Kunnanvaltuusto, kokous 18.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Enontekiön tehostetun palveluasumisen yksikön rakentaminen; sijaintipaikan valinta

ENODno-2022-151

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi
Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Enontekiölle suunnitellaan ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen (1.1.2023 alkaen ympärivuorokautinen asuminen) 25-30 paikan yksikköä entisen Luppokodin tilalle. Hanke on tarpeellinen, koska Enontekiöllä käytössäolevat pitkäaikaisen laitoshoidon tilat eivät täytä tehostetun palveluasumisen tilojen vaatimuksia ja rakennus on tulossa teknisen käyttöikänsä päähän. Enontekiöllä ei ole tällä hetkellä lainkaan tehostettua palveluasumista ikääntyneille ja laitoshoitopaikat tulee purkaa. Uudella Luppokodilla korvataan olemassa olevia laitoshoidon paikkoja (15+4) ja varaudutaan tulevaan palvelutarpeen kasvuun, joka johtuu 75-vuotiaiden määrän kasvamisesta. Lapin hyvinvointialueen aluehallitus on antanut lausunnon hankkeesta ja todennut sen tarpeelliseksi. Kunnanhallitus on päättänyt,kokouksessaan 5.4.2022 § 84, että Enontekiön kunta rakentaa hoivayksikön, jossa voidaan tuottaa tehostettua palveluasumista. Uudisrakennusta varten kunta hakee Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskuksesta erityisryhmien investointiavustusta ja korkotukilainaa. Investointiavustus liitteineen on jätetty ARAan 29.4.2022, lukuunottamatta tonttitietoja, sillä rakennuspaikkaa ei ole vielä päätetty.

Hankkeen etenemisen kannalta on välttämätöntä päättää rakennuspaikka. Keskustelujen ja valmistelun pohjalta on muodostunut neljä eri vaihtoehtoa, jotka sijaitsevat Hetan kylän keskustan välittömässä läheisyydessä. Vaihtoehdoista on laadittu karttakuvat ja ne ovat olleet nähtävillä julkisesti.

Rakennuspaikan sijainnista on toteutettu kysely kuntalaisille 12.4.-2.5.2022. Lisäksi on pyydetty lausunnot vaikuttajaelimiltä. Vaihtoehtoja sijoituspaikaksi oli neljä; Luovatievan ranta (A), Eläinlääkäri- lääkäritalo (B), Seurakunnan tontti (C) ja Päiväkodin viereinen tontti (D).

Kuntalaiskyselyyn saatiin 99 vastausta ja parhaimmat kokonaispisteet 3,1 sai vaihtoehto B, Eläinlääkäri- lääkäritalo. Toiseksi korkeimpaan pistemäärään ylsi vaihtoehto A, Luovatievan ranta 3,0. Seurakunnan tontin kokonaispisteet olivat 2,7 ja Päiväkodin viereisen tontin 2,3. Kooste kuntalaiskyselystä oheismateriaalina.

Ohjausryhmän lausuntona on vaihtoehto B, Eläinlääkäri- lääkäritalo. Yksi ohjausryhmän jäsen kannatti vaihtoehtoa D, Päiväkodin viereinen tontti. Muutoin ohjausryhmä oli yksimielisesti vaihtoehdon B takana. 

Vanhusneuvoston valinta on vaihtoehto B Eläinlääkäri- lääkäritalon tontti. 

Vammaisneuvoston kommenttien perusteella vaihtoehdot A, B ja C olisivat hyviä sijaintipaikkoja "uudelle Luppokodille". Vaihtoehto D, Päiväkodin viereinen tontti ei saanut ollenkaan kannatusta vammaisneuvostossa.

Nuorisovaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 11.5.2022. Lausunto tuodaan tiedoksi kunnanvaltuustolle. 

Eniten kannatusta saanut vaihtoehto B käsittää kaksi tonttia, Eläinlääkäri- lääkäritalon. Mikäli hoivayksikkö päätetään rakentaa siihen, joudutaan hankkimaan lääkäritalon kiinteistö kunnan omistukseen sekä järjestämään eläinlääkärin toiminnot uudelleen sekä purkamaan ko. kiinteistöillä olevat rakennukset. Lääkärintalon kiinteistön omistajan kanssa on neuvoteltu ja tavoitteena on päästä vapaaehtoisiin kauppoihin. Kunnalla on myös mahdollisuus pakkolunastaa asemakaavan mukainen yleisten rakennusten tontti tarvittaessa.

