maakuntakaavan ohjausvaikutukseen ja yleiskaavan sisältövaatimuksiin. Lausunnon johdosta kaavaselostukseen on lisätty kappaleet kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja kaavan suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin. Lisäksi kappaletta kaavan suhde maakuntakaavaan on täydennetty toteamuksella, että kaavaratkaisu tukee alueen matkailun ja virkistyksen kehittämisedellytyksiä. Lapin liiton virasto on lausunnossaan todennut kaavan toteuttavan Tunturi-Lapin maakuntakaavan tavoitteita.

Kaava-alueen kaikki korttelit on kaavaehdotuksessa edelleen osoitettu loma-asuntojen korttelialueiksi, joilla sallitaan asuinrakennuksen rakentaminen pysyvään asumiseen (RA/a tai RA-2/a). ELY-keskuksen mukaan tällaisten merkintöjen käyttäminen edellyttää, että rakennuspaikkojen soveltuvuus vakituiseen asutukseen on tutkittu kaavaa laadittaessa.

Kaavan laatija toteaa vastineessaan, että Pikku-Jyppyrän sijainti Hetan taajaman palvelujen, kevyen liikenteen ja kunnallistekniikan verkostojen läheisyydessä soveltuu erinomaisesti pysyvään asutukseen ja tämä on tutkittu kaavaa laadittaessa. Alueelle on aikaisemmin rakennettu lomamökkejä ja alue halutaan säilyttää pääasiassa loma-asumiseen tarkoitettuna. Pysyvän ja loma-asumisen raja on usein häilyvä, kun mm. etätyön tekeminen on lisääntynyt. Enontekiön kunta haluaakin sallia alueella myös pysyvän asumisen, kun se sijaintinsa puolesta siihen erinomaisesti soveltuu. Kaavassa on annettu yleismääräys, jonka mukaan alueella noudatetaan rakennusmääräyskokoelman asuinrakentamista koskevia määräyksiä. Tämä tukee pysyvän asumisen sallivaa merkintää, kun rakennusten tekniset vaatimukset täyttävät pysyvän asumisen normit.

Luontoympäristön osalta Lapin ELY-keskus kiinnittää huomiota vesilailla suojeltuun lähteeseen sekä lettosuolle osoitettuun ohjeelliseen vesi- ja viemärijohtoon. Kaavakartan s-1 määräystä on täydennetty ELY-keskuksen lausunnossaan antaman suosituksen mukaisesti. Ohjeellinen vesi- ja viemärijohtolinjaus on poistettu lettosuolta, kaavakartalle on jätetty vain tien vartta kiertävä linjaus Salvostien alueelle. Johtoa varten varattua alueen osaa koskevaa asemakaavamerkinnän selitystä on täydennetty siten, että siitä ilmenee, mikä johto kulloinkin on kyseessä (j=jätevesi, v=vesijohto ja z=sähkö-linja).

Laaditut täydennykset eivät ole siten oleellisia, että kaava-aineistoa tulisi laittaa uudestaan nähtäville tai kuulla osallisia MRL 32 §:n tarkoittamalla tavalla.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä ehdotusaineistosta saatuihin viranomaislausuntoihin laaditut vastineet sekä kaava-aineistoon laaditut vähäiset täydennykset. 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää hyväksyä Hetan Pikku-Jyppyrän asemakaavan ja asemakaavamuutoksen MRL 52 §:n tarkoittamalla tavalla.

Kaavan laatijalla on oikeus tehdä kaava-asiakirjaan sellaisia teknisiä muutoksia, jotka eivät muuta kaavan sisältöä (vähäiset kirjoitusvirheet yms.).

Päätös

Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenjohtaja päätti keskustelun.

Kunnanhallitus päättää hyväksyä ehdotusaineistosta saatuihin viranomaislausuntoihin laaditut vastineet sekä kaava-aineistoon laaditut vähäiset täydennykset. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää hyväksyä Hetan Pikku-Jyppyrän asemakaavan ja asemakaavamuutoksen MRL 52 §:n tarkoittamalla tavalla. Kaavan laatijalla on oikeus tehdä kaava-asiakirjaan sellaisia teknisiä muutoksia, jotka eivät muuta kaavan sisältöä (vähäiset kirjoitusvirheet yms.).

Puheenjohtaja totesi, että hallitus pitää kokoustauon.

Perustelut

-

Ehdotus

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se päättää hyväksyä Hetan Pikku-Jyppyrän asemakaavan ja asemakaavamuutoksen MRL 52 §:n tarkoittamalla tavalla. Kaavan laatijalla on oikeus tehdä kaava-asiakirjaan sellaisia teknisiä muutoksia, jotka eivät muuta kaavan sisältöä (vähäiset kirjoitusvirheet yms.).

Päätös

Puheenjohtaja avasi keskustelun sekä pyysi vt kunnanjohtajaa esittelemään asiaa. Tämän pykälän käsittelyn ajaksi kutsuttiin asiantuntijaksi maankäyttöinsinööri Kai Takkunen, joka esitteli asemakaavan muuttamisasiaa.

Puheenjohtaja päätti keskustelun.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.

Tiedoksi

Lapin Ely-keskus, Maanmittauslaitos, Lapin liitto, elinvoimalautakunta, maankäyttöinsinööri

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
  • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois- suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 5642 841
Puhelinnumero:029 5642 800 (vaihde)
Virka- aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero:040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.