Kunnanvaltuusto, kokous 18.5.2022

§ 23 Hetan asemakaavan muuttaminen, Pikku-Jyppyrä; kaavan hyväksyminen

ENODno-2021-151

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Hetan Pikku-Jyppyrän asemakaava ja asemakaavan muutos on edennyt hyväksymisvaiheeseen.

Asemakaavaehdotus on pidetty MRL 65 § ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 1.2. - 3.3.2022. Kaavaehdotuksesta on pyydetty MRA 28 §:n mukaiset lausunnot.

Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Lausunnon antoivat Lapin liitto, Lapin ELY-keskus ja Saamelaismuseo Siida. Lapin liitolla ei ollut huomautettavaa asemakaavaehdotukseen. Saamelaismuseon lausunnon johdosta kaavaselostuksen maisemavaikutusten arviointiin on lisätty lause alueelle tulevan rakentamisen aiheuttamasta muutoksesta maisemaan ja maiseman kokemiseen.

Lapin ELY-keskus pyytää huomioimaan asemakaavassa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet siten, että edistetään niiden toteutumista. ELY-keskus kiinnittää lausunnossaan huomiota myös maakuntakaavan ohjausvaikutukseen ja yleiskaavan sisältövaatimuksiin. Lausunnon johdosta kaavaselostukseen on lisätty kappaleet kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja kaavan suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin. Lisäksi kappaletta kaavan suhde maakuntakaavaan on täydennetty toteamuksella, että kaavaratkaisu tukee alueen matkailun ja virkistyksen kehittämisedellytyksiä. Lapin liiton virasto on lausunnossaan todennut kaavan toteuttavan Tunturi-Lapin maakuntakaavan tavoitteita.

Kaava-alueen kaikki korttelit on kaavaehdotuksessa edelleen osoitettu loma-asuntojen korttelialueiksi, joilla sallitaan asuinrakennuksen rakentaminen pysyvään asumiseen (RA/a tai RA-2/a). ELY-keskuksen mukaan tällaisten merkintöjen käyttäminen edellyttää, että rakennuspaikkojen soveltuvuus vakituiseen asutukseen on tutkittu kaavaa laadittaessa.

Kaavan laatija toteaa vastineessaan, että Pikku-Jyppyrän sijainti Hetan taajaman palvelujen, kevyen liikenteen ja kunnallistekniikan verkostojen läheisyydessä soveltuu erinomaisesti pysyvään asutukseen ja tämä on tutkittu kaavaa laadittaessa. Alueelle on aikaisemmin rakennettu lomamökkejä ja alue halutaan säilyttää pääasiassa loma-asumiseen tarkoitettuna. Pysyvän ja loma-asumisen raja on usein häilyvä, kun mm. etätyön tekeminen on lisääntynyt. Enontekiön kunta haluaakin sallia alueella myös pysyvän asumisen, kun se sijaintinsa puolesta siihen erinomaisesti soveltuu. Kaavassa on annettu yleismääräys, jonka mukaan alueella noudatetaan rakennusmääräyskokoelman asuinrakentamista koskevia määräyksiä. Tämä tukee pysyvän asumisen sallivaa merkintää, kun rakennusten tekniset vaatimukset täyttävät pysyvän asumisen normit.

Luontoympäristön osalta Lapin ELY-keskus kiinnittää huomiota vesilailla suojeltuun lähteeseen sekä lettosuolle osoitettuun ohjeelliseen vesi- ja viemärijohtoon. Kaavakartan s-1 määräystä on täydennetty ELY-keskuksen lausunnossaan antaman suosituksen mukaisesti. Ohjeellinen vesi- ja viemärijohtolinjaus on poistettu lettosuolta, kaavakartalle on jätetty vain tien vartta kiertävä linjaus Salvostien alueelle. Johtoa varten varattua alueen osaa koskevaa asemakaavamerkinnän selitystä on täydennetty siten, että siitä ilmenee, mikä johto kulloinkin on kyseessä (j=jätevesi, v=vesijohto ja z=sähkö-linja).

Laaditut täydennykset eivät ole siten oleellisia, että kaava-aineistoa tulisi laittaa uudestaan nähtäville tai kuulla osallisia MRL 32 §:n tarkoittamalla tavalla.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä ehdotusaineistosta saatuihin viranomaislausuntoihin laaditut vastineet sekä kaava-aineistoon laaditut vähäiset täydennykset. 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää hyväksyä Hetan Pikku-Jyppyrän asemakaavan ja asemakaavamuutoksen MRL 52 §:n tarkoittamalla tavalla.

Kaavan laatijalla on oikeus tehdä kaava-asiakirjaan sellaisia teknisiä muutoksia, jotka eivät muuta kaavan sisältöä (vähäiset kirjoitusvirheet yms.).

Päätös

Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenjohtaja päätti keskustelun.

Kunnanhallitus päättää hyväksyä ehdotusaineistosta saatuihin viranomaislausuntoihin laaditut vastineet sekä kaava-aineistoon laaditut vähäiset täydennykset. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää hyväksyä Hetan Pikku-Jyppyrän asemakaavan ja asemakaavamuutoksen MRL 52 §:n tarkoittamalla tavalla. Kaavan laatijalla on oikeus tehdä kaava-asiakirjaan sellaisia teknisiä muutoksia, jotka eivät muuta kaavan sisältöä (vähäiset kirjoitusvirheet yms.).

Puheenjohtaja totesi, että hallitus pitää kokoustauon.

Perustelut

-

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se päättää hyväksyä Hetan Pikku-Jyppyrän asemakaavan ja asemakaavamuutoksen MRL 52 §:n tarkoittamalla tavalla. Kaavan laatijalla on oikeus tehdä kaava-asiakirjaan sellaisia teknisiä muutoksia, jotka eivät muuta kaavan sisältöä (vähäiset kirjoitusvirheet yms.).

Tiedoksi

Lapin Ely-keskus, Maanmittauslaitos, Lapin liitto, elinvoimalautakunta, maankäyttöinsinööri