Vaihtoehto B:n kunnan omistamalla tontilla sijaitsevat eläinlääkäreiden ja terveystarkastajan toimitilat, jotka tulee turvata rakentamalla toimijoille uudet tilat. Eläinlääkäritalo on alkuperäisessä kunnossaan ja toiminnoiltaan epätarkoituksen mukainen kahdelle eläinlääkärille, joten ko. rakennukseen tulisi jokatapauksessa tehdä peruskorjaus ja muutostöitä tilojen saattamiseksi tämän päivän vaatimuksia vastaavalle tasolle.

Toiseksi eniten pisteitä kuntalaiskyselyssä saanut vaihtoehto A Luovatievan ranta, sijaitsee Hetan kylän ainoalla liiketilatontilla. Tontilla tulisi olemaan varaus myös liiketilatoiminnalle jatkossakin. Tämä voi osaltaan tehdä tontista rauhattoman sekä tulevaisuudessa uusi yksikkö voisi jäädä "pussin perälle" rantaan. Kaavamuutos tontille vie ajallisesti 6kk -9kk. Lisäksi terveyskeskuksen mahdollinen uudisrakennus, sijoittuminen ja toteutumisen aikatauluttuminen on epävarmaa ja osaltaan riippuvaista hyvinvointialueesta. Tehostetun palveluasumisyksikön sijoittuminen etäälle terveydenhuollon palveluista on erittäin haasteellista liikuntaesteisille palvelujen saavuttavuuden suhteen.

Kokonaisuutena, esillä olleista vaihtoehdoista, eniten kannatusta sai vaihtoehto B Eläinlääkäri- lääkäritalo.

Perusteluina ovat annetut lausunnot, kyselyn vastaukset sekä palveluiden läheisyys, sijainnin toiminnallisuus olemassa oleviin ikäihmisten palveluihin nähden. Eläinlääkäri- lääkäritalon tonttien ympäristö tukee ikäihmisten psykososiaalista ja fyysistä hyvinvointia, sekä maisemallisesti järvelle, että toiminnallisesti koulukeskuksen/kirkon/ aspan suuntaan. Terveyspalvelut, virikkeellinen toiminta ja yöpäivystys ovat mahdollisia toteuttaa yhteistyössä Ounasmajojen, Aspan ja ”uuden Luppokodin” asukkaiden välillä synergisesti.

Asemakaavassa alue on osoitettu sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen rakennusten korttelialueeksi (YS -merkintä). Tämä mahdollistaa alueelle hyvinvointikorttelin rakentamisen ilman kaavamuutosta. Tulevaisuudessa kaikki sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen yleiset rakennukset sijoittuisivat toistensa välittömään läheisyyteen. Hyvinvointikorttelin alueelle, on mahdollista toteuttaa esteetön kulku kauppaan, apteekkiin ja terveyskeskukseen sekä toteuttaa yhteinen toiminnallinen piha-alue ja ulkoilureitti, joka palvelee sekä tehostetun että tuetun palveluasumisen asiakkaita. Tämän myötä myös Ounasmajojen asumisviihtyvyys paranee ja heille voidaan tarjota palveluita kotinsa välittömässä läheisyydessä uuden tehostetun  palveluasumisyksikön yhteistiloissa.

Ehdotus

Esittelijä

Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen yksikön rakennuspaikaksi vaihtoehtoa B Eläinlääkäri- lääkäritalo.

Päätös

Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi läsnäolijat. Kokousta jatkettiin alkuperäisellä kokoonpanolla.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty viranhaltijan ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät ” jaa” ja ne jotka kannattavat Helinä Hautamäen esitystä äänestävät ”ei”.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 ”jaa” ääntä ja 3 ”ei” ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän päätösehdotus on tullut kunnanhallituksen päätökseksi.

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen yksikön rakennuspaikaksi vaihtoehtoa B Eläinlääkäri- lääkäritalo.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja kutsui paikalle asiantuntijana teknisen johtajan Kimmo Lämsän sekä maankäyttöinsinööri Kai Takkusen. Tekninen johtaja ja maankäyttöinsinööri poistuivat kokouksesta.

Helinä Hautamäki teki esityksen. Esitän, että uuden hyvinvointikeskuksen sijaintipaikaksi valitaan vaihtoehto D. Kyseisellä tontilla on runsaasti tilaa tulevaisuuden kasvutarpeelle. Alueesta voisi tulla uusi palvelujen keskittymä. Myös piha-alue aktiviteetteineen olisi helppo toteuttaa tällä alueella. Vaihtoehto B:n alue on pieni ja ahdas, sekä aiheuttaisi tuntuvia lisäkustannuksia kunnalle olemassa olevien rakennusten purkamisesta ja ostamisesta tai pakkolunastuksesta johtuen. Myös purkamis- ja rakentamisajan melu- ym. haitat häiritsisivät Luppokodin ja Ounasmajojen asukkaita. Lisäksi vanhaa Luppokotia ei olisi välttämätönta purkaa, vaan se voitaisiin osoittaa muuhun käyttöön tulevaisuudessa. Eläinlääkäripavelujen mahdollinen siirtyminen naapurikuntaan olisi uhka sopivien toimitilojen puuttuessa. Uuden toimitilan investointikustannukset tullee olemaan useita satoja tuhansia euroja, purkamiskustannukset minimissään 150.000€. Kaavamuutos tontille D veisi saman ajan kuin purku-aika tontilla B. Elli-Maria Kultima ja Janne Näkkäläjärvi kannattivat Helinä Hautamäen esitystä.

Äänestystulokset

 • Kyllä 4 kpl 57%

  Jarno Viitanen, Kari-Pekka Stoor, Pekka Tjäderhane, Leena Palojärvi

 • Ei 3 kpl 43%

  Janne Näkkäläjärvi, Helinä Hautamäki, Elli-Maria Kultima

Perustelut

-

Ehdotus

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen yksikön rakennuspaikaksi vaihtoehtoa B Eläinlääkäri- lääkäritalo.

Päätös

Puheenjohtaja ilmoitti, että valtuusto pitää 10 min tauon. Tauon jälkeen puheenjohtaja piti nimenhuudon ja totesi läsnäolijat. Kokousta jatkettiin samalla kokoonpanolla.

Tämän pykälän käsittelyn ajaksi kokoukseen kutsuttiin tekninen johtaja Kimmo Lämsä sekä maankäyttöinsinööri Kai Takkunen, jotka esittelivät asiaa. Lisäksi paikalle kutsuttiin asiantuntijana Reetta Lehtiranta arkkitehtipalvelut Oy:stä. 

Tytti Valkeapää poistui kokouksesta 19.46.

Puheenjohtaja päätti keskustelun.

Puheenjohtaja kysyi valtuutetuilta voidaanko yksimielisesti hyväksyä, että tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa, jonka valtuusto hyväksyi yksimielisesti.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli olemassa kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu päätösehdotus, niin hän esitti asian ratkaisemista nimenhuutoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen tekemää päätösehdotusta, äänestävät ”JAA” ja ne, jotka kannattavat Helinä Hautamäen tekemää muutosehdotusta, äänestävät ”EI”.

Puheenjohtajan esitys äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin (11) ”JAA”- ja (4) ”EI”-ääntä.

JAA (Satu-Marja Eira-Keskitalo, Ulla Keinovaara, Outi Kurkela, Janne Laakkonen, Juha Pirskanen, Anja-Maija Lundell, Jarmo Näkkäläjärvi, Leena Palojärvi, Kari-Pekka Stoor, Pekka Tjäderhane, Jarno Viitanen)

EI (Helinä Hautamäki, Elli-Maria Kultima, Unto Kultima, Sari Norrgård)

Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen esityksen tulleen kunnanvaltuuston päätökseksi.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Puheenjohtaja totesi, että pidetään tauko.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja avasi keskustelun sekä pyysi vt kunnanjohtajaa esittelemään asiaa.

Vt kunnanjohtaja Birgitta Eira toi esille ohjausryhmän kannanoton asiaan.

Vt kunnanjohtaja Birgitta Eira toi esille vammaisneuvoston kommentit asiaan.

Satu-Marja Eira-Keskitalo toi esille vanhusneuvoston lausunnon asiaan.

 

Jarmo Näkkäläjärvi toi esille nuorisovaltuuston esityksen sekä lausunnon asiaan:

Nuorisovaltuusto päätti yksimielisesti esittää omana ehdotuksenaan vaihtoehto B:n eli eläinlääkäri/lääkärin tonttia.

Lisäksi nuorisovaltuusto päätti antaa seuraavan lausunnon:

”Nuorisovaltuusto näkee parhaimpana hoivayksikön sijoituskohteena vaihtoehto B:n. Vaihtoehto tarjoaa monipuoliset kehitys ja yhteistyömahdollisuudet tulevaisuuteen. Kauniit maisemat järven läheisyydessä parantaa hoivayksikön asukkaiden viihtyvyyttä. Myös sosiaali- ja terveyspalvelut ovat lähellä, jonka nuoret näkevät tärkeäksi. Vaihtoehdossa on mahdollisuus luoda viihtyisä pihaympäristö, joka tukee asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia, myös mahdollisuudet ulkoilun lisäämiseen vanhustenhoidossa lisääntyy. Nuorisovaltuusto näkee ensisijaisen tärkeänä, että eläinlääkäripalvelut turvataan tulevaisuudessa ja kehitetään vastaamaan paremmin nykyhetken ja tulevaisuuden tarpeita”.

 

Jarno Viitanen:

Asia on ollut vireillä jo vuosia, eikä aikaa ole enää hukattavaksi. Kiireinen aikataulu asettaa omat vaatimuksensa, henkilökohtaisesti huolettaa, että mikäli projektia ei saada nopeasti aloitettua ennen siirtymistä hyvinvointialueen alaisuuteen, on vaarana, että menetämme koko vanhustenhoidon. Vaihtoehto B on kaikkien sidosryhmien ja kuntalaiskyselyjenkin perusteella suosituin ja ainoa jossa valmis kaavamerkintä rakentamiselle. Se myös tukee korttelimallin ajatusta, jossa kaikki sosiaali-ja terveyspalvelut olisivat samalla alueella ja mahdollisesti rakennettava uusi terveyskeskus sopisi vanhan paikalle tai nykyisen luppokodin paikalle. Toivottavasti samalla saadaan päivitettyä eläinlääkärien tilat ajanmukaisiksi, jolloin saataisiin tilat tarvittaville lisävälineistölle ja isommat leikkaustilat kahdelle eläinlääkärille, joka mahdollistaisi isommatkin leikkaukset. Nämä päivitykset eläinlääkäripalveluihin eivät muuten olisi kunnan kiireellisimpien projektien listalla.

 Vaihtoehdossa B syntyy purkukustannuksia, mutta se on korttelimallin mukainen, keskeisin ja helpoin ottaen huomioon yökköjen ym. työntekijöiden ja asiakkaiden liikkuminen yksiköstä toiseen. Alueelle olisi myös mahdollista rakentaa alueita asiakkaiden ulkoilua silmällä pitäen. Täytyy myös ottaa huomioon, että vaikka osassa vaihtoehtoja ei varsinaisia purkukustannuksia tulisikaan niin merkittäviä maansiirtotöitä tulisi varsinkin D vaihtoehdossa.

A vaihtoehto jäisi nurkkaan ja näkymät olisivat olemassa olevan kaupan takapihalle ja alueelle mahdollisesti tulevien liikekiinteistöjen takapihalle.

Vaihtoehdon C näen myös hiukan ongelmallisena koska seurakunnan rakennuksia halutaan jättää alueelle ja se tuo omat ongelmansa, mutta se olisi toiseksi paras vaihtoehto sijaintinsa puolesta.

D vaihtoehto syrjässä, väärällä kaavalla, harjuinen maasto ja vaikeuttaa liikkumista ja toimimista eri yksiköiden välillä. Asukkaat tarvitsisivat aina taksikyydin siirtymisiin. Ja mitä päiväkodilta olen kuullut viestiä niin ehkä vanhainkodilla melko tiheästi käyvien ambulanssien ja suruliputukset voisivat aiheuttaa pelkoja ja vaikeita tilanteita päiväkodin puolella.

Vaihtoehto B on mielestäni paras ja demokraattisin vaihtoehto, sillä sidosryhmien, ohjausryhmän ja kyselyyn vastanneiden kuntalaisten mielipide tulisi tässä vaihtoehdossa kuulluksi. Ja syntyviä lisäkustannuksia kompensoi toivottavasti Vt Kj Birgitta Eiran tehty työ Ara Rahoituksen saralla jolla saadaan iso osa kuluista katettua.

 

Helinä Hautamäki esitti, että uuden hyvinvointikeskuksen sijaintipaikaksi valitaan vaihtoehto D.  Elli-Maria Kultima kannatti esitystä.

Kyseisellä tontilla on runsaasti tilaa tulevaisuuden kasvutarpeisiin. Alueesta voisi tulla uusi palvelujen keskittymä, johon myös terveyskeskukselle voidaan osoittaa rakennuspaikka. Myös piha-alue aktiviteetteineen olisi helppo toteuttaa tällä alueella. Tontin D pinta-ala on 10.000 m2, kaikki muut vaihtoehtoiset tontit 4.000 - 4.500 m2.

Vaihtoehto B on pieni ja ahdas, sekä aiheuttaisi tuntuvia lisäkustannuksia kunnalle olemassa olevien purkamisesta, ostamisesta tai pakkolunastuksesta johtuen. Purkamis- ja rakentamisajan melu- ym. haitat häiritsisivät Luppokodin ja Ounasmajojen asukkaita. Lisäksi vanhaa Luppokotia ei olisi välttämätöntä purkaa, vaan se voitaisiin osoittaa muuhun käyttöön tulevaisuudessa.

Eläinlääkäripalvelujen mahdollinen siirtyminen naapurikuntaan olisi uhka sopivien toimitilojen puuttuessa. Uuden toimitilan investointikustannukset tulisivat olemaan useita satoja tuhansia euroja, purkamiskustannukset minimissään 150.000 € kahden rakennuksen osalta, lisäksi toisen rakennuksen pakkolunastus tai osto lisäisi kustannuksia kymmenillä tuhansilla euroilla.

Kaavamuutos tontille D veisi saman ajan kuin purku-aika tontilla B.

 

Elli-Maria Kultima:

Kaikesta edellä mainitsemistani sekoista huolimatta kuntalaisille ei ole annettu riittävästi tietoa eri paikkavaihtoehtojen tuomista muutoksista, varsinkin kustannuksista ja paikan soveltuvuudesta toimivaan vanhuspalvelutaloon.

Vanha hammaslääkärintalo:

- Kiinteistön osto Santa safareilta

- Purkukustannukset

Eläinlääkäritalo:

- Rakennettava uudet asianmukaiset tilat eläinlääkärin palvelujen turvaamiseksi Enontekiöllä

- Purkukustannukset

Tontti ja näkymät järvelle ovat kauniit. Jyrkkä rinne osaltaan tulee olemaan haasteellinen, ei sovellu piha-alueeksi. Kyseinen tontti avautuu terveysaseman p-alueelle, joka luonnollisesti laajentuisi. läheisyydessä myös kaupan takapiha varastoineen. Mielestäni vanhuksille suunnitellussa ”kodissa” pitää myös huomioida ulkoiset puitteet, toiminnallisuus ja piha-alueen viihtyvyys. Lisäksi meidän on nähtävä uusi Luppokoti tiloineen tulevaisuuteen, kymmenien vuosien päähän, mahdolliseen laajentumiseen silloin.

 

Leena Palojärvi esitti, että tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. Jarno Viitanen kannatti tehtyä esitystä.

Tiedoksi

Tekninen johtaja Maankäyttöinsinööri

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois- suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 5642 841
Puhelinnumero:029 5642 800 (vaihde)
Virka- aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero:040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.